Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Septembrie 

Proiect de hotarare din 12.09.2018
privind aprobarea cotei-părți ce revine Municipiului Timișoara, în calitate de proprietar, din veniturile realizate din închirierea stâlpilor pentru servicii de publicitate aflați în administrarea S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018- / .2018, privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timișoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018- / .2018, întocmit de către Direcția Edilitară;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018- / .2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu,Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerț, regii autonome si societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minorităților si Comisiei pentru cultura, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere adresa S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. nr. 16433/03.09.2018 privind modificarea cotelor ce revin fiecăriei părți aprobate de Consiliul de Administrație al STPT prin Hotărârea CA nr. 134/20.08.2018, precum și adresa nr. 16840/07.09.2018;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. HCLMT nr. 108/27.03.2012 privind darea în administrare a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe raza Municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 271/28.07.2017 privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Timișoara în Societate Comercială pe acțiuni;
Având în vedere art. 868 alin. (2) din Codul Civil;
Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: (1) Se aprobă încheierea unui contract de închiriere între S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. și unul sau mai mulți operator/i economic/i având ca obiect închirierea stâlpilor aflați în administrarea acesteia pentru servicii de publicitate pe stâlpii.
(2) Modelul contractului de închiriere și operatorul/ii economic/i cu care se va încheia contractul vor fi aprobate de Consiliul de Administrație al S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A..

Art. 2: (1) Se stabilește cota-parte, fără TVA, ce revine Municipiului Timișoara din gestionarea serviciului de publicitate pe stâlpii aflați în administrarea regiei, în cuantum de 50 %.
(2) Cota -parte ce revine S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. este de 50 %, și va fi utilizată pentru întreținerea, reparația și înlocuirea stâlpilor care nu mai au o stare tehnică corespunzătoare.
(3) Plata către Municipiul Timișoara va fi efectuată de S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. după încasarea acesteia de la operatorul economic.

Art. 3: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, HCLMT nr. 356/18.07.2014 se abrogă.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Edilitară și Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, precum și SC Societatea de Transport Public Timișoara SA.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare - Relaționare;
- Direcției Poliția Locală
- Compartimentului Control;
- Biroului Managementul Calității;
- Biroului Audit;
- SC Societatea de Transport Public Timișoara SA;
- Mass- media locală.

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara