Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Ianuarie 

Proiect de hotarare din 05.01.2018
privind modificarea și completarea Protocolului de acordare a facilităților la transportul în comun unor categorii de cetățeni ai Municipiului Timișoara și operatorului de transport, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 192/23.11.2012, modificat și completat prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 34/15.01.2013, nr. 80/26.02.2013, nr. 478/24.09.2013, nr. 612/10.12.2013, nr. 392/01.08.2014, nr. 603/09.12.2014, nr. 335/31.07.2015, nr. 35/02.02.2016 și nr. 244/20.12.2016


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-203/05.01.2018, privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timișoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-203/05.01.2018, întocmit de către Direcția Edilitară;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și al Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În conformitate cu prevederile art.1 alin. (6) lit. e), art. 17 alin. (1) lit. i) și o), art. 35, alin (2), lit. i) și art. 42 alin. (2) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local;
Având în vedere Protocolul de acordare a facilităților la transportul în comun unor categorii de cetățeni ai Municipiului Timișoara și operatorului de transport, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 192/23.11.2012, modificat și completat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 34/15.01.2013, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 80/26.02.2013, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 478/24.09.2013, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 612/10.12.2013, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 392/01.08.2014, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 603/09.12.2014, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 335/31.07.2015, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 35/02.02.2016 și prin prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 244/20.12.2016;
Având în vedere HCLMT nr. 271/28.07.2017 privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Timișoara în Societate Comercială pe acțiuni;
Luând în considerare adresa S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. nr. 105/04.01.2018;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. a) și d) și alin. (6), lit. a), pct. 2 și 14 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, completată și modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, completată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea și completarea Protocolului de acordare a facilităților la transportul în comun unor categorii de cetățeni ai Municipiului Timișoara și operatorului de transport, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 192/23.11.2012, completat și modificat prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 34/15.01.2013, nr. 80/26.02.2013, nr. 478/24.09.2013, nr. 612/10.12.2013, nr. 392/01.08.2014, nr. 603/09.12.2014, nr. 335/31.07.2015, nr. 35/02.02.2016 și nr. 244/20.12.2016, după cum urmează:
- Sintagma Regia Autonomă de Transport Timișoara din cuprinsul Protocolului se modifică și va avea următorul conținut: ,,S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. (abreviat STPT)";
- Sintagma ,,Centrul de Gratuități cu sediul în Timișoara, Intrarea Doinei, nr. 2" din cuprinsul Protocolului se modifică și va avea următorul conținut: ,,Centrul de Gratuități cu sediul în Timișoara, Bd. Dâmbovița, nr. 1-3";
- Sintagma ,,instituție, organizație, asociație, fundație sau altă formă asociativă" din cuprinsul Protocolului se va modifica cu sintagma ,,entitate/entități cu sau fără personalitate juridică".
- Art. 1, alin 1, Secțiunea 1 - GRATUITĂȚI, lit. d) se modifică, în sensul eliminării sintagmei ,,Comunitară" și va avea următorul conținut: ,,d) Gratuitate pentru persoanele care sunt în evidența Primăriei Municipiului Timișoara ca beneficiari ai Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, fără diminuarea ajutorului social cuvenit familiei. Aceștia vor prelua de la Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara o adeverință în baza căreia pot solicita împreună cu buletinul sau cartea de identitate, în original, la STPT, carduri de călătorie valabile până la finele anului în care a fost eliberat documentul.
- Art. 1, alin 1, Secțiunea 1 - GRATUITĂȚI, lit. e) se completează cu elevii din clasa pregătitoare și va avea următorul conținut:,, e) Gratuitate pentru elevii clasei pregătitoare, elevii ciclului primar și gimnazial, care frecventează instituțiile de învățământ din Municipiul Timișoara. Aceștia vor circula gratuit pe mijloacele de transport public de persoane pe baza cardului emis de STPT. Ridicarea cardului se va face în baza carnetului de elev vizat la zi și a certificatului de naștere, de la toate punctele de vânzare STPT (chioșcuri de bilete și Centrul de Gratuități cu sediul în Timișoara, Bd. Dâmbovița, nr. 1-3). Facilitatea se acordă inclusiv pe perioada vacanțelor școlare".
- Art. 1, alin 1, Secțiunea 1 - GRATUITĂȚI, lit. f) se completează cu sintagma sub elevii clasei pregătitoare și va avea următorul conținut: ,,f) Copiii preșcolari (sub elevii clasei pregătitoare) din Municipiul Timișoara vor circula gratuit pe mijloacele de transport public de persoane".
- Art. 1, alin 1, Secțiunea 1 - GRATUITĂȚI, lit. g) se modifică în sensul eliminării sintagmei ,,iar datele beneficiarilor se înregistrează" și va avea următorul conținut: ,,g) Gratuitate pentru elevii din ciclul liceal sau postliceal care frecventează instituțiile de învățământ din Municipiul Timișoara, pe baza cardului emis de STPT în baza BI/CI și carnetului de elev vizat la zi, de la toate punctele de vânzare STPT. Facilitatea se acordă elevilor, indiferent de forma de școlarizare, inclusiv în vacanțe".
- Art. 1, alin 1, Secțiunea 1 - GRATUITĂȚI, lit. r) se modifică în sensul că se elimină sintagma ,,art. 11 lit. c) și nr. 258/28.06.2005" și va avea următorul conținut: ,,r) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pe baza cardului eliberat de către STPT, pentru deținătorii Titlului "Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara", conform Regulamentului pentru acordarea Titlului de "Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara" aprobat prin H.C.L.. Cardul se eliberează în baza diplomei de "Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara" și a buletinului sau a cărții de identitate în original".
- Art. 1, alin 1, Secțiunea 1 - GRATUITĂȚI, lit. s) se completează, in sensul introducerii și entităților sportive, și va avea următorul conținut: ,,s) Gratuitate pentru entitățile în domeniul transporturilor, precum și pentru entitățile sociale, culturale, sportive, educaționale și muzee, pe baza cardului eliberat de către STPT. Instituțiile vor transmite tabele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi emise individual în baza BI/CI în original".
- Art. 1, alin 1, Secțiunea 1 - GRATUITĂȚI, lit. u) se modifică și se completează, in sensul introducerii și sintagmei ,,pentru entitățile care desemnează persoane în vederea efectuării..." și eliminarea sintagmei: ,,prin curse regulate", și va avea următorul conținut: ,,u) Gratuitate pentru entitățile care desemnează persoane în vederea efectuării controalelor desfășurate pe mijloacele de transport public local de persoane, pe baza cardului eliberat de către STPT. Entitățile vor transmite tabele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi emise individual în baza BI/CI în original".
- Articolul 4 alin. (1) lit. b) se completează și va avea următorul conținut: ,,b) Cursele speciale cu vehicule pentru transport marfă sau persoane sau utilajele solicitate de către Primăria Municipiului Timișoara sau STPT, pentru acțiunile la care sunt coparticipante, evenimente de interes public, deservirea unor curse ocazionale interne și internaționale pentru instituții publice și alte entități, incidente de circulație, lucrări de intervenții sau reparații la tarifele practicate de STPT in vigoare la data prestatiei".
- Articolul 4 alin. (1) lit. e) se modifică, în sensul eliminării sintagmei ,,Regia Autonomă de Transport Timișoara" și va avea următorul conținut: ,,e) asigura necesarul de autobuze pentru transportul persoanelor private de libertate către punctele de lucru stabilite de către Direcția de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara".
- Articolul 5 se modifică și se completează, în sensul introducerii sintagmei ,,sau pe oricare altă fomă materializată/nematerializată", precum și alte organe de control. Ca urmare art. 5 va avea următorul conținut: ,,Art. 5: Pentru beneficiarii de reduceri cardurile vor fi încărcate cu titluri de călătorie lunare.
Pentru pensionari și cetățenii peste 70 ani cardurile vor fi încărcate cu titluri valabile din luna eliberării până încetează calitatea pentru care i-a fost acordată, pentru ceilalți beneficiari de gratuități cardurile vor fi încărcate cu titluri valabile din luna eliberării până la finele anului pentru care a fost încărcat. Entitatile ai caror personal beneficiaza de gratuitati sau persoanele fizice beneficiare de gratuitate cu titluri valabile incarcate pana la sfarsitul anului, sunt obligate ca in termen de 15 zile de la pierderea calitatii pentru care a fost acordata, sa comunice in scris operatorului de transport (STPT) acest lucru.
STPT va comunica lunar Municipiului Timișoara numărul de beneficiari de la secțiunea gratuitati si reduceri pe categorii de persoane, pe baza cardurilor emise.
Decontarea între Municipiul Timișoara și SC SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA SA se face lunar pe baza facturilor emise, după încheierea lunii, iar plata facturilor se va efectua în termen de 30 zile de la primirea acestora.
Toți utilizatorii de titluri pe card sau pe oricare altă fomă materializată/nematerializată, inclusiv beneficiarii de reduceri si gratuitati, vor avea obligația validării cardurilor la urcarea în mijloacele de transport public de persoane.
Toți utilizatorii de titluri pe card sau pe oricare altă fomă materializată/nematerializată, inclusiv beneficiarii de reduceri și gratuități au obligația prezentării la control, odată cu cardul, a documentului de identitate, original, în baza căruia a fost emis.
Nevalidarea cardurilor încărcate de STPT la urcarea în mijloacele de transport public, neprezentarea carnetului de elev semnat la zi, neprezentarea documentelor de identitate sau călătoria cu titlul altei persoane decât titularul se sancționează similar călătoriei fără titlu de călătorie valabil, aplicându-se sancțiunile prevăzute de Hotărârile de Consiliul Local și prevederile legale.
Controlul se realizează la nivelul Municipiului Timișoara de către STPT prin personal autorizat echipat cu uniforme și echipamente de apărare, cu atribuții de verificare a titlurilor și drept de legitimare a călătorilor, precum și asigurarea securității și siguranței călătorilor în mijloacele de transport, agenți ai Poliției Locale Timișoara, Jandarmeriei, Primăriei Municipiului Timișoara, asociației Societatea Metropolitană de Transport Timișoara, și prin alte organe de control.
Controlul va fi realizat pe baza de programe aprobate de STPT, respectiv de catre entitățile împuternicite cu această activitate de control, în urma unor protocoale încheiate cu acestea, în echipe singulare sau mixte.
Cardurile nefuncționale sau cele pentru care nu se poate face dovada apartenenței persoanelor care le utilizează, găsite în acțiunea de control, vor fi reținute și apoi predate pentru verificări suplimentare la Centrul de Informare al STPT din Bd. Dâmbovița nr. 1-3.
- Articolul 6 se modifică în sensul corelării termenului de plată, astfel: ,,Art. 6: Utilizatorii sistemului municipal de transport intermodal cu biciclete, beneficiaza de gratuitate pe o perioada de 5 ani, de la implementarea sistemului realizat prin proiectul "Modernizarea stațiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de creștere Timișoara.
Conform Hotararii Consiliului Local 349/18.07.2014 privind aprobarea dării în administrare către Regia Autonomă de Transport (RATT) a unui sistem municipal de transport intermodal, in perioada de operare a acestuia, STPT are calitatea de operator al acestui sistem.
Finantarea cheltuielilor curente si de capital necesare pentru efectuarea serviciului de transport local intermodal cu biciclete pe o perioda de 5 ani va fi asigurata din bugetul local.
In vederea aplicarii art. 3 din Hotararea Consiliului Local 349/18.07.2014 privind aprobarea dării în administrare către Regia Autonomă de Transport (RATT) a unui sistem municipal de transport intermodal, STPT va inainta catre Municipiul Timisoara deconturi lunare, astfel:
-un decont calculat ca suma rezultata din inmultirea nr. de calatorii efectuate conform rapoartelor sistemului si tariful de 2 lei/calatorie;si
-un decont de cheltuieli rezultat ca diferenta intre Total cheltuieli cu functionarea sistemului si total decont rezultat din calatoriile efectuate;
Decontarea între Municipiul Timișoara și SC SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA SA se face lunar, după încheierea lunii, iar plata facurilor se va efectua în termen de 30 zile de la data primirii acestora".
- Articolul 7 se modifică în sensul specificării faptului că tariful se aplică în lei/km, astfel: ,,Art.7. Facilitățile și compensațiile de transport pe traseele metropolitane vor fi plătite lunar către Asociația ,,Societatea Metropolitană de Transport Timișoara" de către Municipiul Timișoara. Operatorul de transport emite deconturi lunare către Asociația ,,Societatea Metropolitană de Transport Timișoara" în baza prestației de transport realizate. Asociația ,,Societatea Metropolitană de Transport Timișoara" va înainta deconturile lunare către Municipiul Timișoara. Tarifele titlurilor de călătorie și a prestației operatorului de transport (tarife lei/km) se vor indexa anual cu indicele de creștere al prețurilor de consum comunicat de Institutul National de Statistica".

Art. 2: (1) În urma modificărilor propuse, Protocolul va avea conținutul prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Protocolul este valabil până la încheierea contractului de servicii publice.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Edilitară și Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, precum și SC SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA SA.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Urbanism;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare;
- Direciei Dezvoltare;
- Direcției Poliția Locală
- Compartimentului Control;
- Biroului Managementul Calității;
- Biroului Audit;
- SC SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA SA;
- Mass- media locală.

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara