Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Prealabil de Oportunitate
   Aviz de inițiere
   Aviz C.T.A.T.U./Arhitect Șef
   Aviz de principiu
   Aviz Consultativ
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Noiembrie 

Proiect de hotarare din 15.11.2018
privind aprobarea operațiunii de dezlipire a imobilului cu nr.top.26039 înscris în CF nr.413803 Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr.SC2018-27135/15.11.2018 - a Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de Specialitate nr. SC2018-27137/15.11.2018 - al Direcției Urbanism si Dezvoltare Urbana;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de ..... - Anexă la Raportul de specialitate nr.SC2018-27137/15.11.2018
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și al Comisiei pentru cultură, știință învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere art.78 din Ordinul 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, modificat prin Ordinul nr.1304/2015;
Luând în considerare prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, actualizată;
Luând în considerare prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică;
În conformitate cu prevederile art.36 alin (2) lit.c din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă operațiunea de dezlipire a imobilului cu nr.top.26039 inscris in CF nr.413803 Timisoara, astfel :
- Lot 1 cu nr.cad.nou 446766 - teren aferent b-dului Cetății , în suprafață de 545 mp
- Lot 2 cu nr.cad.nou 446767 - teren in suprafață de 8710 mp , cu construcțiile C1 și C2 înscrise în CF nr.413803 Timișoara , la A1.1 și A1.2 , conform proiect nr.470/2018 , întocmit de SC MS CAD SRL recepționat de OCPI Timiș cu nr. 170436/14.08.2018

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Directia Urbanism si Dezvoltare Urbana si Directia Cladiri Terenuri si Dotari Diverse

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I EST;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II VEST;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare - Relaționare;
- Biroului Sport - Cultură;
- Serviciului Școli - Spitale;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- Serviciului Resurse Umane;
- Mass - media locale.


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara