Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Septembrie 

Proiect de hotarare din 12.09.2018
privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare pentru implementarea "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă apă uzată din județul Timiș, în perioada 2014-2020"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.SC2018- 021319/12.09.2018 - al Direcței Edilitare din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de .09.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr.SC2018 - / .09.2018;
Având în vedere Adresa nr. 18406/DPD-UIP POIM/ 27.08.2018 a S.C. AQUATIM S.A înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. RE2018-001925/11.09.2018;
În conformitate cu art. 8, alin. (3), lit. (k) din Legea nr. 51/08.03.2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 12, alin (1) lit. (i) și art. 35, alin (3) din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 36 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare, încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș și S.C. AQUATIM S.A., aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 277/2009;
În temeiul Ghidului Solicitantului pentru Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.(POIM)- AP3, OS 3.2 - ,,Dezvoltarea Infrastructurii Integrate de Apă și Apă Uzată"
În conformitate cu art. 16 alin. (3) lit. c) și art. 20 alin (5) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș ;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 38/13.02.2007 privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome Apă-Canal AQUATIM Timișoara în societate comercială pe acțiuni și asocierea Municipiului Timișoara cu Județul Timiș, orașul Deta și orașul Jimbolia , în vederea înființării operatorului regional pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.277/28.07.2009 privind aprobarea delegării gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare în Municipiul Timișoara, prin atribuire directă operatorului regional S.C. AQUATIM S.A. Timișoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, buget finanțe, impozite și taxe , Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pemtru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit.d), alin. (3) lit. c) , alin. (6) lit. a) pct.14, din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În conformitate cu prevederile art. 45 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare practicate de S.C. Aquatim S.A. în aria de operare, în perioada 2018-2023" în conformitate cu Analiza Cost-Beneficiu, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Ca urmare a aprobării Planului Anual de evoluție a tarifelor practicate de S.C. Aquatim S.A. în aria de operare , în perioada 2018-2023, în baza art. 21, alin. 1 din Statutul Asociației, se acordă mandat special d-nului Ioan Ganciov - Șef Serviciu D.P.P.C.A.A. din Primăria Municipiului Timișoara ca în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș să voteze în favoarea modificării Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare, încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș și S.C. AQUATIM S.A., aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 277/2009

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Edilitară din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara .

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției Comunicare-Relaționare;
- Direcției Clădiri Terenuri Dotări Diverse I Est;
- Direcției Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- S.C. AQUATIM S.A. Timișoara;
- Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa-Canal Timis,
- Mass-media locale.

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara