Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Noiembrie 

Proiect de hotarare din 22.11.2019
privind modificarea și completarea contractului pentru activitatea de reparații și întreținere a străzilor, aleilor, trotuarelor, podurilor, pasajelor, pasarelelor din municipiul Timișoara precum și a infrastructurii intrainstituționale a municipalității, atribuit către SC Drumuri Municipale Timișoara SA, în temeiul art. 31 din Legea nr. 98/2016, aprobat prin HCLMT nr. 104/31.03.2017


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019-             /          .2019, privind oportunitatea proiectului de hotărâre  a Primarului Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu;
         Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2019-         /           .2019, întocmit de către Direcția Generală Drumuri Poduri, Parcaje si Rețele de Utilităti;
           Având în vedere Avizul Serviciului Juridic - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2019-              /           .2019;
       Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu,Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerț, regii autonome si societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minorităților si Comisiei pentru cultura, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
       Având în vedere adresa Societății Drumuri Municipale Timișoara SA nr. 7044/08.11.2019 și nr. 6756/18.11.2019;
       Având în vedere contractul de lucrări nr. SC2017-10724/02.05.2017;
       Având în vedere procesul verbal din  data de 24.04.2017, încheiat cu ocazia ședinței ordinare a Conisiliului Local al Municipiului Timișoara;
       Având în vedere prevederile HCLMT nr. 104/31.03.2017, modificată și completată;
        Având în vedere prevederile OG nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor;
        Având în vedere prevederile OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice;
       Având în vedere art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
       În conformitate cu prevederile art. alin. 129 alin. 2 lit. c si d, si alin. 7 lit. m din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
       În temeiul art.139 alin.1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea și completarea contractului nr. SC2017-10724/02.05.2017 încheiat cu Societatea Drumuri Municipale Timișoara SA pentru activitatea de reparații și întreținere a străzilor, aleilor, trotuarelor, podurilor, pasajelor, pasarelelor din municipiul Timișoara precum și a infrastructurii intrainstituționale a municipalității, după cum urmează:
a)         modificarea și completarea art. 11, punctul 11.1, alin. 1 din contract, care va avea următorul conținut: "Executantul are obligața de a executa și finaliza lucrările precum și de a remedia viiciile ascunse, în mod direct, cu atenția și promptitudinea cuvenită, în concordanță cu obligațiile asumate prin contract, inclusiv de a proiecta, în limitele prevăzute de prezentul contract, putând lucra cu subantreprenori însă fără a depăși un procent de maxim 30% din valoarea totală anuală a contractului".
b)        prelungirea duratei contractului, pe o perioadă egală cu perioada inițială, respectiv cu 4 (patru) ani de zile, cu începere de la data de 02.05.2021 și până în data de 01.05.2025.

Art. 2: În acest sens, se va încheia un act adițional la contractul nr. SC2017-10724/02.05.2017, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre  

Art. 3: Celelalte prevederi ale HCLMT nr. 104/31.03.2017 și ale Contractului nr. SC2017-10724/02.05.2017, rămân nemodificate.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Direcția Generală D.P.P.R.U. și Societatea Drumuri Municipale Timișoara SA.

Art. 5:  Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse - I Est;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse - II Vest;
- Direcției G.D.P.P.R.U.;
- Direcției Urbanism;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare-Relaționare;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Poliției Locale;
- Corpului de Control și Antifrauda al Primarului;
- Biroului  Managementul  Calității;
- Biroului  Audit;
- Societatea Drumuri Municipale Timișoara SA;
- Mass- media locale.

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara