Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Prealabil de Oportunitate
   Aviz de inițiere
   Aviz C.T.A.T.U./Arhitect Șef
   Aviz de principiu
   Aviz Consultativ
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Aprilie 

Proiect de hotarare din 03.04.2018
privind acordarea in folosinta gratuita a terenului situat in str.Nicolae Popescu nr.1(fosta Homorod), inscris in CF 409192-Timisoara, in suprafata de 6387 mp


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr.CT2018- 633 din 03.04.2018, a Primarului Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu, privind oportunitatea proiectului de hotărâre;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.CT2018- 633 din 03.04.2018, al Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse - Biroul Clădiri-Terenuri din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 04.04.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr.CT2018- 633 din 03.04.2018 ;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere adresa nr.CT2018-633 din 13.02.2018, a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, prin care solicită acordarea in folosinta gratuita a terenului situat in Timișoara, str. Nicolae Popescu nr.1(fostă Homorod), inscris in CF 409192-Timisoara, în vederea amplasării modulelor pentru locuit, până la implementarea si dezvoltarea proiectelor propuse a fi finantate din fonduri europene.
Având în vedere H.C.L. nr.218 din 27.07.2017, Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timisoara este un serviciu public subordonat Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere adresa nr. CT2018-633 din 03.04.2018, a Serviciului Juridic ;
Având în vedere adresa nr.CT2018-633 din 03.04.2018, a Compartimentului Fond Funciar ;
În conformitate cu prevederile art.123 din Legea nr. 215/2001- privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În conformitate cu prevederile art.874, alin.(1) din Legea nr.287/2009 - privind Codul Civil;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.c) din Legea nr. 215/2001- privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001- privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă darea în folosinta gratuita catre Directia de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, a terenului situat în Timișoara str.Nicolae Popescu nr.1(fostă Homorod), înscris în C.F. nr.409192-Timișoara, în suprafață de 6387 mp, pina la implementarea si dezvoltarea proiectelor propuse a fi finantate din fonduri europene.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse - Biroul Clădiri - Terenuri și Direcția Ecomomică - Biroul Evidența Patrimoniului, din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Poliției Locale ;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Comunicare - Relaționare;
- Direcției de Mediu;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- O.C.P.I. Timiș;
- Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ;
- Mass-media locale.

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara