Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Iulie 

Proiect de hotarare din 13.07.2007
privind înregistrarea vehiculelor care circulă ocazional pe drumurile publice, pentru care nu există obligativitatea înmatriculării


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007-16172/16.07.2007 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Avind in vedere HCL nr.250/2003 privind inregistrarea vehiculelor care circula ocazional pe drumurile publice, pentru care nu exista obligativitatea inmatricularii;
În conformitate cu prevederile art.14 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice și art. 21, art. 22 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr.1391/2006 pentru aprobarea regulamentului de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2002;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit. (b) alin.9 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;
În temeiul art.42 alin.2 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Tramvaiele, troleibuzele, mopedele, mașinile și utilajele autopropulsate utilizate în lucrări de construcții, agricole, forestiere, tractoarele care nu se supun înmatriculării, precum si vehiculele cu tracțiune animală, ale căror proprietari au domiciliul, reședința sau sediul în Municipiul Timișoara, se înregistrează de consiliile locale, care țin și evidența acestora.

Art.2: Înregistrarea și radierea vehiculelor menționate la art. 1 se face de către Biroul Transport din cadrul Serviciului Reglementări Transporturi Urbane al Direcției Drumuri și Transporturi din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, care ține evidența vehiculelor supuse înregistrării.

Art.3 : La data înregistrării vehiculului Biroul Transport eliberează un certificat de înregistrare, două plăcuțe cu număr unic de înregistrare pentru tramvaie, troleibuze, mașini și utilaje autopropulsate utilizate în lucrări de construcții, agricole, forestiere, tractoare care nu se supun înmatriculării, precum si vehiculele cu tracțiune animală și o plăcuță pentru mopede. Caracteristicile și modelul plăcuțelor cu numărul de înregistrare, modelul și conținutul cerificatului de înregistrare precum și a certificatului de radiere sunt prevăzute în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4: Înregistrarea vehiculelor prevăzute la art. 1 se face pe baza următoarelor documente:
- actul de proprietate a vehiculului, în original și copie (factura, contract de vânzare-cumpărare). În cazul vehiculelor cu tracțiune animală, în lipsa actului de proprietate deținătorul va da o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că vehiculul cu tracțiune animală ce face obiectul înregistrării face parte din patrimoniul propriu și precizarea modalității de dobândire a acestuia;
- dovada efectuării inspecției tehnice potrivit legii, excepție făcând vehiculele cu tracțiune animală. Inspecția tehnică periodică se va efectua la stația ITP din cadrul Regiei Autonome de Transport Timișoara. În cazul mopedelor se va obține carte de identitate cu folie de securizare eliberată de Regia Autonomă "Registrul Auto Român";
- cerere de înregistrare a vehiculului;
- actul de identitate al solicitantului, în original și copie, în cazul persoanelor fizice sau certificatul de înmatriculare de la Registrul Comerțului în cazul persoanelor juridice, în original și copie;
- act justificativ din care să rezulte sarcina maximă autorizată, serie motor, serie șasiu, culoare, precum si numărul de inventar al vehiculului;
- dovada de plată a contravalorii certificatului de înregistrare, precum și a plăcuțelor cu numerele de înregistrare, 55 lei/vehicul;
- certificat de atestare fiscală a plății impozitelor și taxelor prevăzute de lege către bugetul local;
Plăcuțele cu numărul de înregistrare și certificatul de înregistrare se eliberează personal solicitantului sau persoanei împuternicite de solicitant.

Art.5: Radierea vehiculelor menționate la art.1 se va face pe baza următoarelor documente:
- cererea de radiere a solicitantului;
- actul de identitate al solicitantului, în original și copie, în cazul persoanelor fizice sau certificatul de înmatriculare de la Registrul Comerțului în cazul persoanelor juridice, în original și copie;
- actul de proprietate al vehiculului, în original și copie;
- certificatul de înregistrare;
La radiere, proprietarul vehiculului va preda Biroului Transport din cadrul Serviciului Reglementări Transporturi Urbane al Direcției Drumuri și Transporturi din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara plăcuțele cu numărul de înregistrare și certificatul de înregistrare iar pe certificatul de înregistrare, la rubrica "Observații" se va trece persoana sau societatea spre care a fost înstrăinat vehiculul și data radierii acestuia.
Radierea se va face la schimbarea proprietarului, la scoaterea din circulație a vehiculului sau în cazul furtului vehiculului.
În termen de 30 de zile de la data schimbării proprietarului, vechiul proprietar are obligația de a radia vehiculul respectiv, iar noul proprietar are obligația ca în același termen să înregistreze vehiculul respectiv.
Nerespectarea acestei prevederi se sancționează cu amendă contravențională de la 500 lei la 1000 lei pentru persoane fizice, respectiv de la 1000 lei la 2000 lei pentru persoane juridice.

Art.6: Contravaloarea certificatului de înregistrare este de 30 lei și a plăcuțelor de înregistrare este de 25 lei, conform calculației din Anexa 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.Acestea se vor actualiza în funcție de creșterea indicilor prețurilor de consum, prin hotărâre a Consiliului Local.
Sumele încasate din plata certificatelor de înregistrare se fac venit la bugetul local."

Art.7: La data emiterii prezentei hotariri se revoca HCL nr.250/2003.

Art.8: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Drumuri și Transporturi din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art.9: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Direcția Drumuri și Transporturi;
- Directiei Economice ;
- Directiei Edilitare ;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relații Publice;
- Serviciului Juridic ;
- Serviciului Centrul de Consiliere pentru Cetateni ;
- Regiei Autonome de Transport Timișoara;
- Poliției Rutiere a Municipiului Timișoara;
- Regia Autonomă "Registrul Auto Român";
- Mass - media locale;

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara