Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Prealabil de Oportunitate
   Aviz de inițiere
   Aviz C.T.A.T.U./Arhitect Șef
   Aviz de principiu
   Aviz Consultativ
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Octombrie 

Proiect de hotarare din 26.10.2018
privind aprobarea închirierii imobilului compus din demisol +parter +etajul I și teren aferent, situat în Timișoara Bv. 16 Decembrie 1989 nr. 24 în care funcționează Clinica de Obstetrică și Ginecologie a Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre nr.SC2018-25134/26.10.2018 a Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-25134/26.10.2018 al Serviciului Școli-Spitale din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere avizul Direcției Economice din data de 29.10.2018- Anexă la Raportul de specialitate nr.SC2018-25134/26.10.2018 ;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 26.10.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr.SC2018-25134/26.10.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 150/10.05.2018 aprobarea închirierii imobilului compus din Demisol +Parter +etajul I și teren aferent, situat în Timișoara Bv. 16 Decembrie 1989 nr. 24 în care funcționează Clinica de Obstetrică și Ginecologie a Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara;
Având în vedere adresele Spitalului Clinic Municipal de Urgență cu numerele: SC2018 - 6014/14.03.2018 și SC2018-13749/12.06.2018
Având în vedere adresele Fundației Caritatea cu numerele F222/28.02.2018, F682/08.06.2018:
Având în vedere Procesul verbal nr. 6/22.10.2018 al Comisiei de negociere cu terții a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile art. 190^6 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, actualizată;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit. b) și d) și alin (6) lit a) pct. 3 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă închirierea imobilului compus din demisol + parter +etajul I și teren aferent,situat în Timișoara Bv. 16 Decembrie1989 nr. 24, proprietatea Fundației Caritatea în care funcționează Clinica de Obstetrică și Ginecologie din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data adoptării prezentei hotărârii, la prețul stabilit prin negociere astfel;
- 5.700 euro/ lună, în primul an de închiriere;
- 5.960 euro/ lună, în al doilea an de închiriere;
- 6.500 euro/ lună, în al treilea an de închiriere.

Art.2: Chiria se asigură din Cap. 66.02 Sănătate alin. 51.01.46- transferuri de la bugetele locale către instituții publice și activități finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru finanțarea sănătății și va fi achitată în lei la cursul BNR de la data facturării, prin Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara.

Art.3: Contractul de închiriere, se va încheia între Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara în calitate de locatar și Fundația Caritatea în calitate de proprietar (locator). Spitalul Clinic Municipal va achita chiria până la data încheierii noului contract inclusiv restanțele.
Cheltuielile ce se necesită pentru funcționarea în bune condiții a spațiului închiriat cad în sarcina exclusivă a Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara.

Art.4: În cazul în care pe durata închirierii, Municipiul Timișoara pune la dispoziția Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara un alt spațiu care să asigure desfășurarea activității medicale a Clinicii de Obstetrică și Ginecologie, contractul de închiriere va înceta unilateral la inițiativa Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara (locatar) printr-o notificare scrisă transmisă proprietarului cu 90 de zile înainte de data de la care operează încetarea contractului.

Art.5:Se împuternicește Primarul Municipiului Timișoara în calitate de ordonator principal de credite, Directorul Direcției Economice , Serviciul Juridic și Serviciul Școli -Spitale să avizeze contractul de închiriere prevăzut la art. 3 din prezenta hotărâre.

Art.6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică, Serviciul Școli Spitale, Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara și Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara.
Art. 7: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe site -ul propriu și totodată, se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest;
- Direcției Edilitare;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare - Relaționare;
- Direcției Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calității;
- Biroului Audit;
- Compartimentului Guvernanța Corporativă;
- Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara.
-Fundației Caritatea
- Mass - media locale.

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara