Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Octombrie 

Proiect de hotarare din 14.10.2019
privind aprobarea infiintarii Pietei taranesti de tip volanta in Municipiul Timisoara, zona Soarelui (strada Oglinzilor), inscrisa in CF nr. 425289, Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Raportul de specialitate nr. 26242 - al Directiei Cladiri Terenuri si Dotari Diverse I Est ;
Avand in vedere Expunerea de motive nr. 26242 privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timisoara- domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere avizul serviciului juridic nr.          din data de           , anexa la Raportul de specialitate.
Avand in vedere  adresa SC PIETE SA, nr.1974/04.10.2019, inregistrata la Municipiul Timisoara cu numarul CT2019-006318/04.10.2019.
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere prevederile Ordinului ANSVSA nr. 111 / 2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind procedura de inregistrare sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor a activitatilor de obtinere si de vanzare directa si/sau cu amanuntul a produselor alimentare de origine animala sau nonanimala, precum si a activitatilor de productie, procesare, depozitare, transport si comercializare a produselor alimentare de origine nonanimala, actualizat;
Avand in vedere prevederile Ordinului nr. 724/2013 al Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale privind atestarea produselor traditionale,  actualizat;
Avand in vedere prevederile art. 6 alin (2) din Ordonanta Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicat, aprobata prin Legea nr. 650/2002, prevede ca "exercitarea activitatii de comercializare in zone publice este supusa acordului autoritatilor administrative  publice locale sau ale sectoarelor municipiului Bucuresti, dupa caz, cu respectarea regulamentelor proprii ale acestora si a planurilor de urbanism;
In conformitate cu Hotararea Consiliului Local a Municipiului Timisoara nr. 655/2018, privind stabilirea impozitelor si taxelor locale in Municipiul Timisoara pentru anul 2019, Anexa 1, cap.5, pct.2a.
In conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 348/2004  privind exercitarea comertului cu produse si servicii de piata in unele zone publice,  actualizat.
In conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit.  c)" atributii privind administrarea domeniului public si privat al comunei, orasului sau municipiului" din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
In temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Avand in vedere Procesul Verbal de predare- primire incheiat intre Municipiul Timisoara si SC PIETE SA din data de 05.06.2009 prin care s-a cedat catre SC PIETE SA folosinta si exploatarea imobilului din zona Soarelui, se aproba schimbarea utilitatii acestuia prin aprobarea infiintarii unei Piete Taranesti de tip volanta.

Art.2: Accesul in piata taraneasca de tip Volanta din zona Soarelui (strada Oglinzilor, imobil inscris in CF  nr. 425289)se va realiza pe baza contractului incheiat de catre producatorii de produse agroalimentare cu SC PIETE SA prin care se va reglementa atat taxa de ocupare a domeniului public al Municipiului Timisoara conform HCL nr. 655/2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale in Municipiul Timisoara pentru anul 2019, Anexa 1, cap.5, pct.2a. (suma care va fi transferata de catre SC PIETE SA in contul Municipiului Timisoara) cat si din taxa care va reveni SC PIETE SA pentru activitatile administrative/servicii.

Art.3: SC PIETE SA va avea obligatia organizarii si desfasurarii Pietei Taranesti de tip volanta precum si urmaririi procedurilor administrative: servicii de curatenie, intretinere, amenajari necesare, altele decat cele care necesita Autorizatie de Constructie.

Art.4:  S.C. PIETE S.A. Timisoara are obligatia de a efectua toate demersurile in obtinerea tuturor  avizelor,  autorizatiilor,  de la institutiile abilitate.

Art.5:  S.C. PIETE S.A. Timisoara va intocmi si va supune aprobarii Consiliului Local al Municipiului Timisoara Regulamentul de Organizare si Functionare (ROF)  in termen de 30 zile de la aprobarea prezentei hotarari.

Art.6:  Se aproba planul din Anexa 1, parte integranta la prezenta Hotarare.

Art.7: Este interzisa comercializarea in piata taraneasca a produselor agroalimentare provenite din import sau a produselor care nu sunt cuprinse in obiectul de activitate al pietei.      

Art.8 : Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza  Directiei Cladiri Terenuri si Dotari Diverse I Est, Directiei Economice, Directiei de Mediu si SC PIETE SA.

Art.9 Prezenta hotarare se comunica:
     - Institutia Prefectului - Judetul Timis;
     - Primarului Municipiului Timisoara;
     - Directiei Urbanism;
     - Directiei Drumuri , Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
     - Directiei Economice;
     - Directiei de Mediu;
     - Directiei Dezvoltare;
     - Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
      - Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
     - Serviciul Scoli Spitale, Baze Sportive;
     - Directiei Comunicare-Relationare;
     - Biroului Audit;
     - Biroului Managementul Calitatii;
     - Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
     - Mass-media locale;


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara