Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Septembrie 

Proiect de hotarare din 05.09.2018
privind aprobarea delegării de gestiune a serviciului public de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în functiune a acestora pe timp de polei sau îngheț în Municipiul Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018- 20259/30.08.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre al Primarului Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere studiul de oportunitate pentru prestarea serviciului public de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț în Municipiul Timișoara,
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018- 20260/30.08.2018 al Biroului Salubrizare,
Având în vedere prevederile Legii nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, modificată;
Având în vedere Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, modificată, Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare al localităților;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. c) și art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001- privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 - privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă delegarea gestiunii activității de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț în Municipiul Timișoara, în baza studiului de oportunitate, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se aprobă Caietul de Sarcini și anexele la acesta, pentru delegarea serviciului public de curațare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în functiune a acestora pe timp de polei sau îngheț în Municipiul Timișoara, conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Se împuternicește Biroul Salubrizare să efectueze modificări la Caietul de sarcini, prevăzut la art. 2, pe perioada derulării achiziției.

Art. 4: Se aprobă Acordul cadru și modelul de Contract subsecvent pentru delegarea serviciului public de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț în Municipiul Timișoara, conform Anexei 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5: Se abrogă HCLMT nr. 428/21.11.2017 privind aprobarea Caietului de sarcini privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare stradală și a Caietului de sarcini privind delegarea gestiunii serviciului public de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț în Municipiul Timișoara.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Salubrizare din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului-Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Economice;
- Direcția Fiscală;
- Direcției Comunicare-Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Mass- media locale;
- Direcția Poliției Locale;

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara