Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Prealabil de Oportunitate
   Aviz de inițiere
   Aviz C.T.A.T.U./Arhitect Șef
   Aviz de principiu
   Aviz Consultativ
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
August 

Proiect de hotarare din 23.08.2018
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zona industriala, depozitare si servicii" - Calea Torontalului DN6, Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2018-013035/20.08.2018- al Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2018-013035/21.08.2018 al Direcției Urbanism si Dezvoltare Urbană;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 05.09.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. UR2018013035/21.08.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) și Anexei 1 din Legea nr. 350/2001; privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamnetului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amennajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de oportunitate nr. 46/14.12.2017, Avizul Arhitectului Șef ne. 13/17.05.2018, respectiv Decizia Etapei de încadrare nr. 38/13.04.2018 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș prin care anunâî că planul nu necesită evaluare de mediu și se adoptă fără aviz de mediu;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) și alin. (5) lit. (c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administtrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Zona industriala, depozitare si servicii" - Calea Torontalului DN6, Timisoara, având ca beneficiar pe SC FLEXTRONICS ROMANIA SRL, întocmit conform Proiectului nr. 2213.04.1, realizat de SC SUBCONTROL SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se stabilesc condițiile de construire: regimul de înălțime de maxim S+P+4E+Er, Hmaxim=25m, acces auto conform Avizului Comisiei de Circulație nr. DT2018-000176/18.01.2018, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcelele deținute de beneficiar, procentul de ocupare al terenului POTmax=60%, coeficientul de utilizare al terenului CUTmax.=1,20, Spații verzi minim 22,2% din suprafața totală a parcelei.- conform Deciziei de încadrare nr. 38/13.04/2018 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș - suprafața de spații verzi va fi amenajată și întreținută.
În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT și CUT se vor calcula la suprafața efectivărămasă în proprietatea privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

Art.3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Zona industriala, depozitare si servicii" - Calea Torontalului DN6, Timisoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și are o valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițțile prevăzute în documentație.
Terenul reglementat, este înscris în C.F. nr. 407687, cad 407687, S=25.100mp, , CF nr. 407691, cad 407691, S= 206.800mp, CF nr. 407694, cad 407694, S=-2.841mp, CF nr. 407682, cad 407682, S=17.833mp Calea Torontalului DN6, Timisoara, având categoria de folosință - curți construcții, proprietar fiind SC FLEXTRONICS ROMANIA SRL.

Art. 4 Autorizațiile de construire se vor emite doar după doar după realizarea în prealabil a tuturor operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism (Faza I + Faza II) cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 2213.04.1 - "Proprietatea și circulația terenurilor" și asigurarea tuturor utilităților necesare investiției în conformitate cu Planul de acțiune asumat.

Art. 5 După aprobare prin hotărâreea consiliului local a documentației PUZ și RLU aferent, hotărârea însoțită de documentațe va fi transmisă către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin.2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulteriore.

Art. 6 Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Zona industriala, depozitare si servicii" - Calea Torontalului DN6, Timisoara și a Regulamentului Local de Urbanism;

Art. 7 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;

Art. 8 Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituția Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Urbanism si Dezvoltare Urbană ;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Instituții Școlare, Medicale, Sportive și Culturale;
- Direcției Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Compartimentului Control;
- Beneficiarului SC FLEXTRONICS ROMANIA SRL;
- Proiectantului SC SUBCONTROL SRL;
- Mass-media locale;

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara