Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Noiembrie 

Proiect de hotarare din 06.11.2019
atribuirea în folosință gratuită Asociației Casa Faenza pe o perioadă de 49 ani a noului corp de clădire situat în interiorul curții asociației, identificat cu număr cadastral 414313-C2, Timișoara, Aleea Sănătății, nr.15


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr.                        - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de Specialitate nr.                       al Directiei Cladiri Terenuri si Dotari Diverse I Est din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr.                      Anexa la Raportul de Specialitate nr.......................
Având în vedere adresa înregistrată la Municipiul Timișoara cu nr. CT 2018-004687/25.09.2018 prin care Asociația Casa Faenza solicita  înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de folosință gratuită pe 49 ani a noului corp de clădire identificat cu număr cadastral 414313-C2,  Timișoara, Aleea Sănătății , nr.15, situat în interiorul curții asociației, pentru Centrul Comunitar de Zi Casa Faenza.
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În conformitate cu prevederile art.874 si 875 din Codul Civil.
În conformitate cu prevederile art.297 alin.(1) lit.d si art.349, 350, 351, 352, 353 din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ;
În conformitate cu prevederile art.129, alin.(2), lit.c) si alin. (6), lit.b) din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019  privind Codul administrativ;
În temeiul art.196, alin 1, lit (a) si art. 139, alin.(1) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ.


HOTARASTE

Art.1: Se aproba  atribuirea în  folosință gratuită Asociației Casa Faenza pe o perioadă de 49 ani a noului corp de clădire situat în interiorul curții asociației, identificat cu număr cadastral 414313-C2, Timișoara, Aleea Sănătății, nr.15, pentru Centrul Comunitar de Zi Casa Faenza., avand valoare de inventar de 226.690,31 ron.

Art.2: Predarea-primirea noului corp de cladire se va face in termen de 30 de zile de la aprobarea prezentei.

Art.3: Obligatiile beneficiarului sunt de a folosi bunul dat in administrare conform destinatiei sale, de a suporta costurile de intretinere a acestuia, precum si interzicerea de a instraina bunul respectiv.

Art.4: Raspunderea si sanctiuniile beneficiarului se aplica conform art.352 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ.

Art. : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează  Directiei Cladiri Terenuri si Dotari Diverse I Est.

Art.   Prezenta hotărâre se comunică:
      - Instituția Prefectului - Județul Timiș;
      - Primarului Municipiului Timișoara;
       - Serviciului Juridic
      - Direcției Urbanism;
      - Direcției Dezvoltare;
      - Direcției Economice;
       - Direcției de Mediu
      - Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est;
      - Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest;
      - Direcției Comunicare- Relationare;
      - Serviciului Scoli Spitale
      - Biroului Audit;
      - Biroului Managementul Calității;
      - Compartimentului Control si Antifrauda a Primarului;
      - Mass-media locale;
      - Asociatiei Casa Faenza

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara