Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Octombrie 

Proiect de hotarare din 24.10.2019
Privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici faza SF+PT și a anexei privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul "Realizare fundație și amplasare catarg" în Piața Libertății, CF 413944, Top 413944 Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

        Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre  a Primarului Municipiului Timișoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate  nr. ......................... din data .....................
Având în vedere avizul juridic CCMT nr. ...................................................................
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică , amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism , ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 1, alin. 2 lit. d) raportat la alin. 7 lit. d), s), art. 129  alin. 14 OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
"(1) Consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale."
"(2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții(…):
d)atribuții privind gestionarea serviciilor de interes local;"
"(7) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local asigură, potrivit competenței sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind :
d) cultura
s) alte servicii publice de interes local stabilite prin lege."
"(14) Consiliul local îndeplinește orice alte atribuții, în toate domeniile de interes local, cu excepția celor date în mod expres în competența altor autorități publice, precum și orice alte atribuții stabilite prin lege.",
     Cu respectarea prevederilor art. 139 alin. 1 din OUG nr. 57/2019- "(1) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz."


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă documentația tehnico-economică, a indicatorilor tehnico-economici faza SF+PT și a anexei privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul "Realizare fundație și amplasare catarg" în Piața Libertății, CF 413944, Top 413944 Timișoaraconform anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare


Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Casa de Cultură a Municipiului Timișoara din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara


Art.3: Prezenta se comunică:
- Casa de Cultură a Municipiului Timișoara
- Instituției  Prefectului - Județul Timiș;
    - Primarului Municipiului Timișoara;
    - Serviciului Juridic;
    - Direcției Economice;
    - Direcției Generală Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele Utilitare;
     - Direcției Urbanism;
- Direcției Dezvoltare ;
         - Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I EST;
     - Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II VEST;        - Direcției de Mediu;
    - Direcției Comunicare - Relaționare;
    - Biroului Sport - Cultură;
     - Serviciului Școli - Spitale;        - Biroului Managementul Calității;
     - Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
     - Biroului Audit;
- Mass - media locale.

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara