Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Decembrie 

Proiect de hotarare din 05.12.2017
privind aprobarea tarifelor aferente lucrarilor de mentenanta/intretinere si extindere a sistemului "Trafic Management si supraveghere video", activitate delegata prin HCLMT nr. 162/10.05.2016


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2017- / .2017, privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timisoara- domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2017- / .2017, intocmit de Directia Edilitara;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere adresa nr. 6244/08.11.2017 a SC Drumuri Municipale Timisoara;
Avand in vedere finalizarea proiectului ,,Trafic management si supraveghere video";
Avand in vedere prevederile HCLMT nr. 162/10.05.2016 privind delegarea gestiunii, prin atribuire directa, a serviciului "Activitatea de semnalizare a circulatiei rutiere, intretinere, functionare si dirijare a circulatiei rutiere pe raza municipiului Timisoara", precum si aprobarea Caietului de sarcini, Regulamentului de organizare si functionare a serviciului si Contractului de delegare a gestiunii, modificata prin HCLMT nr. 72/21.02.2017;
In conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, modificata si completata, precum si prevederile Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice aprobat prin H.G. nr. 1391/2006;
Avand in vedere prevederile O.G. nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local si prevederile Reglementarilor-cadru de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, aprobate prin H.G. nr. 955/2004;
Conform prevederilor art. 3 alin. (1) si (2) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin (1) si (2) lit. d) si alin. (6), lit. a), pct. 19 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, modificata si completata;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba tarifele aferente lucrarilor de mentenanta/intretinere, respectiv extindere a sistemului sistemului ,,Trafic managemnt si supraveghere video". Contractul privind delegarea de gestiune nr. SC2016-12094/26.05.2016 aprobat prin HCLMT nr. 162/10.05.2016, modificata si completa prin HCLMT nr. 72/21.02.2017, se va completa prin act aditional dupa cum urmeza:
* Art. 6 se completeaza cu doua noi alineate, alin. (4) si alin. (5), din Contractul nr. SC2016-12904/26.05.2016 se modifica si completeaza, astfel: (4) ,,a) Tarifele pentru mentenanta sistemului sunt evidentiate in Anexa 1 la actul aditional.
b) Tarifele pentru extinderea sistemului sunt evidentiate in Devizele analitice intocmite pe categorii de lucrari si sunt cele aprobate aprobate de catre Consiliul Local al Municipiului Timisoara prin art. 6 din Hotararea nr. 162/10.05.2016".
(5) Devizele vor fi defalcate pe categorii de lucrari: intretinere/mentenanta/reparatii, etc si obiective de investitii.

Art. 2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Edilitara din cadrul Primariei Municipiului Timisoara si SC Drumuri Municipale Timisoara SA.

Art. 3: Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Tehnice;
- Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare;
- Direciei Dezvoltare;
- Directiei Politia Locala;
- Compartimentului Control;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Biroului Audit;
- SC Drumuri Municipale Timisoara SA;
- Mass- media locala.

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara