Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Septembrie 

Proiect de hotarare din 17.09.2015
privind modificare a Hotărâri Consiliului Local nr. 413 din 04.08.2014 privind modificarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 128/11.03.2014 privind stabilirea modalității de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora unităților de ecarisaj și aprobarea documentației de atribuire


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2015-24596/16.09.2015 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Conform adresei nr. SC2014-13225/06.06.2014 primită de la Serviciul Achiziții Publice, se solicită modificarea Caietului de sarcini și a Contractului-Cadru, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 128/11.03.2014;
Conform adresei nr. 159594/02.10.2014 primite de la Serviciul Achiziții Publice, privind recomandărilor ANRMAP referitor la respingerea documentației de atribuire numărul 159594, la Anexa nr. 1 la modelul de Contractul cadru aprobat prin hotărârea mai sus menționată, se impune a fi corectat modelul de prezentare a ofertei de tarife prin eliminarea din aceasta a valorii pentru situații diverse și neprevăzute de 5 % din total valoare ofertă pe 1 an, având în vedere prevederile din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii.
Conform adresei primite de la Direcția Sanitar Veterinara și Pentru Siguranța Alimentelor Timiș nr. 2994/05.01.2015 înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. CDM2015-51/05.02.2015 se comunică faptul că înconformitate cu Ordinul ANSVSA nr. 80/2005 actualizată, Consiliile Locale sunt responsabile pentru neutralizarea cadavrelor de animale provenit din gospodăriile crescătorilor individualide animale.
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 128/11.03.2014 - privind stabilirea modalității de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora unităților de ecarisaj;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.413/04.08.2014- privind modificarea Contractului-Cadru ca fiind Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 128/11.03.2014 privind stabilirea modalității de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora unităților de ecarisaj și aprobarea documentației de atribuire;
Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, actualizată;
Având în vedere prevederile Hotărârea Guvernului nr.71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrari publice și a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;
Având în vedere prevederile Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publica din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, actualizată;
Având în vedere prevederile Legii nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, actualizată și Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, actualizată;
Având în vedere prevederile Ordinul Presedintelui A.N.R.S.C. nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.d) și alin.(6) lit.a) pct. 14 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă modificarea denumirii serviciului concesionat și anume din "Serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public si predarea acestora unitatilor de ecarisaj, prin concesiune" în denumirea "serviciul de salubrizare pentru activitatea de colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public al Municipiului Timișoara precum și din gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe raza Municipiului Timișoara și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare, prin concesiune, care vor cuprinde următoarele acțiunii:
- Colectarea cadavrelor de animalelor (identificare, colectare, încărcare, transport );
- Depozitarea/zi în cameră frigorifică până la incinerare (nr.cadavre ridicate x 3 zile
depozitate);
- Neutralizarea cadavrelor de animale prin incinerare într-un incinerator autorizat (nr. Cadavre
colectate x 25 kg mediu/animal).

Art.2: Se aprobă modificarea Caietului de sarcini care este Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 128/11.03.2014 - privind stabilirea modalității de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora unităților de ecarisaj, conform Anexei nr. 1 la prezentu Proiect de Hotărâre, ca fiind Caietul de Sarcini nr. SC2015-24600 / 16.09.2015;

Art.3: Se aprobă Anexele de la nr. 1 la nr. 6 la Caietul de Sarcini nr. SC2015-24600 / 16.09.2015;

Art.4: Se aprobă modificarea Contractului-Cadru care este Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 128/11.03.2014 - privind stabilirea modalității de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora unităților de ecarisaj, conform Anexei nr. 2 la prezentu Proiect de Hotărâre;

Art.5: Se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr.413/04.08.2014 privind modificarea Contractului-Cadru ca fiind Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 128/11.03.2014 privind stabilirea modalității de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora unităților de ecarisaj și aprobarea documentației de atribuire;

Art.5: Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. nr. 128/11.03.2014, rămân neschimbate.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Mediu și Serviciului Achiziții Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art.7 Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituția Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Instituții Școlare, Medicale, Sportive și Culturale;
- Direcției Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Compartimentului Control;
- Mass-media locale;

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara