Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Septembrie 

Proiect de hotarare din 27.09.2019
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale in Municipiul Timisoara pentru anul 2020


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive NR.SC2019-24421/27.09.2019/ IA2019-005002 / 27.09.2019, privind oportunitatea proiectului de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale in Municipiul Timisoara pentru anul 2020, a Primarului Municipiului Timisoara, domnul Nicolae Robu;                Avand in vedere Raportul de specialitate nr. IF2019-058195/27.09.2019 al Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
      Avand in vedere Nota de Fundamentare - anexa la raportul de specialitate al Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
      Avand in vedere avizul Serviciului Juridic - anexa la raportul de specialitate al Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
      Avand in vedere avizele: Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
       Luand in considerare necesitatea cresterii veniturilor proprii ale bugetului local din impozite si taxe locale, in scopul satisfacerii necesitatilor bugetare locale, asigurarii cheltuielilor publice si dezvoltarii economice si sociale in cadrul Municipiului Timisoara, raportat inclusiv la conditiile specifice zonei ;                 Avand in vedere prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal actualizata, Titlul IX (art.456 alin.2; art.457 alin.1; art.458 alin.1 si alin.2; art.460 alin.1, 2 si alin.10; art.462 alin.2; art.464 alin.2; art.465 alin.9; art.467 alin.2; art.470 alin.2 pct.II; art.470 alin.3; art.470 alin.8 pct.4; art.472 alin.2; art.474 alin.1, alin.4, alin.10, alin.14, alin.15, alin.16 ; art.475 alin.1, alin.2, alin.3, alin.4; art.476 alin.2; art.477 alin.5; art.478 alin.2; art.481 alin.2; art.484 alin.1; art.485 alin.1; art.486; art.487, art. 489 alin.1-3);
       Avand in vedere prevederile HG nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizata,
       Avand in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, actualizata;
      Avand in vedere prevederile OUG nr.18/2009 privind cresterea performantei  energetice a blocurilor de locuinte, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.158/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
      Avand in vedere prevederile Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata si actualizata ;        
      Avand in vedere prevederile Legii nr. 153/2011 privind masuri de crestere a calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
      Avand in vedere prevederile: Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol, cu modificarile si completarile ulterioare; Ordinului nr.1846 din 28.11.2014 emis de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale / nr. 2408 din 03.12.2014 emis de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, privind punerea in aplicare a prevederilor art.5 alin.1 din Legea nr.145/2014, cu modificarile si completarile ulterioare; Ordinului nr.20 din 13.01.2015 emis de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale/208 din 26.01.2015 emis de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, privind punerea in aplicare a prevederilor art.9 alin.1 din Legea nr.145/2014, cu modificarile si completarile ulterioare;
      Avand in vedere prevederile Legii nr. 7/1996 republicata, a cadastrului si publicitatii imobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare;  
       Avand in vedere prevederile Legii serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006 republicata si actualizata si ale Ordinului nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localitatilor, emis de Autoritatea Nationala de Regementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice;
      Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.197/15.04.2014 privind reglementarea procedurilor de inscriere/radiere a constructiilor realizate fara Autorizatie de Construire/Desfiintare si descrierea corecta a regimului de inaltime a constructiilor inscrise in cartea funciara, modificata prin art.16 din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.405/16.10.2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale in Municipiul Timisoara pentru anul 2016;
      Avand in vedere prevederile: art.24 alin.2 din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civila, republicata; art.8 alin.4 din HG 727/2013 privind aprobarea Normelor metodologice de punere in aplicare a prevederilor Conventiei nr. 16 a Comisiei Internationale de Stare Civila referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civila, semnata la Viena la 8 septembrie 1976, actualizata; HG nr.64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de stare civila, actualizata;art.15 alin.5 din OUG nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani;
      Avand in vedere art.2 lit.d din O.G. nr.58/1998 privind organizarea si desfasurarea activitatii de turism in Romania, actualizata;
       Avand in vedere prevederile pct.161 lit.b si lit.c din HG nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
      Avand in vedere prevederile art.1 si ale art.2 alin.2 din Ordonanta nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, actualizata;
      Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.157/11.04.2019 privind indexarea valorilor impozabile, impozitelor si taxelor locale si a amenzilor pentru anul fiscal 2020., pe baza indicelui de inflatie, a impozitelor si taxelor locale care constau intr-o anumita suma in lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume in lei, precum si actualizarea limitelor amenzilor prevazute la art.493 alin.3, alin.4 si alin.4^1 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizata, aplicabila la stabilirea impozitelor si taxelor locale in Municipiul Timisoara in anul 2020;
      Avand in vedere dispozitiile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica locala, republicata;
      Avand in vedere prevederile art. 129 alin.2 lit. b) si alin.4  lit.c)din Ordonanta de Urgenta nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ;
      In temeiul art. 139 alin.3 lit.c) din Ordonanta de Urgenta nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se stabilesc impozitele si taxele locale pentru anul 2020, dupa cum urmeaza:
(1) Pentru cladirile rezidentiale si cladirile-anexa, aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de 0,08 % asupra valorii impozabile a cladirii.
(2) Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de 0,6% asupra valorii care poate fi:
a) valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta, depus la organul fiscal local pana la primul termen de plata din anul de referinta;
b) valoarea finala a lucrarilor de constructii, in cazul cladirilor noi, construite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta;
c) valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate, in cazul cladirilor dobandite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta.
(3) Pentru cladirile rezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de 0,08% asupra valorii impozabile a cladirii.  
(4) Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de 1,3% asupra valorii impozabile a cladirii.
(5) Impozitul/taxa pe cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice, prevazut/prevazuta la alin.4 al prezentului articol, se majoreaza in conformitate cu prevederile art.489 alin.1 si alin.2 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu o cota aditionala de 50% din cota de impozit stabilita.
(6)  Impozitul pe mijloacele de transport datorat de persoanele fizice sau de persoanele juridice se majoreaza in conformitate cu prevederile art.489 alin.1 si alin.2 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizata, cu o cota aditionala de 50% fata de nivelul impozitului stabilit.  
(7) Cota taxei pentru servicii de reclama si publicitate este de 3%;
(8) Cota de impozit in cazul impozitului pe spectacole este de:
       a) 0%, pentru spectacolul de teatru, balet, opera, opereta, concert filarmonic sau alta manifestare muzicala, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competitie sportiva interna sau internationala;
       b)  0% , in cazul oricarei altei manifestari artistice decat cele enumerate la lit. a).
(9) Nivelurile impozitelor/taxelor locale stabilite in sume fixe sunt prevazute in Anexa nr.1 la prezenta hotarare.

   Art.2: Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren sau a impozitului pe mijloacele de transport, datorat pentru intregul an de catre contribuabilii persoane fizice, pana la data de 31 martie a anului 2020se acorda o bonificatie de 10%.
       
  Art.3: (1) Se acorda scutirea impozitului/taxei pe cladiri datorate pentru urmatoarele cladiri, astfel:
a)  Cladirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice de tipul muzee ori case memoriale, altele decat cele prevazute la art.456 alin.1 lit.x  din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizata.
       Documente justificative necesare pentru acordarea scutirii:
- cerere;
- buletin/carte de identitate /CUI/CIF  solicitant;
- actul de dobandire al cladirii;
- extras de carte funciara;
- scutirea se aplica pentru cladirile de tipul muzeu sau casa memoriala, incadrate in categoria monument istoric - monument conform art.3 lit.a din Legea nr.422/2001 republicata si actualizata privind protejarea monumentelor istorice, care se regasesc ca muzeu/casa memoriala in lista monumentelor istorice - anexa la Ordinul Ministrului Culturii, nr. 2.361/2010.
b) Cladirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de catre organizatii neguvernamentale si intreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale.
       Documente justificative necesare pentru acordarea scutirii:
- cerere;
- actul de dobandire al cladirii;
- extras de carte funciara;
- actele de infiintare a organizatiei neguvernamentale sau a intreprinderii sociale, cu toate modificarile survenite;
- statutul organizatiei neguvernamentale sau al intreprinderii sociale, cu toate modificarile survenite;
-  certificatul de acreditare ca furnizor de servicii sociale; decizia de acordare a acreditarii;
- licenta de functionare pentru serviciul social acreditat; decizia de acordare a licentei de functionare a serviciului social;
- memoriu de activitate pe ultimele 12 luni, din care sa rezulte ca activitatea s-a realizat pe tot parcursul anului fiscal;
- ultimul raport de inspectie/monitorizare efectuat de catre inspectorii sociali;
- declaratia pe proprie raspundere a reprezentantului legal al solicitantului privind activitatile pentru care este utilizat imobilul care face obiectul cererii de scutire, scutirea neaplicandu-se pentru spatiile/incaperile/suprafetele folosite pentru activitati economice sau de agrement.
c) Cladirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul mentine afectatiunea de interes public.
       Documente justificative necesare pentru acordarea scutirii:
- cerere;
- buletin/carte de identitate /CUI/CIF  solicitant;
- actul de proprietate din care rezulta restituirea imobilului in temeiul art.16 din Legea nr.10/2001;
- extras de carte funciara;
- documente din care rezulta mentinerea afectatiunii de interes public;
d) Cladirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul mentine afectatiunea de interes public.
       Documente justificative necesare pentru acordarea scutirii:
- cerere;
- actul de infiintare/constituire al solicitantului, cu toate modificarile survenite, respectiv documentele de recunoastere a calitatii de cult;
- actul de proprietate din care rezulta retrocedarea imobilului in temeiul art.1 alin.(10) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- documente din care rezulta mentinerea afectatiunii de interes public;
- extras de carte funciara.
e) Cladirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitatilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania, republicata, pentru perioada pentru care proprietarul mentine afectatiunea de interes public.
      Documente justificative necesare pentru acordarea scutirii:
- cerere;
- actul de constituire al solicitantului, cu toate modificarile survenite
- actul de proprietate din care rezulta restituirea  potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitatilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania, republicata;
- documente din care rezulta mentinerea afectatiunii de interes public, respectiv ca imobilele sunt afectate unor activitati de interes public;
- extras de carte funciara.
f) Cladirile afectate de calamitati naturale (cutremure, inundati sau incendii provocate de fenomene naturale, alunecari sau prabusiri de teren etc.), pentru o perioada de 5 ani, incepand cu 1 ianuarie a anului in care s-a produs evenimentul.
        Documente justificative necesare pentru acordarea scutirii:
- cerere;
- buletin/carte de identitate /CUI/CIF  solicitant;
- documentul eliberat de autoritatile abilitate din care sa reiasa care sunt evenimentele produse si urmarile acestora, respectiv sa ateste afectarea cladirii ca urmare a unei calamitati naturale;
- extras de carte funciara.
g) Cladirea folosita ca domiciliu aflata in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) si art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
        Documente justificative necesare pentru acordarea scutirii:
- cerere;
- copie buletin/carte de identitate a solicitantului;
- certificat din care rezulta incadrarea in prevederile art. 3 alin. (1) lit. b) si art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
- extras de carte funciara.
h) Cladirile la care proprietarii au executat pe cheltuiala proprie lucrari de interventie pentru cresterea performantei energetice, pe baza procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, intocmit in conditiile legii, prin care se constata realizarea masurilor de interventie recomandate de catre auditorul energetic in certificatul de performanta energetica sau, dupa caz, in raportul de audit energetic, astfel cum este prevazut in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 158/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, conform procedurii prevazute in  Anexa nr.2 la prezenta hotarare.
  i) Cladirile unde au fost executate lucrari in conditiile Legii nr. 153/2011 privind masuri de crestere a calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor, cu modificarile si completarile ulterioare, conform procedurii prevazute in  Anexa nr.3 la prezenta hotarare.
  j) Cladirile detinute de asociatiile de dezvoltare intercomunitara.
         Documente justificative necesare pentru acordarea scutirii:
- cerere;
- actul de infiintare si statutul asociatiei de dezvoltare intracomunitara, cu toate modificarile survenite;
- memoriu de activitate
- extras de carte funciara.
   k) Cladirile aflate in proprietatea operatorilor economici, in conditiile elaborarii unor scheme de ajutor de stat/de minimis avand un obiectiv prevazut de legislatia in domeniul ajutorului de stat.  
   Cuantumul scutirii/reducerii, conditiile si documentele justificative necesare pentru acordarea scutirii se precizeaza expres in cadrul schemei de ajutor de stat/de minimis avand un obiectiv prevazut de legislatia in domeniul ajutorului de stat, aprobata printr-o hotarare de consiliu local emisa in acest sens.
   l) Cladirile detinute de cooperatiile de consum sau mestesugaresti si de societatile cooperative agricole, in conditiile elaborarii unor scheme de ajutor de stat/de minimis avand un obiectiv prevazut de legislatia in domeniul ajutorului de stat.
  Cuantumul scutirii/reducerii, conditiile si documentele justificative necesare pentru acordarea scutirii se precizeaza expres in cadrul schemei de ajutor de stat/de minimis avand un obiectiv prevazut de legislatia in domeniul ajutorului de stat aprobata printr-o hotarare de consiliu local emisa in acest sens.
   (2) In vederea aplicarii scutirii vor putea fi solicitate in completare si alte documente justificative care sa ateste indeplinirilor necesare acordarii scutirii, in  functie de fiecare caz in parte.
   (3) In cazul in care, compartimentul de specialitate care aplica scutirea, detine documentele justificative necesare pentru acordarea scutirii, nu mai este necesara depunerea acestora de catre contribuabil.
   (4) Scutirea de la plata impozitului/taxei, stabilita conform alin. (1), se aplica incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care persoana depune documentele justificative.
         
   Art.4: Se acorda scutirea impozitului/taxei pe teren datorate pentru urmatoarele terenuri, astfel:
 a) terenul aferent cladirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe durata pentru care proprietarul mentine afectatiunea de interes public;
 b) terenul aferent cladirilor retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe durata pentru care proprietarul mentine afectatiunea de interes public;
 c) terenul aferent cladirilor restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/1999, republicata, pe durata pentru care proprietarul mentine afectatiunea de interes public;
 d) terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de catre organizatii neguvernamentale si intreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;
 e) terenurile afectate de calamitati naturale, pentru o perioada de 5 ani, incepand cu 1 ianuarie a anului in care s-a produs evenimentul;
 f) terenul aferent cladirii de domiciliu aflat in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) si art.4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
 g) terenul situat in extravilanul localitatilor, pe o perioada de 5 ani ulteriori celui in care proprietarul efectueaza intabularea in cartea funciara pe cheltuiala proprie;
 h) suprafetele terenurilor afectate de cercetarile arheologice, pe intreaga durata a efectuarii cercetarilor.
 i) terenurile aflate in proprietatea operatorilor economici, in conditiile elaborarii unor scheme de ajutor de stat/de minimis avand un obiectiv prevazut de legislatia in domeniul ajutorului de stat.

   Art.5: Se acorda scutirea sau reducerea, dupa caz, a impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren, pentru cladirea folosita ca domiciliu si/sau terenul aferent acesteia, aflate in proprietatea persoanelor ale caror venituri lunare sunt mai mici decat salariul minim brut pe tara ori constau in exclusivitate din indemnizatie de somaj sau ajutor social, prevazuta la art. 456 alin.2 lit.k si art.464 alin.2 lit.j din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, in cuantumul si in conditiile Anexei nr.4 la prezenta hotarare.
       
   Art.6: In cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 100%.

   Art.7: (1) Se acorda scutirea taxei pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor, pentru:
a) lucrari de intretinere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere in valoare a monumentelor istorice astfel cum sunt definite in Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modificarile ulterioare, datorate de proprietarii persoane fizice care realizeaza, integral aceste lucrari pe cheltuiala proprie;
b) lucrari destinate pastrarii integritatii fizice si a cadrului construit sau natural al monumentelor istorice definite in Legea nr. 422/2001, republicata, cu modificarile ulterioare, finantate de proprietarii imobilelor din zona de protectie a monumentelor istorice, in concordanta cu reglementarile cuprinse in documentatiile de urbanism intocmite potrivit legii;
c) lucrari executate in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) lucrari executate in zone de regenerare urbana, delimitate in conditiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare, lucrari in care se desfasoara operatiuni de regenerare urbana coordonate de administratia locala, in perioada derularii operatiunilor respective.
 (2) Reducerea taxei pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor, pentru lucrari de intretinere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere in valoare a monumentelor istorice astfel cum sunt definite in Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modificarile ulterioare, datorata de proprietarii persoane fizice care realizeaza partial aceste lucrari pe cheltuiala proprie, se acorda in functie de cota de participare la lucrarile pentru care se datoreaza taxa prevazuta in prezentul alineat.

   Art.8: Se acorda scutiri de la plata taxelor speciale instituite conform art. 484 din codul fiscal, pentru urmatoarele persoane fizice sau juridice:
a) veteranii de razboi, vaduvele de razboi si vaduvele nerecasatorite ale veteranilor de razboi;
b) persoanele prevazute la art.1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, si persoanele fizice prevazute la art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 105/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) institutiile sau unitatile care functioneaza sub coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice sau a Ministerului Tineretului si Sportului, cu exceptia incintelor folosite pentru activitati economice;
d) fundatiile infiintate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a intretine, dezvolta si ajuta institutii de cultura nationala, precum si de a sustine actiuni cu caracter umanitar, social si cultural;
e) organizatiile care au ca unica activitate acordarea gratuita de servicii sociale in unitati specializate care asigura gazduire, ingrijire sociala si medicala, asistenta, ocrotire, activitati de recuperare, reabilitare si reinsertie sociala pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane varstnice, precum si pentru alte persoane aflate in dificultate, in conditiile legii;
f) persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele incadrate in gradul I de invaliditate si reprezentantii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat si ai minorilor incadrati in gradul I de invaliditate.

   Art.9: Se acorda scutiri de la plata taxelor instituite conform art. 487 din codul fiscal, pentru urmatoarele persoane fizice sau juridice:
a)veteranii de razboi, vaduvele de razboi si vaduvele nerecasatorite ale veteranilor de razboi;
b)persoanele fizice prevazute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare;
c)institutiile sau unitatile care functioneaza sub coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetarii stiintifice sau a Ministerului Tineretului si Sportului, cu exceptia incintelor folosite pentru activitati economice;
d)fundatiile infiintate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a intretine, dezvolta si ajuta institutii de cultura nationala, precum si de a sustine actiuni cu caracter umanitar, social si cultural;
e)organizatiile care au ca unica activitate acordarea gratuita de servicii sociale in unitati specializate care asigura gazduire, ingrijire sociala ti medicala, asistenta, ocrotire, activitati de recuperare, reabilitare si reinsertie sociala pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane varstnice, precum si pentru alte persoane aflate in dificultate, in conditiile legii.

   Art.10:  Taxele speciale instituite prin prezenta hotarare si cuantumul acestora, sunt prevazute in Anexa nr.5 la prezenta hotarare.
   
  Art.11: Regulamentul privind stabilirea si aplicarea taxei speciale de salubrizare este prevazut  in Anexa nr.6 la prezenta hotarare.

 Art.12: Regulamentul privind stabilirea si aplicarea taxelor speciale pentru furnizarea unor servicii in cadrul Directiei de Evidenta a Persoanelor este prevazut  in Anexa nr.7 la prezenta hotarare.

 Art.13: (1) Regulamentul privind modul de instituire si utilizare a taxei speciale pentru promovarea turistica a municipiului Timisoara este prevazut in Anexa nr.8 la prezenta hotarare.
      (2) Declaratia-decont privind sumele incasate reprezentand taxa speciala pentru promovarea turistica a municipiului Timisoara este prevazuta in Anexa nr.9 la prezenta hotarare.


Art.14: Prezenta hotarare intra in vigoare incepand cu 01.01.2020.


Art.15:  Anexele nr.1-9 fac parte integranta din prezenta hotarare.


Art.16: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza: Directia Fiscala a Municipiului Timisoara; Directia Edilitara; Directia Secretariat General; Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse; Arhitectul Sef; Directia Urbanism si Dezvoltare Urbana; Directia de Mediu; Biroul Salubrizare; Biroul Autorizare Activitati Comerciale; Directia Comunicare-Relationare; Casa de Cultura a Municipiului Timisoara; Directia de Evidenta a Persoanelor.


Art. 17: Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Directiei Secretariat General;
- Directiei Economice;
- Directiei Edilitara;
- Directiei Urbanism;
- Directia Dezvoltare;
- Arhitectului Sef;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I EST;
- Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II VEST
- Biroului Autorizare Activitati Comerciale;
- Compartimentului Voluntar pentru Situatii de Urgenta;
- Compartimentului Monumente;
- Biroului Salubrizare;
- Serviciului Resurse Umane;
- Serviciului Juridic;
- Serviciul Achizitii Publice;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Biroului Audit;
- Compartimentului Control si Antifrauda al Primarului;
- Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
- Serviciului Scoli-Spitale;
- Biroului Sport-Cultura;
- Serviciului Public Asistenta Medicala Scolara;
- Biroului Gestiune Populatie Canina, Deratizare, Dezinsectie, Dezinfectie si Activitati Administrative;
- Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara;
- Directiei Politia Locala Timisoara;
- Directiei de Evidenta a Persoanelor Timisoara;
- Casei de Cultura a Municipiului Timisoara;
- Centrului social de urgenta pentru persoane fara adapost cu cantina sociala;
- Mass - mediei locale.

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara