Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Martie 

Proiect de hotarare din 12.03.2020
Privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului situat in bv. L.Rebreanu aferent statiei de distributie carburanti in favoarea S.C. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotarare nr. SC2020- 6651 /13.03.2020 al Primarului Municipiului Timisoara, domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr.SC2020-6651/13.03.2020 al Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic -Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2020-6651/13.03.2020;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.302/14.06.2019 privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenurilor aflate in domeniul privat al Municipiului Timisoara in favoarea proprietarilor de constructii amplasate pe acestea;
In conformitate cu art. 695 si art.697 din Legea 287/2009 privind Codul Civil ;
In temeiul art. 355 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
Avand in vedere prevederile art. 361, alin. (2) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Luand in considerare Procesul verbal nr.2 al sedintei Comisiei pentru stabilirea suprafetei de teren pe care se va constitui dreptul de superficie cu titlu oneros, constituita prin Dispozitia Primarului nr. 909/01.08.2019;
In conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c) si alin. (6) lit. a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ;
In temeiul prevederilor art.139 alin. (1) si alin.(3) si art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Timisoara a terenului situat in bv. L.Rebreanu, inscris in CF 415327 Timisoara;
Art.2: Se aproba constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului situat in bv. L.Rebreanu , inscris in CF 415327 Timisoara , CF vechi 89987, cu nr. top. 415327 (top. vechi 13558/2) si suprafata de 1272 mp, in favoarea proprietarului statiei distributie carburanti situata pe terenul respectiv, S.C. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L., precum si inscrierea dreptului de superficie cu titlu oneros in cartea funciara;
Art.3: Se insuseste Raportul de evaluare nr. 3921/19.12.2019 a terenului inscris in CF 415327 Timisoara, intocmit de S.C. FIDOX S.R.L. Brasov si se stabileste redeventa la pretul de 9158 euro/an fara TVA, raport ce constituie Anexa 1 la prezenta hotarare;
Art.4: Contractul de constituire a dreptului de superficie pentru terenul mentionat la art.1 se incheie pe o durata de 25 de ani, modelul de contract constituind Anexa 2 la prezenta hotarare;

Art.5: Plata sumei de 9158 euro/an va fi efectuata de S.C. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L. in doua rate pe an, platibila in lei la cursul leu/euro valabil in ziua facturarii, datele scadente fiind 30 martie si 30 septembrie a fiecarui an, inclusiv garantia pentru un an;

Art.6: Pentru neachitarea la termenul de scadenta a obligatiei ce decurge din dreptul de superficie cu titlu oneros, conform Codului de Procedura Fiscala se instituie sanctiunea pecuniara pentru neplata in termen a obligatiilor. In cazul in care se inregistreaza neplata consecutiva a doua rate anuale se va retrage dreptul de superficie cu titlu oneros acordat si rezilierea de drept a contractului.

Art.7: Se mandateaza dl. Nicolae Robu, Primarul Municipiului Timisoara, pentru semnarea contractului de superficie cu titlu oneros in forma autentica.

Art.8: Toate cheltuielile privind autentificarea si operatiunile de publicitate imobiliara cad in sarcina S.C. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.

Art.9: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.10: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
- Directiei Economice;
- Directiei Generale Urbanism;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului
-S.C. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L
- Mass-mediei locale.

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara