Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Ianuarie 

Proiect de hotarare din 28.01.2020
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - "Zona de locuințe individuale mici si locuinte colective mici si funcțiuni complementare", CF 428720, Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, al Primarului Municipiului Timișoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2019-019744/14.01.2020 - al Directiei Generale de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 29.01.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2019-019744/14.01.2020;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale și al Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. 1) și Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 10/11.05.2017, Avizul favorabil al Arhitectului Șef nr. 35/03.10.2019;
Având în vedere Decizia Etapei de încadrare nr. 49 din 20.05.2019 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș prin care anunță ca planul nu necesită evaluare de mediu și se adoptă fără aviz de mediu;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c) si alin. (6), lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 prinvind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - "Zona de locuințe individuale mici si locuinte colective mici si funcțiuni complementare", CF 428720, Timișoara, având ca beneficiari pe Sencu Adriana Cosmina și Iftimiciuc-Sencu Daciana, întocmit conform Proiectului nr. 278/2016, realizat de S.C. TECTONICS House S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se stabilesc condițiile de construire:
- Funcțiuni propuse: locuințe individuale și colective mici cu funcțiuni complementare locuirii, servicii;
SzLi - subzonă locuințe individuale maxim 2 unități locative/parcelă
Funcțiuni predominante: clădiri de locuit în sistem individual (maxim 2 unități locative/parcelă)
POT maxim = 35%;
CUT maxim = 0,9;
Regim de înălțime maxim: P+1E+M;
H max. cornișă = 8 m; Hmax = 12 m.
Retrageri față de aliniament, limitele laterale și limita posterioară conform planșei "Reglementări urbanistice - zonificare" nr. 03/278;

SzLc - subzonă locuințe colective mici, maxim 1 unitate locativă/100 mp teren
Funcțiuni predominante: locuințe colective cu dotări și servicii compatibile (maxim 1 unitate locativă/100 mp teren)
POT maxim = 40%;
CUT maxim = 1,2;
Regim de înălțime maxim: D+P+2E;
H max. cornișă = 12 m; Hmax = 16 m.
Retrageri față de aliniament, limitele laterale și limita posterioară conform planșei "Reglementări urbanistice - zonificare" nr. 03/278;

SzS - subzona servicii
Funcțiuni predominante: servicii compatibile cu locuirea
POT maxim = 40%;
CUT maxim = 1,2;
Regim de înălțime maxim: D+P+2E;
H max. cornișă = 12 m; Hmax = 16 m.
Retrageri față de aliniament, limitele laterale și limita posterioară conform planșei "Reglementări urbanistice - zonificare" nr. 03/278;
Suprafața de spații verzi: minim 5% din suprafața totală spații verzi publice și minim 20% spații verzi amenajate pe fiecare parcelă. Se vor respecta minim suprafețele de spații verzi impuse prin Decizia Etapei de incadrare nr. 49/20.05.2019 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș. Suprafața de spații verzi va fi amenajată și întreținută.
PUZ-ul permite operațiuni topo-cadastrale de dezmembrare sau alipire, cu respectarea legislației în vigoare.
Se vor respecta prevederile HCL 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spațiilor verzi a Municipiului Timișoara 2010-2020 și Anexa 1 - Cadastrul Verde".
Se va respecta H.C.L. nr. 4 din 28.01.2003 privind aprobarea realizării aliniamentelor de arbori aferente drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timișoara;
- Circulații și accese: accesele auto și pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2019-005664/21.11.2019, parcaje minim conform H.G. 525/1996 privind aprobarea R.G.U.;
În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT și CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public.

Art.3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal - "Zona de locuințe individuale mici si locuinte colective mici si funcțiuni complementare", CF 428720, Timișoara, are o valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.
Terenul reglementat este în suprafață totală de 49.723 mp - teren înscris în CF nr. 428720, nr. cad. 428720 (nr. CF vechi 150972, nr. cad. vechi A1554/1/4) - teren intravilan neîmprejmuit, folosință actuală arabil, proprietari Sencu Adriana Cosmina și Iftimiciuc-Sencu Daciana, nu sunt înscrieri cu privire la sarcini.

Art. 4: Autorizațiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public și asigurarea tuturor utilităților necesare investiției în conformitate cu Planul de acțiune asumat. Autorizatiile de construire se vor emite doar dupa reglementarea situatiei juridice a drumurilor de acces la parcelele beneficiarilor, accesul pe parcele se va realiza din domeniul public.

Art. 5: După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentației PUZ și RLU aferent, hotărârea însoțită de documentație va fi transmisa către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, în vederea notării în Cartea Funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6 Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal - "Zona de locuințe individuale mici si locuinte colective mici si funcțiuni complementare", CF 428720, Timișoara, și a Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ;

Art. 7 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Generala de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;

Art. 8: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe site-ul propriu și totodată, se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Consiliului Județean Timiș;
- Seviciului Juridic;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Generală Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele Utilitati;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest;
- Direcției Comunicare - Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarilor: Sencu Adriana Cosmina și Iftimiciuc-Sencu Daciana;
- Proiectantului: S.C. TECTONICS House S.R.L.;
- O.C.P.I. Timiș;
- Mass - media locale.

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara