Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Prealabil de Oportunitate
   Aviz de inițiere
   Aviz C.T.A.T.U./Arhitect Șef
   Aviz de principiu
   Aviz Consultativ
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Septembrie 

Proiect de hotarare din 04.09.2018
privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație din Timișoara, strada E.Ungureanu nr.9 , etaj subsol , ap.SAD , înscris în C.F. nr.400136-C1-U9, nr.topo 400136-C1-U9, la prețul de 80.000 euro.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de Motive cu nr. SC2018- 20675/05.09.2018 privind oportunitatea proiectului de horărâre a Primarului Municipiului Timișoara, domnul Nicolae Robu;
Avînd în vedere Raportul de specialitate cu nr. SC2018- 20675/05.09.2018 întocmit de Compartimentul Monumente -Cabinet Viceprimar2 din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Avizul favorabil al Serviciul Juridic din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Conform adresei înregistrate la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. SC2018-020167 din 30.08.2018 de către Cazacu Gabriela împuternicita d- lui .Muscariu Iosif și d-nei Muscariu Laura -Adriana coproprietari ai spațiului cu altă destinație din Timișoara, strada E.Ungureanu nr.9, etaj subsol , ap.SAD, înscris în C.F. nr. 400136-C1-U9, nr.topo 400136-C1-U9, cu suprafață utilă de 73 mp, prin care solicită Primăriei Municipiului Timișoara să se pronunțe asupra dreptului de preemțiune la intenția de înstrăinare la prețul de 80.000 euro.
Având în vedere adesa cu nr. 2499 din 26.07.2018 Direcția Județeană pentru Cultură-Timiș, conform art.4 alin.8 din Legea nr.422/2001 republicată privind protejarea monumentelor istorice nu își exercită dreptul de preemtiune asupra imobilului monument istoric cu adresa de mai sus, inclus în Situl Urban ,, Cartierul Cetatea Timisoarei ,, cod TM-II-s-A-06095, poziția 60, din Lista Monumentelor Istorice-2015.
Având în vedere adresele emise de către Direcția Generală Urbanism și Dezvoltare Urbană-Compartiment Monitorizare și Control Urbanistic,Direcția Clădiri Terenuri și Dotări Diverse- II Vest -Copartimentul Spații cu altă Destinție II Vest, Biroul Sport Cultură-Compartiment Cultiră, Serviciul Școli Spitale, din care rezultă că imobilul menționat mai sus, nu prezintă interes pentru domeniul public/privat al Municipiului Timișoara;
In conformitate cu prevederile art.4, alin..4 și alin..8 din Legea nr,422/2001 privind protejarea monumentelor istorice republicată cu modificările și completările ulrerioare;
În conformitate cu prevederile art.36., alin.2, litera b) și c) , art.123, alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
Având în vedere prevederile art.2 din Hotărârea nr.67/26.02.2008 a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Consiliul Local al Municipiului Timișoara nu își exercită dreptul de preemțiune la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, strada E.Ungureanu nr.9 , etaj subsol , ap.SAD , înscris în C.F. nr.400136-C1-U9, nr.topo 400136-C1-U9, la prețul de 80.000 euro.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Cladiri Terenuri și Dotări Diverse- II Vest si Cabinet Viceprimar 2 prin Compartimentul Monumente din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituția Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană
- Direcției Edilitare
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Cladiri Terenuri și Dotări Diverse II Vest
- Serviciul Scoli Spitale
-Biroul Sport-Cultuta
- Direcției Comunicare- Relaționare
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Compartimentului Control și Antifrauda al Primarului
-Dl.Muscariu Iosif și Dnei Muscariu Laura Adriana , prin împuternicit Cazacu Gabriela
- Mass-media locale;

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara