Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Decembrie 

Proiect de hotarare din 14.12.2017
privind actualizarea valorii devizului general si aprobarea cofinantarii din bugetul local pentru obiectivul de investitie " Mansardare școală P+1E pentru amenajarea 4 săli de clasă, rezultând P+1E+M la Liceul Vlad Țepeș" din Timișoara, str. Surorile Martir Caceu (Fostă Negoiu ) nr.47


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. ................................. privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. .................................. al Direcției Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană;
Având în vedere Raportul de specialitate/Aviz ....................................... al Direcției Economice a Municipiului Timișoara;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic nr. .......................................................;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică , amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 400/22.09.2015 - privind aprobarea D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții ""Mansardare scoala P.+1E. pentru amenajare 4 sali de clasa, rezultând P.+1E.+M. la Liceul V. Tepes" din Timisoara, str. Surorile Martir Caceu (fosta Negoiu), nr. 47 si Hotărârea Consiliului Local nr.243 din data: 27.06.2017 privind modificarea valorii totale a investitiei de la 1.264,75 la 1.930,34 mii lei(inclusiv TVA) din ANEXA la Hotărârea Consiliului Local nr. 400/22.09.2015, pentru obiectivul de investitie "Mansardare scoala P.+1E. pentru amenajare 4 sali de clasa, rezultând P.+1E.+M. la Liceul V. Tepes" din Timisoara, str. Surorile Martir Caceu (fosta Negoiu), nr. 47.
Având în vedere Legea 1/2011 a Educației Naționale;
Având în vedere OUG 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală, actualizată, și normele de aplicare ale acesteia.
Având în vedere OMDRAPFE numărul 3469/28.06.2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală;
Având în vedere Programul Național de Dezvoltare Locală desfășurat de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene.
Având în vedere Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene înregistrată la Primăria Timișoara cu nr.CDD2017-426/04.12.2017.
În baza prevederilor Legii 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare.
În conformitate cu dispozițiile art. 36 alin. (2) lit. b) și e) alin. (4) lit. a) și e) din Legea nr. 215/2001 - privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba actualizarea valorii devizului general pentru proiectul "Mansardare școală P+1E pentru amenajarea 4 săli de clasă, rezultând P+1E+M la Liceul Vlad Țepeș" din Timișoara , str. Surorile Martir Caceu (Fostă Negoiu ) nr.47 astfel:
Valoare totala proiect ( inclusiv TVA) = 1.914,25 mii lei
Valoare buget local ( inclusiv TVA)= 724,92 mii lei
Valoare buget de stat ( inclusiv TVA) 1.189,33 mii lei


Art. 2: Se aprobă cofinanțarea de la Bugetul Local a cheltuielilor neeligibile care nu se finanțează prin PNDL 2017-2020 pentru realizarea obiectivului " Mansardare școală P+1E pentru amenajarea 4 săli de clasă, rezultând P+1E+M la Liceul Vlad Țepeș" din Timișoara , str. Surorile Martir Caceu (Fostă Negoiu ) nr.47, contribuția proprie ce revine municipiului Timișoara, prin Consiliul Local fiind în sumă de 724,92 mii lei.


Art. 3: Consiliul Local al Municipiului Timișoara se obligă să asigure resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condițiile acordării finanțării nerambursabile din Bugetul de Stat prin Programul National de Dezvoltare Locala, pe durata derulării proiectului proiectului "Mansardare școală P+1E pentru amenajarea 4 săli de clasă, rezultând P+1E+M la Liceul Vlad Țepeș" din Timișoara , str. Surorile Martir Caceu (Fostă Negoiu ) nr.47. Sumele necesare cofinanțării vor fi cuprinse în bugetul municipiului aferent perioadei 2018-2019.


Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Generala de Urbanism și Dezvoltare Urbană și Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.


Art.5: Prezenta se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Economice;
- Direcției Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare-Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara