Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Septembrie 

Proiect de hotarare din 16.09.2019
privind aprobarea cererii de finanțare "Regenerare fizică, economică și socială a zonei marginalizate str. Polonă din cartierul Freidorf - Construire centru multifuncțional de tip servicii sociale fără cazare " și a cheltuielilor aferente


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019 - ___________________  privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
        Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2019  - ___________________  al  Direcției  Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
       Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2019 - ___________________ - Anexă la Raportul de specialitate;
        Având în vedere Adresa  Direcției  Economice   nr. SC2019 -  ___________________;                                        
        Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu și al  Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
       Având în vedere prevederile Programului Operațional Regional 2014-2020;
        Având în vedere adresa ADR Vest nr. 19632/03.09.2019 înregistrată cu nr. CDD2019-664/04.09.2019 și  adresa  ADR Vest nr. 21064/19.09.2019  înregistrată cu nr. CDD2019-716/19.09.2019
       Având în vedere prevederile Legii nr. 500/2002, a finanțelor publice, cu modificările și completările ulterioare;
       Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
       Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, precum și normele de punere în aplicare;
       În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2), lit. b) "atribuții privind dezvoltarea economico-socială și de mediu a comunei, orașului sau municipiului;", lit. e) "atribuții privind cooperarea interinstituțională pe plan intern și extern", alin. 4 lit. d) aprobă, la propunerea primarului, documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes local, în condițiile legii; e) aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale și alin. (9), lit. a) "hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local" din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
       În temeiul art. 139  alin.(1) și (3)  și art. 196 (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă cererea de finațare cu titlul "Regenerare fizică, economică și socială a zonei marginalizate str. Polonă din cartierul Freidorf - Construire centru multifuncțional de tip servicii sociale fără cazare" depusă în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4.3, apelul de proiecte cod POR/192/4/3/ Îmbunătățirea regenerarii fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate în municipiile reședință de județ din România.

Art.2: Se aprobă valoarea totală a proiectului "Regenerare fizică, economică și socială a zonei marginalizate str. Polonă din cartierul Freidorf - Construire centru multifuncțional de tip servicii sociale fără cazare", în cuantum de 4.381.944.27 lei (inclusiv TVA) din care valoarea totală eligibilă 4.312.961,51 lei și valoarea totală neeligibilă de 68.982,76 lei

Art. 3: Se aprobă alocarea din bugetul local a contribuției proprii în proiect a  Municipiului Timisoara, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului in cuantum de 155.241,99 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului "Regenerare fizică, economică și socială a zonei marginalizate str. Polonă din cartierul Freidorf - Construire centru multifuncțional de tip servicii sociale fără cazare", cod SMIS 121016.

Art. 4: Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului "Regenerare fizică, economică și socială a zonei marginalizate str. Polonă din cartierul Freidorf - Construire centru multifuncțional de tip servicii sociale fără cazare" , pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al Municipiului Timișoara.

Art. 5: Se aprobă efectuarea tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea activitatilor din cererea de finanțare, în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 6: Se împuternicește domnul Nicolae Robu, Primar al Municipiului Timișoara, să semeneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele UAT Municipiul Timișoara și al Partenerului - Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara.

Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Dezvoltare și Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara.

Art. 8: Prezenta hotărâre se  publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe site-ul propriu și totodată, se comunică:
      - Instituției Prefectului - Județul Timiș;
     - Primarului Municipiului Timișoara;
     - Serviciului Juridic;
     - Direcției Economice;
      - Direcției Generală Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități;
     - Direcției Urbanism;
     - Direcției Dezvoltare;
     - Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est;
      - Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest;
     - Directiei de Mediu;
     - Direcției Comunicare- Relationare;
     - Serviciului Scoli - Spitale și Baze Sportive;
     - Biroului Audit;
     - Biroului Managementul Calității;
     - Corpului de  Control si Antifrauda al Primarului;
     - Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara;
     - Mass-media locale.

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara