Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Prealabil de Oportunitate
   Aviz de inițiere
   Aviz C.T.A.T.U./Arhitect Șef
   Aviz de principiu
   Aviz Consultativ
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Septembrie 

Proiect de hotarare din 11.09.2018
privind privind aprobarea închirierii imobilului situat în Timișoara, Bv 16 Decembrie 1989 nr. 30 în care funcționează cantina Colegiului Tehnic de Vest


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre nr.SC2018-21167/11.09.2018a Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate SC2018-21167/11.09.2018.al Serviciului Școli-Spitale din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere avizul Direcției Economice nr. SC2018-21167/11.05.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr.SC2018-12798/11.05.2018;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic nr. SC2018-21167/31.05.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018-12798/31.05.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere adresa Colegiului Tehnic de Vest cu nr. 2424/31.10.12017, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara sub nr. SC 2017-27173/01.11.2017 și adresa Episcopiei Romano-Catolice de Timișoara cu nr. 1843/2017;
Având în vedere Procesul verbal nr.7/13.12.2017 și Procesul Verbal nr. 3/23.05.2018 al Comisiei de Negociere cu Terții a Consiliului Local constituită în baza HCLMT nr. 209/30.05.2017;
Având în vedere memoriul justificativ privind necesitatea închirierii imobilului -cantină, înaintat de Colegiul Tehnic de Vest cu adresa nr. 1443/08.08.2018, înregistrată la Municipiul Timișoara sub nr. SC 2018-18826/08.08. 2018
Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finațele publice locale modificată;
Având în vedere prevederile art.20, alin. 1 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2, lit.d), lit.b) și alin 4 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45 alin. din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;Având în vedere Referatul nr. - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă închirierea imobilului -construcție cu suprafața construită desfășurată de 840 mp și teren construit și neconstruit de 1366 mp, situat în Timișoara, Bv. 16 Decembrie 1989 nr. 30, înscris în CF nr. 430528 nr. cad 430528, top nr. 17158 Timișoara, în vederea funcționări cantinei Colegiului Tehnic de Vest,cu o chirie de 10.000,00 lei/lună pe o perioadă de 3 luni, începând cu data de 01.10.2018 până la 31.12.2018.

Art. 2: Sumele pentru plata chiriei se vor asigura din cap 65.2A.04.02 "Învățământ"titlul II "Bunuri și servicii" și vor fi achitate prin Colegiul Tehnic de Vest.

Art.3: Contractul de închiriere se va încheia în condițiile legii între, Ordinul Călugărițelor de la "Notre Dame" în calitate de proprietar, prin Episcopia Romano- Catolică de Timișoara în calitate de proprietar și Colegiul Tehnic de Vest în calitate de chiriaș.

Art.4 Se împuternicește Primarul Municipiului Timișoara în calitate de ordonator principal de credite, Directorul Direcției Economice , Serviciul Juridic și Serviciul Școli -Spitale să avizeze contractul de închiriere prevăzut la art. 3 din prezenta hotărâre.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică - Biroul Finanțare Școli, Serviciul Școli -Spitale din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara și Colegiul Tehnic de Vest .

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Generală de Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției Edilitară;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Comunicare-Relaționare;
- Serviciului Școli-Spitale;
- Serviciului Juridic;
-Biroului Finanțare Școli
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului ;
- Colegiului Tehnic de Vest . ;
- Episcopiei Romano-Catolică de Timișoara;
- Mass-media locale.

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara