Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Octombrie 

Proiect de hotarare din 09.10.2019
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.190/2013, privind închirierea terenurilor aferente imobilelor cu destinația de locuință dobândite în proprietate în baza prevederilor Legii nr.112/1995 și Legii nr.79/1997 și stabilirea chiriei și a tarifului de bază a chiriei, prin indexarea cu rata inflației


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de Motive nr.SC2019-25865- al Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
        Având în vedere Raportul de Specialitate nr.SC2019-25865-a Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est;
        Având în vedere avizul favorabil al Serviciului Juridic nr.SC2019-25865/14.10.2019;
       Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
        Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență  a Guvernului  nr.40/1999  - privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe, modificată;
       Având în vedere Legea nr.241/2001 - pentru aprobarea Ordonantei de Urgentță a Guvernului nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor si stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe;
       Având în vedere Hotărârea de Guvern  nr.310/2007 - pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/mp) practicat pentru spatiile cu destinatia de locuinte apartinand domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale ale acestuia, precum si pentru locuintele de serviciu, locuintele de interventie si caminele pentru salariati ale societatilor comerciale, companiilor nationale, societatilor nationale si regiilor autonome;
       În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin (2)  c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
        În temeiul  art. 139 alin.(1) și (3) și art.196  alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se închiriază terenurile pe care se află imobilele dobândite în proprietate în baza Legii  nr.112/1995 și Legii nr.79/1997 către proprietarii de locuințe, respectiv către persoanele care le-au dobândit în proprietate, moștenitorilor acestora sau cumpărătorilor subsecvenți, în cotă indiviză corespunzătoare cotei deținute în baza contractului de vânzare-cumpărare a locuinței.
Prin teren aferent se ințelege terenul cu sau fără construcții, care se identifică cu un număr cadastral/topografic unic, înscris în cartea funciară, în totalitate sau în cota indiviză.

Art. 2: Calculul chiriei se va face astfel:
- la tariful de bază de 0.04 lei/mp./lună pentru persoanele fizice chiriașii locuințelor deținute în baza unui contract de închiriere încheiat în baza legii 114/1996 ,multiplicat cu coeficientul de zonă;
- pentru proprietarii locuințelor/caselor, persoane fizice,  dobândite în temeiul Legii 112/1995, Legii 79/1997 și alte modalităși translative de obținere tariful este 0,06 lei/mp/lună multiplicat cu coeficientul de zonă conform O.U.G. 40/1999.
- pentru proprietarii locuințelor/caselor, persoane juridice, tariful este 0,1 lei/mp/lună multiplicat cu coeficientul de zonă conform O.U.G. 40/1999.
Chiriile pentru aceste terenuri se diferențiază pe categorii de zone, în conformitate cu zonarea avută în vedere la stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru terenuri, prin aplicarea unui coeficient la chiria de bază, după cum urmează:

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
  Zona
în cadrul          Categoria localității
localității            """""""""""""
                             Municipii    
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
   A                           3,5        
   B                           2,5        
   C                           2,0          
   D                           1,5        
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
           Art. 3: Se aprobă noul contract cadru pentru închirierea terenurilor aferente imobilelor cu destinația de locuință cât și terenul din împrejurimile construcției necesar bunei utilizări a acesteia, dobândite în proprietate în baza prevederilor Legii nr.112/1995 și Legii nr.79/1997, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
În cazul refuzului încheierii contractului de închiriere pentru terenul aferent acestor imobile, proprietarii vor fi notificați să se prezinte pentru încheiera acestora.
         Art.4:Se aprobă formulă de calcul, calcultă în conformitate cu prevederile legale, conform Anexa 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
         Art.5: Termenul de închiriere pentru suprafața de teren închiriată este de 5 ani.La expirarea termenului, contractul de închiriere se prelungește automat cu aceeași perioadă cu care a fost el încheiat dacă nici una din părți nu dispune altfel, întocmindu-se un nou contract.
        Art. 6: Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara 190/29.03.2013 - privind închirierea terenurilor intravilane aferente imobilelor cu destinația de locuință dobândite în baza prevederilor Legii nr.112/1995 si Legii nr.79/1997 și Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.112/28.09.2012, se modifică în mod corespunzător.
          Art.7:Restul articolelor din HCLMT 190/2013 rămân nemodificate ;
         Art. 8: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est/II Vest a Primăriei Municipiului Timișoara și Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara.

Art. 9: Prezenta hotărâre se comunică:
  - Instituției Prefectului - Județul Timiș;
  - Primarului Municipiului Timișoara;
  - Direcției Fiscale;
  - Direcției Economice;
  - Direcția Urbanism;
  - Direcției Tehnică;
  - Direcției Clădiri Terenuri si Dotări Diverse I Est/II Vest;
  - Direcției Dezvoltare;
  - Direcției Comunicare;
  - Direcției de Mediu;
   -Direcția Instituții Școlare, Medicale, Sportive și Culturale
  - Serviciului Clădiri;
  - Biroului  Managementul Calității;
  - Biroului Audit;
  - Compartimentului Control;
  - Mass media locale.

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara