Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Aprilie 

Proiect de hotarare din 20.04.2018
privind delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului public privind prestarea de servicii și activități necesare exploatării și întreținerii a cimitirelor umane situate pe Calea Buziașului, Str. Rusu Șirianu și Calea Șagului din Municipiul Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr.SC2018-7360/29.03.2018- al Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.SC2018-7360/29.03.2018 al Directiei de Cladiri -Terenuri si Dotari Diverse-Biroul Garaje, Cimitire, Coșerit și Spații Utilitare din cadrul Primariei Municipiului Timișoara ;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 29.03.2018 , Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;
În conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local și Regulamentul cadru de aplicare;
În conformitate cu prevederile Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;
În conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 897/2016 de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii În conformitate cu prevederile art.36 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată; În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de fundamentare privind delegarea de gestiune prin concesionare a serviciului public privind prestarea de servicii și activități necesare exploatării și întreținerii a cimitirelor umane din Municipiul Timișoara situate în Calea Șagului, str. Rusu Șirianu și Calea Buziașului conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă Caietul de sarcini pentru delegarea de gestiune prin concesionare a serviciului public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect prestarea de servicii și activități necesare exploatării și întreținerii Cimitirelor publice umane situate în Calea Șagului și str. Rusu Șirianu din Municipiul Timișoara, conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă Caietul de sarcini pentru delegarea de gestiune prin concesionare a serviciului public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect prestarea de servicii și activități necesare exploatării și întreținerii Cimitirului public uman situat în Calea Buziașului din Municipiul Timișoara, conform Anexei 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Se aprobă Regulamentul de serviciu pentru administrarea și fucționarea cimitirelor publice umane situate pe Calea Buziașului, Str. Rusu Șirianu și Calea Șagului din Municipiul Timișoara, conform Anexei 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5: Se aprobă modelul de contract de concesiune conform Anexei 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6: Se aprobă tarifele percepute pentru serviciile de curățenie, și a cheltuielilor curente de întreținere și exploatare a cimitirelor conform Anexei 6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse, Biroul Garaje, Cimitire, Coșerit și Spații Utilitare din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara și Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara.

Art.8 Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituția Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic
- Direcției Generale deUrbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare - Relaționaree;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Compartimentului Control;
- Mass-media locale;

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara