Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Prealabil de Oportunitate
   Aviz de inițiere
   Aviz C.T.A.T.U./Arhitect Șef
   Aviz de principiu
   Aviz Consultativ
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Decembrie 

Proiect de hotarare din 13.12.2017
privind preluarea în proprietatea Municipiului Timișoara cu titlu gratuit si aprobarea documentației tehnico-economice - Studiu de Fezabilitate - pentru obiectivul de investiție "Extindere Spital Clinic Municipal de Urgență Timișoara cu un corp de construcție pentru un nou Laborator de Radioterapie și acces principal pentru vizitatori si ambulatoriu" amplasament str. Gheorghe Dima, nr.5


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2017-31247/13.12.2017 al Serviciului Școli-Spitale din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Nota de fundamentare nr. SC2017-31247/13.12.2017 al Serviciului Școli-Spitale din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2017-31247/13.12.2017.;
Având în vedere Avizul tehnic nr. 358 / 11.12.2017 al Comisiei Tehnico-Economică (CTE)
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2, lit.d din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1 Se aprobă preluarea în proprietatea Municipiului Timișoara, cu titlu gratuit si aprobarea documentației tehnico-economice Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiție "Extindere Spital Clinic Municipal de Urgență Timișoara cu un corp de construcție pentru un nou Laborator de Radioterapie și acces principal pentru vizitatori si ambulatoriu" amplasament str. Gheorghe Dima, nr.5, în baza Avizului tehnic nr. 358 / 11.12.2017 al Comisiei Tehnico-Economică (CTE)

Art.2. Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara va suporta cheltuielile suplimentare la Studiul de Fezabilitate stabilite ca fiind necesare pe parcursul realizării obiectivului de investitii precum si cheltuielile neevidențiate în documentația tehnico - economică elaborată și transferată cu titlu gratuit Primăriei Municipiului Timișoara

Art.3. Pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor art.1 se va încheia o Convenție de predare-primire între Primăria Municipiul Timișoara și Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se împuternicește Primarul Municipiului Timișoara pentru semnarea Convenției prevăzută în Anexa la prezenta.hotarare

Art.5 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Serviciul Școli-Spitale și Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara

Art.6 Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Economice
- Direcției Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare-Relaționare;
- Serviciului Relationare Directa cu Cetatenii
- Biroului Audit;
- Serviciului Școli-Spitale
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale;

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara