Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Prealabil de Oportunitate
   Aviz de inițiere
   Aviz C.T.A.T.U./Arhitect Șef
   Aviz de principiu
   Aviz Consultativ
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Noiembrie 

Proiect de hotarare din 23.11.2018
privind aprobarea contractarii unor finantari rambursabile interne/externe in valoare totale de 213.705.516 lei din care: maxim 100.000.000 lei in vederea asigurarii finantarii investitiilor publice de interes local, precum si 113.705.516 lei necesari refinantarii unor imprumuturi in vederea optimizarii serviciului datoriei


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr.SC2018-27750 din data de 22.11.2018 a primarului Municipiului Timisoara ,d-nul Nicolae Robu si Raportul de specialitate nr. SC2018-27749 din data de 22.11.2018 al Directiei economice, privind necesitatea contractarii unor finantari rambursabile interne/externe in valoare totala de 213.705.516 lei in vederea refinantarii unor imprumuturi contractate pentru asigurarea unui spatiu investitional de cash pe perioada 2019 - 2022, precum si asigurarea finantarii investitiilor publice de interes local ale Municipiului Timisoara.
Avand in vedere Raportul privind "Analiza capacitatii de indatorare, prognoza gradului de indatorare si a bugetelor multianuale pe perioada imprumutului, stabilirea structurii de finantare adecvata" precum si a Raportului privind "Solutia de finantare", emise de catre societatea de consultanta "Thepesia Corporate Advisory"
Avand in vedere Avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In conformitate cu prevederile:
- Art.20 alin. (1) lit. f) si g) si art. 61 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cele ale Hotararii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenta si functionarea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Art. 29 lit. f) din Legea achizitiilor publice nr.98/2016,cu modificarile si completarile ulterioare;
- Art. 41 alin (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Art. 9 pct. 8 din Cartea europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997;
- Art. 1166 si urmatoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau conventii;
In temeiul prevederilor art. 36 alin (2) si alin (4) lit."b, art. 45 alin. (2) lit. b),art.47,art. 49 a art. 63 alin. (1) lit. c) si alin. (4) lit. c) si ale art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;


HOTARASTE

Art.1 Se aproba contractarea si garantarea unor finantari rambursabile interne/externe in valoare de pana la 213.705.516 lei, cu o perioada de tragere de pana la 3 ani /perioada de gratie de 3 ani si cu o perioada de maturitate maxim 15 ani.


Art.2 Contractarea si garantarea unor finantari rambursabile interne/externe prevazute la art.1 se face pentru:
a. refinantarea imprumutului intern contractat de la Banaca Comerciala Romana S.A nr.48/29.10.2010- pana la 23.499.960 lei, echivalentul soldului de rambursat in valuta de contract de 4.895.825 eur, la un curs estimativ de 4.8 lei/eur, conform extrasului de cont BCR din data de 18.10.2018;
b. refinantarea imprumutului intern contractat de la Banaca Comerciala Romana S.A nr.13/15.02.2013-pana la 11.805.556 lei, conform extrasului de cont BCR din data de 18.10.2018;
c. refinantarea imprumutului contractat de la International Finance Corporation nr. 31884 din 04.Martie 2014 in valoare de 78.400.000 lei, refinantarea avand ca scop optimizarea serviciului datoriei Municipiului Timisoara precum si
d. realizarea obiectivelor de investitii publice de interes local pana la 100.000.000 lei, conform ANEXA 1;

Art.3 Se imputerniceste (mandateaza) Primarul Municipiului Timisoara sa negocieze si sa semneze, in numele si pntru Municipiul Timisoara, contractul de imprumut intern/extern, acordul de garantare, precum si orice alte modificari si completari convenite de catre partile contractante si orice alte acte, documente, notificari sau cereri a caror semnare poate deveni necesara in legatura cu obtinerea autorizarii, incheierea si punerea in executare a contractului de imprumut intern/extern;
Art.4 Din bugetul local al Municipiului Timisoara, dupa aprobarea si alocarea sumelor aferente, se asigura integral plata:
a) serviciului anual al datoriei publice locale;
b) oricaror impozite si taxe aferente realizarii obiectivelor de investitii de interes local;
c) alte cheltuieli neeligibile ale finantarii rambursabile mentionate la Art. 1.

Art.5 (1) Pe intreaga durata a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligatia sa publice pe pagina de internet a Municipiului Timisoara urmatoarele date:
a) hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, precum si orice modificari si/sau completari ale acesteia;
b) valoarea finantarii rambursabile contractate/garantate in valuta de contract;
c) gradul de indatorare al Municipiului Timisoara;
d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de gratie si a perioadei de rambursare a finantarii rambursabile;
e) dobanzile, comisioanele si orice alte costuri aferente fiecarei finantari rambursabile;
f) platile efectuate din fiecare finantare rambursabila.
(2) Datele prevazute la alin. (1) se actualizeaza in prima decada a fiecarui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sanctiunile prevazute de lege.
Art.6 (1) Garantarea imprumutului se va face din veniturile bugetului local al Municipiului Timisoara.Cuantumul veniturilor cu care Municipiul Timisoara va garanta anual, va fi egal cu obligatiile de plata a ratelor, a dobanzilor si a comisioanelor referitoare la acest imprumut, aferente anului respectiv;
(2) Serviciul datoriei publice locale nu reprezinta obligatii sau raspunderi ale Guvernului Romaniei si acesta va fi platit din bugetele locale si/sau din imprumuturi pentru refinantarea datoriei publice locale.
(3) Se imputerniceste Primarul Municipiului Timisoara sa semneze, in numele si pentru Municipiul Timisoara,acordul de garantare a imprumutului si sa semneze in numele Municipiului toate documentele necesare obtinerii autorizarii si derularii finantarilor rambursabile interne/externe.
Art.9 Primarul Municipiului Timisoara prin aparatul de specialitate ,va asigura ducerea la indeplinire a prezentei hotarari, conform competentelor.
Art.10 Prezenta hotarare se comunica:
- Directiei Urbanism;
- Primarului Municipiului Timisoara ;
- Directiei Urbanism;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Comunicare;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Tehnice;
- Compartimentului Control Intern;
- Administratiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Directiei Generale a Finantelor Publice si Controlului Financiar de Stat a Judetului Timis;
- Mass media locale.

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara