Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Schimbarea numelui pe cale administrativă

SCHIMBAREA NUMELUI PE CALE ADMINISTRATIVĂ

Schimbarea numelui pe cale administrativă

Cetățenii români și persoanele fără cetățenie domiciliate în România pot obține, pentru motive temeinice, schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie şi a prenumelui sau numai a unuia dintre acestea.

 1. când numele este format din expresii indecente, ridicole ori transformat prin traducere sau în alt mod;
 2. când persoana în cauză a folosit, în exercitarea profesiei, numele pe care doreşte să îl obțină, făcând dovada cu privire la aceasta, precum şi asupra faptului că este cunoscută în societate sub acest nume;
 3. când, din neatenția ofițerilor de stare civilă ori ca urmare a necunoașterii reglementărilor legale în materie, au fost efectuate mențiuni greșite în registrele de stare civilă ori au fost eliberate certificate de stare civilă cu nume eronate, în baza cărora au fost eliberate alte acte;
 4. când persoana în cauză are nume de familie sau prenume format din mai multe cuvinte, de regulă reunite, şi doreşte schimbarea acestuia;
 5. când persoana în cauză poartă un nume de familie de proveniență străină şi solicită să poarte un nume românesc;
 6. când persoana şi-a schimbat numele de origine străină într-un nume românesc, pe cale administrativă, şi doreşte sa revină la numele dobândit la naştere;
 7. când părinții şi-au schimbat numele pe cale administrativă, iar copiii solicită să poarte un nume de familie comun cu al părinților lor;
 8. când persoana în cauza solicită să poarte un nume de familie comun cu al celorlalți membri ai familiei, nume care a fost dobândit ca urmare a adopției, a menținerii numelui la căsătorie, a stabilirii filiației ori a unor schimbări de nume aprobate anterior pe cale administrativă;
 9. când soții au convenit cu ocazia încheierii căsătoriei să poarte numele de familie reunite şi ambii solicită schimbarea acestuia pe cale administrativă, optând pentru numele de familie dobândit la naştere de către unul dintre ei ori să revină fiecare la numele avut anterior căsătoriei;
 10. când persoana în cauza face dovada că a fost recunoscută de către părinte ulterior înregistrării naşterii, însă, întrucât nu a sesizat instanța pentru încuviințarea purtării numelui de familie al acestuia în timpul vieții, nu există altă posibilitate de dobândire a numelui părintelui decât pe cale administrativă;
 11. când prenumele purtat este specific sexului opus;
 12. când persoanei i s-a încuviințat schimbarea sexului prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă şi solicită să poarte un prenume corespunzător, prezentând un act medico-legal din care să rezulte sexul acesteia;
 13. când persoana în cauza a adoptat minori şi doreşte ca aceştia să poarte un alt prenume;
 14. când căsătoria a încetat prin moartea sau prin declararea judecătorească a morții unuia dintre soți, iar soțul supraviețuitor solicită să revină la numele de familie purtat anterior căsătoriei ori la numele de familie dobândit la naştere;
 15. când în urma divorțului un fost soț revine la numele de familie purtat anterior şi care provine dintr-o altă căsătorie, de asemenea desfăcută prin divorț, şi doreşte să poarte numele dobândit la naştere;
 16. când în urma încetării căsătoriei prin moartea sau prin declararea judecătorească a morții unuia dintre soți celălalt soț se recăsătoreste şi, ca urmare a desfacerii acestei căsătorii, acesta doreşte să poarte numele de familie dobândit la naştere;
 17. când fostul soț doreşte să poarte numele de familie pe care l-a avut în căsătorie, pentru a avea un nume comun cu copiii încredințați spre creştere şi educare, cu consimțământul fostului soț, dat în forma autentică;
 18. când părinții au divorțat, iar copiii încredințați spre creştere şi educare unuia dintre părinți, care a revenit la numele de familie avut anterior căsătoriei, solicită să poarte numele de familie al acestuia;
 19. când s-a desfăcut adopția unei persoane căsătorite care are copii minori şi în urma desfacerii adopției persoana în cauză revine la numele de familie avut înainte de adopție;
 20. când unul dintre soți, la încheierea căsătoriei, a luat numele de familie al celuilalt soț, nume pe care acesta l-a dobândit prin adopție, iar ulterior încheierii căsătoriei are loc desfacerea adopției.
 21. alte asemenea cazuri temeinic justificate.

conform prevederilor art. 4 alin. (2) – (3) din O.G. nr. 41/2003

Cererea se depune personal, sau prin împuternicit la serviciul de stare civilă de la domiciliul petiţionarului

În cazul cetăţeanului român cu domiciliul în străinătate, cererea se depune la serviciul de stare civilă de la ultimul domiciliu avut în România, iar dacă nu a avut vreodată domiciliul în România, la Direcția de Stare Civilă a Sectorului 1 București

Procedura de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie şi/sau a prenumelui se parcurge în două etape şi se desfăşoară la serviciul de stare civilă în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul petiţionarul, după cum urmează:

ETAPA -I- Publicarea anunţului de schimbare a numelui în Monitorul Oficial al României

ACTUL DE IDENTITATE (B.I. / C.I., Pt. cetăţenii români cu domiciliul în străinătate: paşaport de cetăţean român cu domiciliul în străinătate), în copie şi original;
CERTIFICATELE DE STARE CIVILĂ (NAŞTERE, CĂSĂTORIE, NAŞTERE COPII MINORI), în copie şi original;
DOVADA DESFACERII / ÎNCETĂRII CĂSĂTORIEI (SENTINŢA DE DIVORŢ DEFINITIVĂ / CERTIFICAT DE DIVORŢ / CERTIFICAT DE DECES), în copie şi original;
CERERE TIP avizată de ofiţerul de stare civilă, după completarea acesteia de către petent.

În vederea publicării anunţului de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie şi / sau a prenumelui petentul se prezintă cu cererea şi documentele necesare la serviciul de stare civilă în a cărei rază îşi are domiciliul.

După completarea cererii în baza actelor prezentate, şi avizarea acesteia de către ofiţerul de stare civilă, documentele se depun personal, în vederea publicării anunţului de schimbare a numelui, la MONITORUL OFICIAL (de exemplu la Mimpex Timişoara – Reprezentant Monitor Oficial, cu sediul în Timişoara, Calea Aradului, nr. 33, sau la un oficiu poştal).

Mai multe informaţii cu privire la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României găsiţi aici.

Cererea de schimbare a numelui format din expresii indecente, ridicole ori transformat prin traducere sau în alt mod poate fi exceptată de la publicare.

În această situație petiționarul poate solicita o aprobare în acest sens la serviciul public județean de evidență a persoanelor.

Cetățenii români cu domiciliul în mun. Timișoara pot solicita această aprobare la Direcția de Evidență a Persoanelor Timiș.

ETAPA a II-a Depunerea documentelor după publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României

Cererea se depune după 30 de zile de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României și va fi însoțită de următoarele documente:

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, Partea a III-a, în care a fost publicat, extrasul din cererea de schimbare a numelui, de la publicarea căruia să nu fi trecut mai mult de un an;

ACTUL DE IDENTITATE ( B.I. / C.I., Pt. cetăţenii români cu domiciliul în străinătate: paşaport de cetăţean român cu domiciliul în străinătate), în copie şi original;

CERTIFICATELE DE STARE CIVILĂ (NAŞTERE, CĂSĂTORIE, NAŞTERE COPII MINORI), în copie şi original;

DOVADA DESFACERII / ÎNCETĂRII CĂSĂTORIEI – dacă este cazul (sentinţa de divorţ definitivă / certificat de divorţ / certificat de deces), în copie şi original;

CERTIFICAT DE CAZIER JUDICIAR (emis de I.P.J., valabil 6 luni de la data eliberării), în original;

CERTIFICAT DE CAZIER FISCAL (emis de Dir. Gen. a Finaţelor Publice, valabil 30 zile de la data eliberării) în original;

consimţământul, dat in forma autentică, al celuilalt soţ, în cazul schimbării numelui de familie purtat în timpul căsătoriei, în original;

alte acte necesare pentru susţinerea cererii – în funcție de motivul pentru care se solicită schimbarea numelui;

 • Cererea poate fi depusă şi prin împuternicit cu procură specială, autentificată de notar, sau prin avocat în baza unei procuri avocaţiale, în care trebuie să fie specificat numele de familie şi/sau prenumele care se solicită a fi schimbat şi numele de familie şi/sau prenumele dorit.

  Dacă vă aflaţi în străinătate
  Procura specială trebuie să fie autentificată (legalizată) de notar, caz în care va trebui să fie supralegalizată sau apostilată (conform convenţiei de la Haga din 1961) şi tradusă în limba română, legalizată (atât traducerea, cât şi legalizarea traducerii se întocmesc în România la notar public).

  Procura specială poate fi dată la Ambasada / Consulatul României din străinătate.

 • Procura specială şi traducerea legalizată se depun de persoana împuternicită, în original.

   • Mai multe informaţii cu privire la necesitatea de supralegalizare / apostilare, sau scutirea de supralegalizare ori altă formalitate a documentelor emise de autorităţile din străinătate, în funcţie de statul emitent găsiţi aici.

 • Atât la primirea cererii, cât şi la eliberarea documentului solicitat, ofiţerul de stare civilă este obligat să verifice identitatea persoanei care l-a solicitat, pe baza actului de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, sau carte de identitate provizorie, carte de identitate sau paşaport pt. cetăţenii UE, paşaport pt. cetăţenii străini sau cetăţenii români cu domiciliul în străinătate), care trebuie să fie în termen de valabilitate.

  Atât în cazul în care solicitaţi personal, cât şi în cazul în care solicitaţi prin împuternicit cu procură specială, este necesară prezenţa solicitantului în faţa ofiţerului de stare civilă delegat, care are obligaţia să verifice identitatea petentului şi să certifice acest fapt pe cererea depusă, astfel că, cererile transmise prin e-mail, sau prin poştă nu pot fi soluţionate favorabil.

Termenul legal de soluţionare a cererii este de 60 de zile (calculat de la data depunerii cererii în etapa a II- a)

Taxă: 50 lei
conform Anexei nr. 5 la HCLMT nr.  487 din 23.12.2020

taxa se achită la data înmânării dispoziţiei prin care s-a aprobat schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie şi / sau a prenumelui

Cererea se soluţionează prin emiterea dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Timiş privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie şi /sau a prenumelui.

În baza dispoziţiei de schimbare a numelui persoana în cauză / reprezentantul legal are obligaţia de a solicita eliberarea certificatelor de stare civilă completate cu noul nume de familie şi/sau prenume, iar în termen de 15 zile de la eliberarea certificatului / certificatelor de stare civilă persoana în cauză / reprezentantul legal are obligaţia de a solicita preschimbarea actului de identitate.

Programare online

Înainte de a vă programa online

1. vă asiguraţi că deţineţi toate actele necesare pentru depunerea cererii

2. vă asiguraţi că îndepliniţi condiţiile legale privind cetăţenia română şi domiciliul – aveți domiciliul în mun. Timișoara, sau dacă aveți statut de cetățean român cu domiciliul în străinătate (CRDS) ultimul domiciliu avut în România a fost în mun. Timișoara

Prin accesarea butonului „programare online” confirmaţi că aţi luat la cunoştinţă care sunt documentele necesare pentru depunerea cererii de transcriere şi deţineţi documentele necesare.

În cazul în care întâmpinaţi dificultăţi accesând butonul de programare online cu internet explorer, vă rugăm să utilizaţi următoarele browsere de internet: chrome, safari, firefox.

Atenţie! dacă utilizaţi o adresă de e-mail din domeniul yahoo.com este posibil să primiţi cu întârziere confirmarea programării online. Vă rugăm să verificaţi şi secţiunea spam din contul dvs. de e-mail.

Nu se fac programări pentru ridicarea (înmânarea) documentelor.

Schimbarea numelui aprobată în străinătate

Cererea se depune la primăria / SPCLEP care are în păstrare actul de naştere / căsătorie, personal sau prin împuternicit cu procură specială, autentificată, sau cu procură avocaţială.

Menţiunea de schimbare a numelui de familie şi/sau a prenumelui intervenită în străinătate se înscrie cu aprobarea M.A.I. – D.E.P.A.B.D., termenul de soluţionare a cererii fiind de 30 de zile.

1. Actul de schimbare a numelui de familie şi/sau a prenumelui în original, cu APOSTILĂ / SUPRALEGALIZARE (după caz) + 2 copii;

Documentele care certifică schimbarea pe cale administrativă a numelui, emise de autorităţile din statele membre ale UE sunt scutite de apostilare.

2. Traducerea legalizată a actului de schimbare a numelui, în original + 2 copii;

3. Fotocopii de pe următoarele acte:
– paşaport / act de identitate eliberat de autoritățile străine cu numele de familie și / sau prenumele schimbat
– paşaport pt. cetăţean român cu menţionarea domiciliului în străinătate
– carte de identitate
– certificat de naştere
– certificat de căsătorie

4. Procură specială (după caz) privind depunerea documentelor pentru înscrierea menţiunii de schimbare a numelui de familie şi/sau a prenumelui şi ridicarea noilor certificate de naştere / căsătorie, după caz.

 • Cererea poate fi depusă şi prin împuternicit cu procură specială, autentificată de notar, sau prin avocat în baza unei procuri avocaţiale.

  Dacă vă aflaţi în străinătate:
  Procura specială trebuie să fie autentificată (legalizată) de notar, caz în care va trebui să fie supralegalizată sau apostilată (conform convenţiei de la Haga din 1961) şi tradusă în limba română, legalizată (atât traducerea, cât şi legalizarea traducerii se întocmesc în România la notar public).

  Procura specială poate fi dată la Ambasada / Consulatul României din străinătate.

 • Procura specială şi traducerea legalizată se depun de persoana împuternicită, în original.

  • Mai multe informaţii cu privire la necesitatea de supralegalizare / apostilare, sau scutirea de supralegalizare ori altă formalitate a documentelor emise de autorităţile din străinătate, în funcţie de statul emitent găsiţi aici.

 • Atât la primirea cererii, cât şi la eliberarea documentului solicitat, ofiţerul de stare civilă este obligat să verifice identitatea persoanei care l-a solicitat, pe baza actului de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, sau carte de identitate provizorie, carte de identitate sau paşaport pt. cetăţenii UE, paşaport pt. cetăţenii străini sau cetăţenii români cu domiciliul în străinătate), care trebuie să fie în termen de valabilitate.

  Atât în cazul în care solicitaţi personal, cât şi în cazul în care solicitaţi prin împuternicit cu procură specială, este necesară prezenţa solicitantului în faţa ofiţerului de stare civilă delegat, care are obligaţia să-i verifice identitatea şi să certifice acest fapt pe cererea depusă, astfel că, cererile transmise prin e-mail, sau prin poştă nu pot fi soluţionate favorabil.

nu se percep

30 de zile de la depunerea cererii

După obţinerea aprobării de înscriere a menţiunii de schimbare a numelui persoana în cauză / reprezentantul legal are obligaţia de a solicita eliberarea certificatelor de stare civilă completate cu noul nume de familie şi/sau prenume, iar în termen de 15 zile de la eliberarea certificatului / certificatelor de stare civilă persoana în cauză / reprezentantul legal are obligaţia de a solicita preschimbarea actului de identitate.

Programare online

Înainte de a vă programa online

1. vă asiguraţi că deţineţi toate actele necesare pentru depunerea cererii

2. puteți depune cererea pentru înscrierea mențiunii privind schimbarea numelui aprobată în străinătate în cazul în care actul dvs. de naștere / căsătorie este înregistrat/transcris în registrele de stare civilă ale Municipiului Timișoara

Prin accesarea butonului „programare online” confirmaţi că aţi luat la cunoştinţă care sunt documentele necesare pentru depunerea cererii de transcriere şi deţineţi documentele necesare.

În cazul în care întâmpinaţi dificultăţi accesând butonul de programare online cu internet explorer, vă rugăm să utilizaţi următoarele browsere de internet: chrome, safari, firefox.

Atenţie! dacă utilizaţi o adresă de e-mail din domeniul yahoo.com este posibil să primiţi cu întârziere confirmarea programării online. Vă rugăm să verificaţi şi secţiunea spam din contul dvs. de e-mail.

Nu se fac programări pentru ridicarea (înmânarea) documentelor.


Contact
Telefon: 0256200560
Camera 13