Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Direcția de Evidență a Persoanelor

Director Executiv

Radu-Bogdan Sperneac

Email: [email protected]


Date Personale


Data naşterii: 1981
Naţionalitatea: Română
Starea civilă:

Aptitudini Personale


Competenţe de comunicare:
- excelente abilități de comunicare dobândite, atât în perioada ocupării funcției publice de execuție, cât și în perioada ocupării funcțiilor publice de conducere;
- bune abilități de comunicare în vederea gestionării situațiilor de criză și de identificare a soluțiilor în aceste situații, dobândite în perioada ocupării funcțiilor publice de conducere, cu ocazia acordării audiențelor;
- bune abilități de comunicare în vederea conducerii structurilor din subordine;

Competenţe organizaţionale/ manageriale:
- bune abilități de coordonare și îndrumare în vederea soluționării diferitelor spețe din domeniul evidenței persoanelor și stării civile;
- leadership ( dezvoltat pe parcursul perioadei 2015-2018 prin exercitarea cu caracter temporar a functiilor publice de conducere de sef serviciu, respectiv director executiv)
- gestionarea eficientă și eficace a resurselor umane și materiale, precum și a timpului de lucru în cadrul instituției;
- monitorizarea desfășurării activităților specifice ale instituției în vederea identificării riscurilor asociate, precum și a vulnerabilităților care ar putea conduce la săvârşirea unor fapte de corupţie şi fraude;
- monitorizarea măsurilor implementate ca urmare a identificării riscurilor asociate, precum și a vulnerabilităților care ar putea conduce la săvârşirea unor fapte de corupţie şi fraude;
- monitorizarea desfășurării activităților specifice ale instituției în vederea eficientizării și creșterii calității serviciilor oferite; identificarea soluțiilor pentru eficientizarea activităților curente și creșterii calității serviciilor oferite.

Competenţe dobândite la locul de muncă:
- bune abilități de consiliere și îndrumare în vederea soluționării diferitelor spețe din domeniul evidenței persoanelor și stării civile;
- bune abilități de elaborare a proiectelor de hotărâri ale consiliului local, dispoziții ale primarului, regulamente împlementate la nivelul Direcţiei din domeniul evidenței persoanelor și stării civile;
- bune abilități de comunicare cu cetățenii.

Limbi moderne cunoscute:
Limba Engleză
Limba Franceză

Competențe digitale:
Utilizator experimentat

Experienta Profesionala


01/02/2007–13/01/2019 Consilier
Consiliul Local al Municipiului Timișoara - Direcția de Evidență a Persoanelor - Serviciul Stare Civilă
Bd. Mihai Eminescu, nr. 15, 300028 Timișoara (România)
https://www.primariatm.ro/evpers

Atribuțiile postului:
- aplicarea și respectarea prevederilor Legii nr. 396 din 2006 privind acordarea unui sprijin financiar la constituirea familiei;
- aplicarea și respectarea prevederilor legale în domeniul stării civile - Legea nr. 4/1953 privind Codul Familiei, Legea nr. 119/1996, Metodologia nr. 1/1997, HG nr. 495/1997, OG nr. 41/2003, HG nr. 64/2011, Legea nr. 287/2009, Legea nr. 65/2012, H.G. nr. 727/2013, Regulamentul (CE) 2201/2003, etc. - în vederea desfășurării activităților necesare înregistrării actelor și faptelor de stare civilă - nașteri, căsătorii, decese, a înscrierii mențiunilor pe marginea actelor de stare civilă, precum și a soluționării cererilor privind:
(1) rectificarea actelor de stare civilă și a mențiunilor înscrise pe marginea acestora,
(2) schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie și/sau a prenumelui,
(3) înscrierea mențiunilor intervenite în străinătate, în statutul civil al persoanei (divorț, schimbare nume, deces, căsătorie și divorț / deces, etc.),
(4) modificarea CNP atribuit / înscris eronat în actele de stare civilă,
(5) înscrierea mențiunilor privind ortografierea / traducerea numelui de familie și / a prenumelui în limba maternă,
(6) furnizarea de date cu caracter personal, în conformitate cu prevederile legale.

14/01/2015–14/07/2015 Șef Serviciu Stare Civilă - exercitare cu caracter temporar
01/05/2016- 01/11/2016 Consiliul Local al Municipiului Timișoara - Direcția de Evidență a Persoanelor - Serviciul Stare Civilă
01/07/2017-31/12/2017 Bd. Mihai Eminescu, nr.15, 300028 Timișoara (România)
14/08/2018-30/11/2018 https://www.primariatm.ro/evpers

Atribuțiile postului:
- asigurarea unui management eficient și eficace în cadrul Serviciului Stare Civilă;
- asigurarea cadrului optim în vederea desfășurării activităților necesare înregistrării actelor și faptelor de stare civilă - nașteri, căsătorii, decese, a înscrierii mențiunilor pe marginea actelor de stare civilă, precum și soluționării tuturor cererilor repartizate Servciului;
- organizarea controlului intern cu privire la activităţile subordonate;
- coordonarea și organizarea activității Serviciului Stare Civilă;
- îndrumarea și controlul în exercitarea atribuțiilor de stare civilă a personalului subordonat;
- gestionarea eficientă și eficace a resurselor umane și materiale, precum și a timpului de lucru în cadrul Serviciului;
- elaborarea și propunerea spre aprobare a politicilor, planurilor, strategiilor, procedurilor în domeniul stării civile; asigurarea respectării procedurilor în vigoare de către structura coordonată;
- stabilirea obiectivelor specifice SMART și a indicatorilor de performanță relevanți pentru Serviciul Stare Civilă şi asigurarea realizării acestora;
- crearea şi menţinerea unui sistem eficient de management al riscurilor la nivelul Serviciului, astfel încât realizarea activităţilor şi atingerea obiectivelor să nu fie afectată de materializarea acestora;
- identificarea ameninţărilor/vulnerabilităţilor prezente în cadrul activităţilor curente la nivelul Serviciului, care ar putea conduce la săvârşirea unor fapte de corupţie şi fraude, stabilirea şi aplicarea măsurilor necesare pentru prevenirea acestor fapte;
- primirea în audienţă a cetăţenilor în cadrul programului stabilit;
- asigurarea păstrării în bune condiţii a documentelor.

20/02/2018 –13/08/2018 Director executiv
14/01/2019 – 07/03/2019 Primăria Municipiului Timișoara - Direcția de Evidență a Persoanelor
(exercitare cu caracter temporar) Bd. Mihai Eminescu, nr.15, 300028 Timișoara (România)
08/03/2019 – prezent https://www.primariatm.ro/evpers

Atribuțiile postului:
- Asigură realizarea unui management eficient şi eficace în domeniului său de activitate;
- Conduce compartimentele subordonate şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestora în condiţii de eficienţă şi eficacitate, dând dovadă de imparţialitate în relaţia cu angajaţii;
- Ia măsurile corespunzătoare în vederea asigurării securităţii datelor ;
- Ia măsuri pentru asigurarea protecţiei datelor şi informaţiilor gestionate şi respectiv a scurgerii de informaţii clasificate şi secrete de serviciu ;
- Îndeplineşte atribuţii de stare civilă potrivit legii şi delegării de atribuţii de către Primarul Municipiului Timişoara ;
- Elaborează şi propune spre aprobare politici, strategii, planuri, programe şi proceduri în domeniul său de activitate.;
- Stabileşte obiective specifice SMART şi indicatori de performanţă relevanţi pentru structura pe care o conduce şi asigură realizarea acestora;
- Crează şi menţine un sistem eficient de management al riscurilor în domeniul său de activitate, astfel încât realizarea activităţilor şi atingerea obiectivelor să nu fie afectată de materializarea acestora;
- Identifică ameninţările/vulnerabilităţile prezente în cadrul activităţilor curente din domeniul său de activitate care ar putea conduce la săvârşirea unor fapte de corupţie şi fraude, stabileşte şi aplică măsurile necesare pentru a preveni aceste fapte;
- Aprobă referatele şi promovează proiectele de hotărâri către Consiliul Local privind activităţile serviciilor din subordinea sa;
- Acordă consultanţă de specialitate, repartizează şi semnează corespondenţa specifică Direcţiei ;
- Acordă audienţă cetăţenilor în cadrul programului stabilit;
- Asigură respectarea procedurilor în vigoare de către structura pe care o conduce;
- Asigură organizarea controlului intern cu privire la activităţile subordinate ;
- Asigură întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în format electronic, în domeniul său de activitate;
- Asigură păstrarea în bune condiţii a documentelor;
- Asigură implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea Sistemului de Management al Calităţii în propria activitate;
- Respectă cerinţele documentaţiei Sistemului de Management al Calităţii în propria activitate;
- Participă şi răspunde pentru implementarea şi dezvoltarea Sistemului de Control Intern Managerial la nivelul Direcției.

Formare si Pregatire


1996–2000 DIPLOMĂ DE BACALAUREAT
GRUP ȘCOLAR INDUSTRIAL "HENRI COANDĂ" - TIMIȘOARA, Timișoara (România)

2001–2005 DIPLOMĂ DE LICENȚĂ
UNIVERSITATEA EUROPEANĂ "DRĂGAN" DIN LUGOJ - FACULTATEA DE DREPT, LUGOJ (România)

2012–2014 DIPLOMĂ DE MASTER ÎN DOMENIUL DREPT - INSTITUȚII DE DREPT EUROPEAN
UNIVERSTITATEA "TIBISCUS" DIN TIMIȘOARA - FACULTATEA DE DREPT ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, Timișoara (România)

FORMARE CONTINUĂ
2019 Certificat de absolvire programul “Promovarea şi aplicarea măsurilor pentru prevenirea corupţiei şi consolidarea principiilor de etică şi integritate în activitatea administraţiei publice locale la nivelul municipiului Timişoara” (01 - 05.07.2019)
2017 Certificat de absolvire programul ”Securitatea datelor şi informaţiilor – confidenţialitate, protecţia datelor şi securitate” (23 - 30.07.2017)
2017 Certificat de absolvire pt. ocupaţia ”FORMATOR”, cod COR 242401 (07.06 – 07.07.2017)
2016 Certificat de absolvire program de perfecţionare “Control managerial intern în entităţile publice. Reguli de planificare şi implementare” (26.09 – 1.10.2016)
2015 Certificat de absolvire program de perfecţionare “Control managerial intern. Implementare, standarde, proceduri, audit.” (27.07 – 1.08.2015)