Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Concurs pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante

Concurs pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timisoara organizat in baza art.II Legea nr.203/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr.55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID 19

Informaţii concurs

Tip concurs : recrutare functie publica de executie vacanta
Data de sustinere a probei scrise: 20.05.2021,ora 11,00 . In cadrul concursului se desfasoara probe suplimentare de testare a cunostintelor PC si a cunostintelor de limba straina;
Data de sustinere a probelor suplimentare:  20.05.2021 ora 09:00(cunostinte de operare pe calculator : IT)

20.05.2021 ora 10:00 (cunostinte de limba engleza)

Locul desfasurarii probelor suplimentare va fi la sediul Primariei Municipiului Timisoara  bv.C.D.Loga, nr. 1

Stare concurs: Programat
Observaţii suplimentare: persoana de contact: consilier Daniela Adam si/sau consilier Agata Jivkov : Bd.C.D. Loga nr.1 , tel; 0256408352 , la adresa de e-mail resurse.umane@primariatm.ro.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primariei Municipiului Timisoara , bv. C.D. Loga nr. 1, în perioada 20.04.2021 – 10.05.2021, inclusiv.
Concurs afişat la data: 20.04.2021, ora 14:00.

Informaţii post scos la concurs :

  • 1 post consilier cl. I, grad profesional principal  la Serviciul Spatii Verzi si Locuri de Joaca;

Condiţii de participare:

– Studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul Horticultura, specializarea Peisagistica.

vechime – minim 5 ani  in specialitatea studiilor;

– Proba suplimentara de testare a cunostintelor de operare pe calculator Microsoft Office (Excel, Word, Powerpoint, Project) – nivel mediu  se va desfasura la sediul Primariei municipiului Timisoara, in data de 20.05.2021, bvd,C.D. Loga nr.1 ora 0900

– Proba suplimentara de testare a cunostintelor de limba engleza (vorbit, citit, scris)– nivel avansat – se va desfasura la sediul Primariei municipiului Timisoara , bvd. C.D. Loga nr.1, in data de  20.05.2021ora 10,00

Atribuţiile postului: anexa – fisa postului;

Bibliografie concurs: este prezentata in anexa;

Dosarul de concurs:

Pentru concursul de recrutare (funcţie publica de conducere vacanta), dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare:

•formularul de înscriere – anexa in format editabil pe site si in format letric la sediu;

•curriculum vitae, modelul comun  european;

•copia actului de identitate;

•copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor acte care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

•copia carnetului de muncă şi  a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate studiilor solicitate pentru  ocuparea postului/ funcţiei sau pentru exercitarea profesiei ( model orientativ este in anexa );

•copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

•cazierul judiciar;

•declaraţia pe propria răspundere  prin completarea rubricii corespunzatoare din formularul de inscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator, in conditiile prevazute de legislatia specifica.

Copiile de pe actele prevazute mai sus, precum si copia certificatului de incadrare intr-un grad de handicap  se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs;

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

Adeverinţele  care au un alt format decat cel prevazut in anexa trebuie sa cuprinda elementele similare celor prevazute  in anexa si din care sa rezulte cel putin urmatoarele informatii :functia/functiile ocupata/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfasurarii activitatii, vechimea in munca acumulata , precum si vechimea in specialitatea studiilor.

Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sanatatii. Pentru candidatii cu dizabilitati , in situatia solicitarii de adaptare rezonabila, adeverinta care astesta starea de sanatate trebuie insotita de copia certificatului de incadrare intr-un grad de handicap, emis in conditiile legii.

Relaţii suplimentare privind depunerea dosarelor se pot obţine de la consilier Daniela Adam si/sau consilier Agata Jivkov : Bd.CD Loga nr.1 , tel; 0256408352 , la adresa de e-mail resurse.umane@primariatm.ro.

Formular de înscriere

Adeverință

Comisia de concurs

Rezultate selecție dosare

Rezultate contestație

Rezultate proba scrisă

Rezultate finale

Concurs pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante

Concurs pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timisoara organizat in baza art.II Legea nr.203/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr.55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID 19

Informaţii concurs

Tip concurs : recrutare functie publica de executie vacanta
Data de sustinere a probei scrise: 20.05.2021,ora 11,00 . In cadrul concursului se desfasoara probe suplimentare de testare a cunostintelor PC si a cunostintelor de limba straina;
Data de sustinere a probelor suplimentare:  20.05.2021 ora 09:00(cunostinte de operare pe calculator : IT)

20.05.2021 ora 10:00 (cunostinte de limba engleza)

Locul desfasurarii probelor suplimentare va fi la sediul Primariei Municipiului Timisoara  bv.C.D.Loga, nr. 1


Stare concurs: Programat
Observaţii suplimentare: persoana de contact: consilier Daniela Adam si/sau consilier Agata Jivkov : Bd.C.D. Loga nr.1 , tel; 0256408352 , la adresa de e-mail resurse.umane@primariatm.ro.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primariei Municipiului Timisoara , bv. C.D. Loga nr. 1, în perioada 20.04.2021 – 10.05.2021, inclusiv.
Concurs afişat la data: 20.04.2021, ora 14:00.

Informaţii post scos la concurs :

  • 1 post consilier cl. I, grad profesional asistent  la Serviciul Spatii Verzi si Locuri de Joaca;

Condiţii de participare:

– Studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in unul din domeniile  Ingineria Mediului, Silvicultura. Horticultura

vechime – minim 1 an  in specialitatea studiilor;

– Proba suplimentara de testare a cunostintelor de operare pe calculator Microsoft  Word, Excel  – nivel mediu  se va desfasura la sediul Primariei municipiului Timisoara, in data de 20.05.2021, bvd,C.D. Loga nr.1 ora 0900

– Proba suplimentara de testare a cunostintelor de limba engleza (vorbit, citit, scris)– nivel mediu– se va desfasura la sediul Primariei municipiului Timisoara , bvd. C.D. Loga nr.1, in data de  20.05.2021ora 10,00

Atribuţiile postului: anexa – fisa postului;

Bibliografie concurs: este prezentata in anexa;

Dosarul de concurs:

Pentru concursul de recrutare (funcţie publica de conducere vacanta), dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare:

•formularul de înscriere – anexa in format editabil pe site si in format letric la sediu;

•curriculum vitae, modelul comun  european;

•copia actului de identitate;

•copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor acte care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

•copia carnetului de muncă şi  a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate studiilor solicitate pentru  ocuparea postului/ funcţiei sau pentru exercitarea profesiei ( model orientativ este in anexa );

•copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

•cazierul judiciar;

•declaraţia pe propria răspundere  prin completarea rubricii corespunzatoare din formularul de inscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator, in conditiile prevazute de legislatia specifica.

Copiile de pe actele prevazute mai sus, precum si copia certificatului de incadrare intr-un grad de handicap  se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs;

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

Adeverinţele  care au un alt format decat cel prevazut in anexa trebuie sa cuprinda elementele similare celor prevazute  in anexa si din care sa rezulte cel putin urmatoarele informatii :functia/functiile ocupata/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfasurarii activitatii, vechimea in munca acumulata , precum si vechimea in specialitatea studiilor.

Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sanatatii. Pentru candidatii cu dizabilitati , in situatia solicitarii de adaptare rezonabila, adeverinta care astesta starea de sanatate trebuie insotita de copia certificatului de incadrare intr-un grad de handicap, emis in conditiile legii.

Relaţii suplimentare privind depunerea dosarelor se pot obţine de la consilier Daniela Adam si/sau consilier Agata Jivkov : Bd.CD Loga nr.1 , tel; 0256408352 , la adresa de e-mail resurse.umane@primariatm.ro.

Formular înscriere

Adeverință

Comisia de concurs

Rezultate selecție dosare

Rezultate proba scrisă

Concurs pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante

Concurs pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timisoara organizat in baza art.II Legea nr.203/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr.55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID 19

Informaţii concurs

Tip concurs : recrutare functie publica de executie vacanta

Data de sustinere a probei scrise: 17.05.2021,ora 11,00 . In cadrul concursului se desfasoara probe suplimentare de testare a cunostintelor PC si a cunostintelor de limba straina;

Data de sustinere a probelor suplimentare:  – 17.05.2021 ora 09:00(cunostinte de operare pe calculator : IT

17.05.2021 ora 10:00 (cunostinte de limba engleza)

Locul desfasurarii probelor suplimentare va fi la sediul Primariei Municipiului Timisoara  bv.C.D.Loga, nr. 1

Stare concurs: Programat
Observaţii suplimentare: persoana de contact: consilier Daniela Adam si/sau consilier Agata Jivkov : Bd.C.D. Loga nr.1 , tel; 0256408352 , la adresa de e-mail resurse.umane@primariatm.ro.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primariei Municipiului Timisoara , bv. C.D. Loga nr. 1, în perioada 16.04.2021 – 05.05.2021, inclusiv.

Concurs afişat la data: 16.04.2021, ora 14:00.

Informaţii post scos la concurs :

  • 1 post consilier cl. I, grad profesional superior la Compartimentul Proiecte Diverse;

Condiţii de participare:

– Studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in unul din domeniile Inginerie Civila, specializarile constructii civile, industriale si agricole; Cai ferate, drumuri si poduri

-vechime – minim 7 ani  in specialitatea studiilor;

– Proba suplimentara de testare a cunostintelor de operare pe calculator Microsoft Office (Excel, Word, Powerpoint, Project) – nivel avansat  se va desfasura la sediul Primariei municipiului Timisoara, in data de 17.05.2021, bvd,C.D. Loga nr.1 ora 0900

– Proba suplimentara de testare a cunostintelor de limba engleza (vorbit, citit, scris)– nivel avansat– se va desfasura la sediul Primariei municipiului Timisoara , bvd. C.D. Loga nr.1, in data de 17.05.2021ora 10,00

Atribuţiile postului: anexa – fisa postului;

Bibliografie concurs: este prezentata in anexa;

Dosarul de concurs:

Pentru concursul de recrutare (funcţie publica de conducere vacanta), dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare:

•formularul de înscriere – anexa in format editabil pe site si in format letric la sediu;

•curriculum vitae, modelul comun  european;

•copia actului de identitate;

•copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor acte care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

•copia carnetului de muncă şi  a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate studiilor solicitate pentru  ocuparea postului/ funcţiei sau pentru exercitarea profesiei ( model orientativ este in anexa );

•copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

•cazierul judiciar;

•declaraţia pe propria răspundere  prin completarea rubricii corespunzatoare din formularul de inscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator, in conditiile prevazute de legislatia specifica.

Copiile de pe actele prevazute mai sus, precum si copia certificatului de incadrare intr-un grad de handicap  se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs;

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

Adeverinţele  care au un alt format decat cel prevazut in anexa trebuie sa cuprinda elementele similare celor prevazute  in anexa si din care sa rezulte cel putin urmatoarele informatii :functia/functiile ocupata/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfasurarii activitatii, vechimea in munca acumulata , precum si vechimea in specialitatea studiilor.

Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sanatatii. Pentru candidatii cu dizabilitati , in situatia solicitarii de adaptare rezonabila, adeverinta care astesta starea de sanatate trebuie insotita de copia certificatului de incadrare intr-un grad de handicap, emis in conditiile legii.

Relaţii suplimentare privind depunerea dosarelor se pot obţine de la consilier Daniela Adam si/sau consilier Agata Jivkov : Bd.CD Loga nr.1 , tel; 0256408352 , la adresa de e-mail resurse.umane@primariatm.ro.

Adeverință

Comisie concurs

Rezultate selecție dosare

Rezultate proba suplimentară de testare