Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Amânare examen de selecţie pentru încadrarea în noile compartimente a angajaţilor-personal contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului

Amânare examen de selecţie pentru încadrarea în noile compartimente a angajaţilor-personal contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului

Din motive obiective, se amână proba scrisă a examenului de selecție menționat în prezentul anunț pentru data de 23.07.2021, orele 10:00.

 
Proces-verbal de selecție dosare

 

Rezultate proba scrisă

 

Rezultate contestație
 

 

În data de 19 iulie 2021 ora 10:00 Municipiul Timişoara organizează examen pentru încadrarea în noile compartimente a angajaţilor-personal contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului;

Examenul de selecţie se desfăşoară în conformitate cu prevederile Regulamentului de punere în aplicare a proceduriloi legale prevăzute de OUG nr.57/ 2019, respectiv de Legea nr.53/2003 pentru personalul al căror posturi au fost afectate de aprobarea noii structuri organizatorice aprobat prin Dispoziţia Primarului nr. 830/05.07.2021.

CALENDARUL EXAMENULUI PROBA SCRISĂ

 

Are Ioc în dala de 19 iulie 2021 ora 10:00 – locul de desfăşurare este: sediul instituţiei, bd. C.D.Loga, nr. 1

LISTA funcţiilor contractuale pentru care se organizează examen de selecţie

Nr. crt. Structura Funcţia contractuală Număr angajaţi- personal contractual
1 Biroul Servicii Suport 3 inspector de specialitate II Condiţii specifice de ocupare a postului: Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentăVechimea în specialitatea studiilor: minim 1 an;                   4
2 Biroul Administrare Spaţii Verzi/ Recreative 3 inspector de specialitate I Condiţii specifice de ocupare a postului: Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentăVechimea în specialitatea studiilor: minim 4 ani;                   6

BIBLIOGRAFII DE EXAMEN

Structura: Biroul Servicii Suport Funcţia: 3 inspector de specialitate II

Bibliografie de specialitate

 1.  Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privim organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilo proprii;
 2.  Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătur cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice;
 3.  Ordonanţa Guvernului nr. 80/ 2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţii administraţiei publice şi instituţiile publice;

Bibliografie comună obligatorie

 1. Constituţia României, republicată,
 2.  titlul I şi III ale părții a VI-a din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare,
 3.  Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 4.  Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Structura: Biroul Administrare Spaţii Verzi/ Recreative

Funcţia: 3 inspector de specialitate I

Bibliografie de specialitate

 1.  Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor;
 2.  Hotărârea 300/18.12.2012 privind aprobarea măsurilor de protecţie a materialului dendro-floricol de pe domeniul public al Municipiului Timişoara, cu modificările şi completările ulterioare (HCL nr.349/2013);
 3.  Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor;

Bibliografie comună obligatorie

 1.  Constituţia României, republicată,
 2.  titlul I şi III ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare,
 3.  Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formele de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 4.  Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Vă reamintim că de la data afişării prezentului anunţ aveţi la dispoziţie 3 zile pentru a completa şi depune formularul de înscriere la examen.

Secretar comisie de examinare constituită prin Dispoziţia Primarului nr. 864/12.07.2021

Amânare examen de selecţie pentru numirea în noile funcţii publice a funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului

Amânare examen pentru numirea în noile funcţii publice a funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului

Din motive obiective, se amână examenul de selecție menționat în prezentul anunț după cum urmează:

CALENDARUL EXAMENULUI

 1. PROBE SUPLIMENTARE

A.1 Proba suplimentară de testare a competențelor lingvistice de comunicare în limbi străine – Limba engleză – nivel mediu are loc în data de 22.07.2021, ora 09:00 – locul de desfășurare este: sediul  instituției, bd. C.D.Loga, nr. 1

A.2 Proba suplimentară de testare a competențelor în domeniul tehnologiei informației – MsOffice – nivel mediu – are loc în data de 22.07.2021, ora 11:00 – locul de desfășurare este: sediul instituției, bd. C.D.Loga, nr. 1

 

 1. PROBA SCRISĂ

-are loc în data de 23.07.2021, ora 10:00– locul de desfășurare este: sediul  instituției, bd. C.D.Loga, nr. 1

 

Proces-verbal de selecție dosare

 

Rezultate proba scrisă

 

În data de 19 iulie 2021 ora 10:00 Municipiul Timişoara organizează examen de selecţie pentru numirea în noile funcţii publice a funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului, conform prevederilor art. 518 alin. (2 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările şi modificării ulterioare.

Examenul de selecţie se desfăşoară în conformitate cu prevederile Regulamentului de punere în aplicare a procedurile legale prevăzute de OUG nr. 57/2019, respectiv de Legea nr. 53/2003 pentru personalul ale căror posturi au fost afectat de aprobarea noii structuri organizatorice aprobat prin Dispoziţia Primarului nr.830/05.07.2021.

STRUCTURA: Compartimentul Managementul Calităţii

Postul: 1 consilier clasa Igradul profesional superior Condiţii specifice de ocupare a postului:

 1.  Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în una di specializările cuprinse în domeniul fundamental ştiinţe inginereşti sau domeniul fundamental ştiinţe sociale ramurile de ştiinţe: ştiinţe economice, ştiinţe juridice sau ştiinţe administrative.
 2.  Perfecţionări (specializări): Auditor Intern Managementul Calităţii;
 3.  Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): MsOffice – nivel mediu;
 4.  Limbi străine: limba engleză – nivel mediu;
 5.  Vechimea in specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 7 ani.

CALENDARUL EXAMENULUI

A. PROBE SUPLIMENTARE

A.l Proba suplimentara de testare a competenţelor lingvistice de comunicare în limbi străine – Limba engleză – nivel mediu va avea loc în data de 16.07.2021, ora 09:00 -locul de desfăşurare este: sediul instituţiei, bd. C.D.Loga, nr. 1 A.2 Proba suplimentară de testare a competenţelor în domeniul tehnologiei informaţiei – MsOffice – nivel mediu – are loc în data de 16.07.2021, ora 11:00 -locul de desfăşurare este: sediul instituţiei, bd. C.D.Loga, nr. 1

PROBA SCRISĂ

-are loc în data de 19.07.2021, ora 10:00- locul de desfăşurare este: sediul instituţiei, bd. C.D.Loga, nr. 1

LISTA funcţiilor publice pentru care se organizează examen în aplicarea prevederilor art.518 alin.(l),(2),(3) din OUG nr.57/2019 ‘Nr.crt. Structura Funcţia publică Numărul funcţionarilor publici care îndeplinesc condiţiile de ocupare a funcţiei publice 1 Compartimentul Managementul Calităţii 1 Consilier clasa I gradul profesional superior 2

BILIOGRAFIA DE EXAMEN

Bibliografie de specialitate

 1.  Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;
 2.  HG nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public
 3.  Partea a VII-a – Răspunderea disciplinară din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;

Bibliografie comună obligatorie

 1.  Constituţia României, republicată,
 2.  titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare,
 3.  Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 4.  Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Vă reamintim că de la data afişării prezentului anunţ aveţi la dispoziţie 3 zile pentru a completa şi depune formularul de înscriere la examen.

Secretar comisie de examinare constituită prin Dispoziţia Primarului nr. 864/12.07.2021