Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Informații de interes public

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Primaria Municipiului Timisoara prelucrează date cu caracter personal în mod legal, echitabil şi transparent, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE)2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE – Regulamentul general privind protecţia datelor (RGPD) şi ale Legii nr. 190/2018 -privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

Primaria Municipiului Timisoara asigura, in conditiile legii, pastrarea confidentialitatii datelor  cu caracter personal ale petentilor si respectarea dreptului acestora la protectia vietii private in privinta prelucrarii datelor cu caracter personal.

Legislatie aplicabila/Link-uri  utile

–          Regulamentului (UE)2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE – Regulamentul general privind protecţia datelor (RGPD);

–           Legea  nr. 190/2018 –  privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

–          Legea nr. 102/2005 – privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

–          www.dataprotection.ro – Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal ( ANSPDCP );

–          www.edps.europa.eu –  Autoritatea Europeana pentru Protectia Datelor ( AEPD );

–          www.edpb.europa.eu – Comitetul European pentru Protectia Datelor

 Brosura  ANSPDCP  

Persoana desemnata ca responsabil cu protectia datelor cu caracter personal  ( DPO ) la nivelul Primariei Municipiului Timisoara,  conform Dispozitiei Primarului nr. 1237/10.10.2019 :

Simona Dragoi, Sef Serviciu Administratie Locala – Directia Secretariat General

Tel. 0256/408432

Fax 0256/220311

Email- simona.dragoi@primariatm.ro

Primaria Municipiului Timisoara, cu sediu în Bd. CD Loga nr. 1, tel. +40256408300, website: www.primariatm.ro, email: primaritam@primariatm.ro, vă informează prin prezenta despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale și drepturile pe care le aveți în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 679/2018 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale, în vigoare.

Scopurile și baza legală a prelucrărilor

În conformitate cu legislaţia naţională (Legea 102/2005, modificată și completată, Legea nr. 190/2018, Legea nr. 506/2004) şi europeană (Regulamentul 2016/679/UE, Directiva 2016/680/CE, Directiva 2002/58/CE) în vigoare, Primaria Municipiului Timisoara  are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate.

Primaria Municipiului Timisoara prelucrează datele cu caracter  personal în  scopul desfasurarii activitatii specifice  administratiei publice locale si pentru  indeplinirea obligatiilor legale.

Prelucrarea se realizeaza  prin intermediul serviciilor/ birourilor/ compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului, pentru a furniza cetatenilor/petentilor serviciile si informatiile solicitate.

Primaria Municipiul Timisoara proceseaza date cu caracter personal in scopul desfasurarii  activitatilor  specifice institutiei, si anume:

 • relatii cu publicul;
 • reprezentare in fata instantelor de judecata;
 • executare silita;
 • registrul agricol;
 • fond funciar;
 • urbanism/cadastru/disciplina in constructii;
 • monitorizare servicii publice;
 • managementul proiectelor, investitii si achizitii publice;
 • administrarea patrimoniului public/privat si incheiere de contracte;
 • constatare contraventii si aplicare sanctiuni;
 • emitere acorduri/avize/autorizatii conform normelor legale;
 • resurse umane;
 • arhivare;
 • activitati specifice privind educatia/baza materiala in invatamant;
 • activitati de presa, cultura, sport, promovare turistica;
 • servicii administrative;
 • activitati de audit si orice alte activitati specifice institutiei reglementate de actele normative  in vigoare.

Dacă nu sunteți de acord cu furnizarea datelor personale, Primaria Municipiului Timisoara prin serviciile/birourile/compartimentele din structura sa nu poate să realizeze demersurile legale pentru a vă răspunde la petiții sau  pentru a emite actele/avizele/autorizatiile solicitate , etc.

Temeiul legal al prelucrării datelor

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru îndeplinirea obligațiilor legale care îi revin operatorului Primaria Municipiului Timisoara, conform articolului 6 alin. 1 litera c) și e) din GDPR.

În măsura în care sunt necesare categorii speciale de date cu caracter personal, Primaria Municipiului Timisoara va solicita consimțământul dvs. în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) lit. (a) din GDPR.

Tipuri de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

Politica privind protecția și securitatea datelor personale a Primariei Municipiului Timisoara  este de a colecta numai datele personale necesare în scopurile menționate și de a solicita persoanelor vizate să ne comunice numai acele date cu caracter personal strict necesare îndeplinirii acestor scopuri.

Categoriile de date personale (clasice sau digitale) supuse prelucrărilor la nivelul serviciilor/birourilor/ compartimentelor din cadrul Primariei Municipiului Timisoara, in functie de solicitarea Dvs,  sunt următoarele:

 

 • nume, prenume, CNP
 • serie și număr CI/BI  
 • date privind studiile si profesia
 • cazier, date privind  sanatatea
 • date cu caracter personal ale reprezentantilor legali/delegatilor persoanelor juridice
 • detalii de contact – număr de telefon personal, adresă de email, adresa de domiciliu/reședință, etc.,

 

Ne rezervăm dreptul de a solicita alte date necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor serviciilor/birourilor/ compartimentelor din cadrul  Primariei Municipiului Timisoara, strict în conformitate cu prevederile legale.

Sursa datelor cu caracter personal

Primaria Municipiului Timisoara prin serviciile/birourile/compartimentele din structura sa  colectează date personale direct de la dumneavoastră sau de la terți (cum ar fi alte instituții ori entități care se adresează institutiei  ori alte persoane vizate) sau din documente publice.

În cazul în care trebuie să prelucrăm date cu caracter personal obținute de la terți persoane juridice, aceștia din urmă au obligația de a vă furniza informațiile necesare cu privire la utilizarea datelor cu caracter  personal  transmise.

Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră personale sunt destinate utilizării de către operator (Primaria Municipiului Timisoara)  şi sunt comunicate  următorilor  destinatari, dacă este cazul:

 • alte instituții/autorități centrale și locale în vederea redirecționării conform legii a petițiilor greșit îndreptate;
 • instanțelor de judecată, organe de control, la solicitarea acestora;

Dezvăluirea datelor către terți se face conform prevederilor legale pentru categoriile de destinatari precizați anterior.

Perioada  de  stocare  a  datelor  personale

Datele dumneavoastră personale sunt stocate pe perioada necesară efectuării tuturor demersurilor întreprinse pentru susținerea activităților serviciilor/birourilor/compartimentelor  de relații publice, petiționare,  organizare, derulare evenimente, emitere acte/ avize/ acorduri/ autorizatii, îndeplinirea atribuţiilor legale de control și investigare, soluționare a plângerilor/ sesizarilor din cadrul institutiei, după care vor fi arhivate  potrivit  legislației  aplicabile.

Drepturile dumneavoastră și modul de exercitare al acestora

Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiati de dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul decizional individual automatizat.

Prelucrările de date speciale sau întemeiate pe consimțământ

Atunci când prelucrarea se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) ”persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice” sau pe articolul 9 alineatul (2) litera (a) ”persoana vizată și-a dat consimțământul explicit pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, cu excepția cazului în care dreptul Uniunii sau dreptul intern prevede ca interdicția prevăzută la alineatul (1) să nu poată fi ridicată prin consimțământul persoanei vizate” din GDPR, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Astfel, puteți modifica sau elimina consimțământul în orice moment, și vom acționa imediat în consecință, cu excepția cazului în care există un motiv legal sau un interes legitim pentru a nu face acest lucru.

Responsabilul desemnat cu protecția datelor din cadrul Primariei Municipiului Timisoara este d-na SIMONA DRAGOI, Sef Serviciu Administratie Locala – Directia Secretariat General, date de contact adresa e-mail: simona,dragoi@primariatm.ro;  tel. 0256/408432 

Transparența veniturilor salariale

INFORMATII cu privire la veniturile salariale ale personalului din Primaria Municipiului Timisoara, publicate la sediul propriu si pe pagina proprie de internet , conform art.33 din Legea-cadru nr.153/2017, privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, actualizata

INFORMATII cu privire la veniturile salariale ale personalului din cadrul Serviciului Public de Asistenta Medicala Scolara Timisoara, publicate la sediul propriu si pe pagina proprie de internet , conform art.33 din Legea-cadru nr.153/2017, privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, actualizata

Studiu pentru înfiinţarea serviciului public pentru administrarea, întreţinerea şi exploatarea parcărilor

Primăria Municipiului Timișoara prezintă STUDIUL DE FUNDAMENTARE privind înfiinţarea serviciului public pentru administrarea, întreţinerea şi exploatarea parcărilor din Municipiul Timişoara, precum şi stabilirea formei de administrare a gestiunii serviciului. Pe baza acestui studiu, care va putea să fie consultat pe site-ul primăriei timp de 30 de zile, se va redacta un proiect de hotărâre, care va intra în dezbatere publică, înainte de a fi supus aprobării consiliului local. Obiectul prezentului studiu reprezintă fundamentarea necesităţii opţiunii de înfiinţare a serviciului public pentru administrarea, întreţinerea şi exploatarea locurilor de parcare şi staţionare care fac parte din domeniului public şi privat al Municipiului Timișoara. Serviciul public de administrare, întreţinere şi exploatare a locurilor de parcare şi staţionare care face parte din domeniului public al Municipiului Timişoara se înfiinţează în baza prevederilor Ordonantei Guvenului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare. Studiul are drept scop fundamentarea necesităţii şi oportunităţii înfiinţării serviciului public pentru administrare, întreţinere şi exploatare a locurilor de parcare şi staţionare din Municipiul Timişoara.