Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Rețele alimentare cu apă și canalizare

 • STAS 8591/1-91 – „Amplasarea în localități a rețelelor edilitaresubterane executate în săpătură” stabilește distanțele minime întrerețele, de la rețele la fundațiile construcțiilor și drumuri, funcțiede asigurarea execuției lucrărilor, exploatării lor eficiente, precumși pentru asigurarea protecției sanitare.

Din prescripțiile acestui STAS menționăm :

 • Conductele de apă se vor poza subteran, la adâncimea minimă de îngheț;
 • Conductele de apă se vor amplasa la o distanță de min. 3 m defundațiile construcțiilor, iar în punctele de intersecții la min. 40 cmși totdeauna deasupra canalizării;
 • Decretul nr. 1059/1967 emis de Ministerul Sănătății impuseasigurarea zonei de protecție sanitară (10 m) pentru sursa de apă șipuțuri de medie adâncime;
 • Din prescripțiile „Normelor de igienă” privind mediul deviață al populației aprobate prin Ordinul Ministerului Sănătățiinr.536/1997 menționăm că :
  • Stațiile de epurare ale apelor uzate menajere se vor amplasa la o distanță minimă de 300 m de zona de locuit.

Rețelele alimentare cu energie electrică

De-a lungul liniilor electrice aeriene este necesar a se respecta un culoar de protecție de :

 • 20 m – pentru LEA 20 kv
 • 30 m – pentru LEA > 20 kv

Pentru amplasarea unornoi obiective energetice, devierea unor linii electrice existente sauexecutarea oricăror lucrări în apropierea obiectivelor energeticeexistente (stații și posturi de transformare linii și cabluri electrices.a.) se va consulta proiectantul de specialitate CONEL.
Rețelele electrice existente și propuse în localitatea studiată respectă normele CONEL precum și cele din domeniile conexe.
În principal se face referința la :

 • PE 101/85 + PE 101a/85 – Normativ pentru construirea instalațiilorelectrice de conexiuni și transformare, cu tensiuni peste 1 kv.
 • PE 104/93 – Normativ pentru construcția liniilor aeriene de energie electrică, cu tensiuni peste 1 kv.
 • PE 106/95 – Normativ pentru construirea liniilor de joasă tensiune.
 • PE 107/89 – Normativ pentru proiectarea și execuția rețelelor de cabluri electrice.
 • PE 125/89 – Instrucțiuni privind coordonarea coexistenței instalațiilor electrice cu liniile de telecomunicații.
 • Ili – lp 5 – ICEMENERG 89 – Instrucțiuni de proiectare aîncrucișărilor și apropierilor LEA m.t. și LEA j.t. față de alte linii,instalații și obiective.
 • STAS 8591/1-91 – Amplasarea în localități a rețelelor edilitare subterane executate în săpătură.
 • ID 17-86 – Ministerul Chimiei și Petrochimiei – Normativpentru proiectarea, execuția, verificarea și recepționarea deinstalații electrice în zone cu pericol de explozie.
 • PE 122-82 – Instrucțiuni privind reglementarea coexistențeiliniilor electrice aeriene cu tensiuni peste 1 kv cu sistemele deîmbunătățiri funciare.
 • PE 123 – 78 – Normativ privind sistematizarea, amplasareaconstruirea și repararea liniilor electrice care trec prin păduri șiterenuri agricole.

Rețele de gaze naturale

Înconformitate cu „Normativul Departamental nr. 3915-94 privindproiectarea și construirea conductelor colectoare și de transport gazenaturale” intrat în vigoare la 01.01.1996, distanțele dintre conductelemagistrale de gaze naturale și diversele obiective sunt următoarele:

 • depozite carburanți și stații benzină: 60 m
 • instalații electrice de tip exterior cu tensiune nominală de 110 KV sau mai mare, inclusiv stațiile: 55
 • instalații electrice de tip interior și de tip exterior, cu tensiunea nominală mai mică de 110 kv posturi de transformare: 50 m
 • centre populate și locuințe individuale: 65 m
 • paralelism cu liniile CF, ecartament normal: 80 m
 • paralelism cu drumuri :
  • naționale: 52 m
  • județene: 50 m
  • comunale: 48 m
  • balastiere în râuri: 530 m
  • depozite de gunoaie: 80 m

În ceea ceprivește distanțele minime dintre conductele de gaze de presiune medieși presiune redusă și alte instalații, construcții sau obstacolesubterane, acestea sunt normate de normativul I 6-86 și STAS 8591/91,din care se anexează un extras.
Distanțele de siguranță de la stațiile de reglare-măsurare (cu debit până la 6000 mc/h și presiunea la intrare peste 6 bari):

 • la clădirile civile cu grad I – II de rezistență la foc: 12 m
 • la clădirile civile cu grad III – IV de rezistență la foc: 15 m
 • față de marginea drumurilor carosabile: 8 m

În cazulamplasării unor construcții în zona conductelor de gaze se vor cereavize de la ROMGAZ – Secția de exploatare conducte magistrale gazenaturale.
Distanțe minime între conductele de gaze și alteinstalații , construcții sau obstacole subterane – normativ I 6-86 șiSTAS 8591/1-91

Instalația, construcția sau obstacolul subteran Distanța minimă / m
presiune redusă presiune medie
Clădiri cu subsoluri sau terenuri propuse pentru construcții 3,0 3,0
Clădiri fără subsoluri 1,5 2,0
Canale pentru rețele termice, canale pentru instalații telefonice 1,5 2,0
Conducte de canalizare 1,0 1,5
Conducta de apă, cabluri de forță, telefonice și căminele acestor instalații 0,6 0,6
Cămine pentru rețele termice, canalizare, telefonice 1,0 1,0
Copaci 1,5 1,5
Stâlpi 0,5 0,5
Linii de cale ferată :

 • rambeu
 • debleu
5,5 5,5