Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Conținutul regulamentului aferent PUG

Regulamentul de urbanism se elaborează odată cu planul urbanistic general, explicând aplicarea prevederilor acestuia.
PlanulUrbanistic general împreună cu Regulamentul de urbanism aferent devinodată cu aprobarea lor, acte de autoritate ale administrației publicelocale, pe baza cărora se eliberează certificatul de urbanism șiautorizații de construcție pe teritoriul localității.
Regulamentul se structurează astfel :

 1. Prescripții generale la nivelul localității
 2. Prescripții specifice la nivelul zonelor funcționale

1. Prescripții generale la nivelul localității

Regulamentulaferent Planului Urbanistic General cuprinde următoarele precizări,condiții și măsuri urbanistice privind amenajarea complexă alocalității:

 • promovarea lucrărilor, operațiunilor urbanistice care contribuie la organizarea structurii urbane a localității
 • respectarea zonificării teritoriului localității ținând seamade funcțiunile dominante stabilite și a relațiilor între diverse zonefuncționale
 • precizarea limitelor intravilanului, reglementarea condițiilor pentru folosirea rațională a teritoriilor

Activitatea de construire în cadrul localității potrivit propunerilor din P.U.G. urmează să se desfășoare după cum urmează:

 • pe terenuri libere
 • prin restructurarea fondului existent deteriorat fizic sau moral
 • prin revizuirea fondului construit existent
 • prin schimbarea destinațiilor

Autorizarea acestor categorii de construcții va respecta prevederile P.U.G. și prescripțiile Regulamentului de Urbanism.
Încazul când Planul Urbanistic General și Regulamentul aferent conținelemente suficiente care să permită realizarea obiectivului solicitat,certificatul de urbanism și autorizația de construcție se pot eliberape baza prevederilor P.U.G.
În ipoteza solicitării unor obiective înzone care necesită amenajări speciale, zone protejate, parcelări pentrulocuințe, spații verzi, etc, este necesar a se elibera planuriurbanistice zonale sau de detaliu în funcție de complexitateaproblemelor.

2. Prescripții specifice zonelor funcționale
Autorizarearealizării construcțiilor se va face numai cu respectarea funcționăriizonelor cuprinse în limitele intravilanului prin P.U.G. în următoarelecondiții :

 • construcțiile și amenajările cu altă destinație, complementare saudiferite în raport cu funcțiunea dominantă a zonelor respective, nutrebuie să creeze incomodări sau disfuncționalități, asigurându-semăsuri de protecție și integrarea lor în structura localității.
 • se vor interzice realizarea construcțiilor sau a amenajărilor având funcțiuni incompatibile cu zonificarea propusă prin P.U.G.
 • amplasarea construcțiilor față de arterele principale decirculație se va face conform profilelor transversale stabilite, vor fievidențiate excepțiile de la regulă; reglementări suplimentare privindunele instituții și servicii publice sau alte prescripții prevăzute înscopul armonizării arhitectural-urbanistice cu fondul construitexistent.

Se evidențiază reglementările privind :

 • terenurile rezervate rezolvării principalelor intersecții decirculație în condițiile asigurării fluienței și garanției traficului,rezolvării disconfortului circulației pietonale
 • accesele la construcții din rețeaua principală de circulație
 • modul de organizare a spațiilor de parcare garaje

Prescripțiile referitoare la amenajarea și întreținerea spațiului public și a mobilierului urban :

 • realizarea acestora pe baza documentațiilor de specialitate
 • interzicerea amplasării și realizării de mobilier urban(standuri comerciale, chioșcuri, amenajări diverse) care stânjenesccirculația pietonală și afectează estetica localității
  Prescripții privind menținerea și protejarea calității mediului:

 • protejarea centrului sau a altor zone importante cu funcțiuniimportante în cadrul localității față de disfuncțiunile produse decirculația auto, prin asigurarea devierii circulației de tranzit șiamplasarea periferică a parcajelor
 • completarea necesarului de spații verzi
 • înlăturarea surselor de poluare existente și modernizarea unor obiective industriale amplasate în apropierea zonei de locuit.

Înfuncție de mărimea și complexitatea localității, teritoriului, seîmpart în unități teritoriale de referință (U.T.R.) delimitate destrăzi existente sau limite cadastrale.
Principalele criterii de împărțire a localității sunt următoarele :

 • funcționarea predominantă a zonelor
 • zone pentru care s-au elaborat sau se vor elabora planuri urbanistice zonale
 • limite fizice existente în teren (străzi importante, limite de proprietate, ape, etc)