Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

4.A. Reguli cu privire la păstrarea integrității mediului natural

1.1.Regulamentul local de urbanism este o documentație cu caracter de reglementare care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizarea terenurilor, de realizare și utilizare a construcțiilor pe întreg teritoriul municipiului TIMIŞOARA. Normele cuprinse în prezentul Regulament, sunt obligatorii la autorizarea executării construcțiilorîn limitele teritoriului administrativ al localității.

1.2.Prezentul regulament local de urbanism explicitează și detaliazăprevederile cu caracter de reglementare ale Planului urbanistic generalal municipiului TIMIŞOARA.

1.3. Regulamentul local de urbanismconstituie act de autoritate al administrației publice locale și a fostaprobat pe baza avizelor obținute în conformitate cu prevederile Legiinr. 50, republicată în 1996, de către Consiliul Local – municipiuluiTIMIŞOARA cu nr. …………………. din……………………………

1.4. ModificareaRegulamentului Local de Urbanism aprobat se va face numai în condițiileîn care modificările nu contravin prevederilor Regulamentului Generalde Urbanism; aprobarea unor modificări ale Planului Urbanistic Generalși implicit ale Regulamentului local de urbanism se poate face numai curespectarea filierei de avizare – aprobare pe care a urmat-o șidocumentația inițială.

1.5. Dacă prin prevederile unordocumentații pentru părți componente ale teritoriului localității seschimbă concepția generală care a stat la baza Planului UrbanisticGeneral și Regulamentului Local de Urbanism aprobat, este necesarăelaborarea din nou a acestei documentații, conform prevederilor legale.

1.6. Prevederile prezentului Regulament vor fi permanentcorelate cu evoluția legislației cu caracter general și cu cea alegislației de apecialitate, relevante pentru activitatea de urbanismși amenajarea teritoriului.

1.7. Aplicarea prevederilorprezentului Regulament de urbanism trebuie să asigure corelareaintereselor cetățeanului cu cele ale colectivității, respectivprotecția proprietății private și apărarea interesului public.