Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

5. Reguli cu privire la siguranța construcțiilor și la apărarea interesului public

3.1.Planul Urbanistic General împreună cu Regulamentul Local de Urbanism aferent, cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea executării construcțiilor pe orice categorie de teren, atât în intravilan, cât șiîn extravilan, în limitele teritoriului administrativ aprobat prin legeal localității.

3.2. Intravilanul aprobat conform legii și figurat în planșa cu REGLEMENTĂRI a Planului Urbanistic General, va fimarcat pe teren, prin borne, potrivit Legii cadastrului și publicitățiiimobiliare nr. 7/1996. Suprafața intravilanului existent almunicipiului TIMIŞOARA la data începerii elaborării PUG-ului era de6944,16 ha. Suprafața intravilanului propus este de 6870,21 ha.

3.3.Zonificarea funcțională a municipiului TIMIŞOARA, s-a stabilit, înfuncție de categoriile de activități pe care le cuprinde localitatea șide ponderea acestora în teritoriu, în conformitate cu prevederile art.14 din R.G.U. și este evidențiată în planșa de REGLEMENTĂRI, pe bazaacestei zonificări s-au stabilit condițiile de amplasare și deconformare ale construcțiilor ce se vor aplica în cadrul fiecărei zonefuncționale.

3.4. Împărțirea teritoriului în unitățiteritoriale de referință s-a făcut conform planșei cuprinzânddelimitarea UTR – urilor, care face parte integrantă din prezentulRegulament. Unitatea teritorială de referință (U.T.R.) este oreprezentare convențională a unui teritoriu având o funcțiunepredominantă, omogenitate funcțională, caracteristici morfologiceunitare sau pentru care sunt necesare planuri urbanistice zonale sau dedetaliu, fiind delimitat prin limitele fizice existente în teren(limite de proprietate, ape, străzi, etc.). U.T.R. – ul poate cuprindeo întreagă zonă funcțională, mai multe subzone din cadrul aceleași zonefuncționale sau din zone funcționale diferite și este suportul graficpentru exprimarea prescripțiilor corelate cu propunerile pieselordesenate. Teritoriul municipiului TIMIŞOARA, s-a împărțit în 73 U.T.R.– uri, începând cu U.T.R. 1 – ZONA CENTRALĂ și terminând cu UTR – 73 –UNITATE ECONOMICĂ SC. SOLECTRON. Limitele U.T.R. – urilor șizonificarea funcțională din cadrul acestora se regăsesc în planșeledesenate care fac parte integrantă din prezentul Regulament.