Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

8. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară

 1. Monumentele sunt construcții sau părți de construcții, împreună cu instalațiile, componentele artistice, elementele de mobilare interioară sau exterioară care fac parte integrantă din acestea precum și lucrăriartistice comemorative, funerare, de for public, împreună cu terenulaferent delimitat topografic, care constituie mărturii culturalistorice semnificative din punct de vedere arhitectural, arheologic,istoric, artistic, etnografic, religios, social, științific sau tehnic.
 2. Este interzisă mutarea integrală a monumentului sau a unorpărți componente ale acestuia cu exceptia cazurilor când acest lucrueste absolut necesar pentru salvarea sau punerea în valoare a acestora.
 3. În scopul conservării monumentelor se va urmări alocarea uneifuncțiuni optime fără a altera structura, forma și decorul clădirilor.
 4. În vederea conservării unui monument se va respecta cadrulambiental al acestuia. Nu se va accepta nici o construcție nouă, nici odemolare sau transformare în cadrul ambiental al monumentelor, care vaproduce o alterare a raportului de volume și culori.
 5. Operele de sculptură, pictură sau decorație care fac parteintegrantă din monument nu pot fi separate de acesta decât în cazul încare intervenția respectivă este singura soluție pentru salvarea lor.

4.B.II.1 Utilizare funcțională

 1. Se va asigura compatibilitatea utilizării prin adaptarea funcțiunii la exigențele conservării.
 2. Sunt agreate intervențiile care asigură:
  • Continuarea funcțiunii inițiale, în măsura posibilităților actuale;
  • Desfășurarea activităților tradiționale și promovarea activităților contemporane compatibile cu acestea;
  • Valorificarea potențialului monumentului: potențialul spațial(valori constructive), potențial cultural (valori istorice șiestetice);
  • Integritatea și durabilitatea monumentului;
  • Adaptarea noilor funcțiuni la caracteristicile structurale, tipologice și formale ale monumentului istoric.
 3. Aliniatele privind utilizarea funcțională prevăzute la acest subcapitol (4.B.III.1.) se vor completa cu funcțiunile de la capitolulIV. PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM LA NIVEL DE ZONE ŞISUBZONE FUNCȚIONALE din prezentul regulament pentru fiecare amplasamentîn parte.

4.B.II.2 Intervenții asupra parcelelor aferente monumentelor>

 1. Parcelele existente vor fi menținute ca formă. Acestea pot fimodificate numai pe baza unui Plan Urbanistic de Detaliu și numai cuavizul organismelor de specialitate ale Ministerului Culturii șiCultelor.

4.B.II.3 Intervenții asupra clădirilor existente

 1. Indiferent de natura ei intervenția va fi făcută în spiritularhitecturii clădirii și a întregii zone în scopul de a pune la maximîn valoare potențialul, personalitatea, identitatea și substanțaoriginară. In acest scop se vor folosi tehnici și procedee reversibilespecifice structurilor din zidărie, lemn sau metal. Vor fi evitate pecât posibil tehnologiile betonului armat.
 2. Nu se admite montarea agregatelor exterioare pentru climatizare pe fațadele sau pe acoperișul clădirilor monument.
 3. La imobilele cu mai multe apartamente deservite de o casă a scării nu se admite construirea de scări suplimentare.
 4. Se va asigura reversibilitatea intervențiilor cerute deadaptarea bunului imobil la funcțiune, prin soluții tehnice care să nuproducă modificări definitive ale acelor componente ce conferă valoaremonumentului.
 5. Se vor păstra coșurile de fum.
 6. Confecțiile metalice ale clădirilor se conservă și se restaurează.

  Problema umidității

 7. Traseul apelor pluviale va fi urmărit de la contactul cuînvelitoarea până la canalizare. Toate traseele vor fi ușor deîntreținut. Se vor folosi materiale și tehnologii tradiționale.
 8. Curțile interioare vor fi canalizate separat.Se va opta pentru trasee de canalizare cât mai scurte.
 9. Se interzice folosirea de tencuieli și zugrăveliimpermeabile.Este obligatorie folosirea de tencuieli și vopsitoriiporoase care permit eliminarea vaporilor de apă. Materialele folositela astfel de lucrări vor avea agremente tehnice corespunzătoare.
 10. Se interzice placarea soclurilor sau a fațadelor cu gresie, faianța, roci sau alte materiale impermeabile.
 11. La curți și trotuare se vor folosi materiale care permit apei din sol să se evapore.

  Subsoluri

 12. În cazul intervențiilor ample se recomandă soluționareaproblemelor de fizică a construcțiilor pe baza unor expertize tehnicespecifice.
 13. Subsolurile clădirilor existente vor fi introduse încircuitul funcțional specific fiecărei construcții prin operații derecuperare structural-arhitecturală.
 14. Subsolurile vor fi recuperate prin operații de consolidare astructurii și prin îndepărtare sau ținere sub control a umidității.
 15. Pe cât posibil se vor păstra materialele originale depardoseală. În cazul în care este iminentă înlocuirea lor se vor folosimateriale poroase.
 16. Se vor menține toate gurile de aerisire naturală a subsolurilor.
 17. Se admit în mod excepțional curți de lumină și ventilație, cuacordul organismelor de specialitate ale Ministerului Culturii șiCultelor. Acestea nu trebuie să antreneze modificări în nivelultrotuarului sau al pieței publice, creând denivelări care ar puteaprovoca accidente pietonilor.

  Partere

 18. Orice operație de renovare sau reamenajare la parterulclădirii presupune o operație de cercetare prealabilă a tavanelorparterului, pardoselilor, etc., pentru depistarea eventualelor detaliide arhitectură originare. În cazul în care vor fi găsite, vor fi puseîn valoare (integrate în soluția de amenajare). Se va avea în vederepăstrarea materialelor originare.
 19. Pentru lucrările de consolidare a structurii se recomandăfolosirea soluțiilor reversibile. Se acceptă injectările sau împănarilebolților și arcelor de cărămidă numai cu acordul organismelor despecialitate ale Ministerului Culturii și Cultelor.
 20. Propunerile de consolidare se vor face pe baza uneiexpertize tehnice conform recomandărilor din normativul P100/92,elaborate de către un expert tehnic atestat MLPTL.
 21. Nu se admite acoperirea integrală a sitemului de boltire inițială cu siteme de mascare în scop decorativ.

  Nivele peste parter

 22. La reamenajarea spațiului se recomandă păstrarea logiciiconstructive și a scării arhitecturale inițiale, folosindu-se pereți decompartimentare ușori.
 23. Nu se admit șlițuri orizontale și verticale la structura dezidărie portantă pentru pozarea instalațiilor. În cazuri binejustificate pot fi folosite numai traseele verticale existente, culucrările de consolidare aferente.

  Mansarde

 24. Nu se admite mansardarea.

  Acoperișuri

 25. Se vor respecta cu strictețe detaliile arhitecturale șimaterialele din care sunt executate acoperișurile, acesta făcând partedin silueta zonei.
 26. Nu se admite eliminarea tabacherelor din tablă pentru ventilarea podurilor.

  Fațade

 27. Este interzisă amplasarea aparent pe fațade a firidelor debranșament electric sau de gaz, a conductelor de instalații, acablurilor electrice, a instalațiilor de telefonie sau de televiziune,a instalațiilor de semafoare etc.
 28. Nu se acceptă modificarea de goluri la fațade, acestea se pot conserva și restaura.
 29. Tâmplăriile originare se vor păstra și recondiționa. Esteinterzisă înlocuirea tâmplăriilor de lemn cu cu tâmplării din metal sauplastic. În cazuri bine justificate, se acceptă înlocuirea tămplăriilororiginare cu altele din același material cu condiția preluăriiconformațiilor și culorilor celor originale și cu avizul organismelorspecializate ale Ministerului Culturii și Cultelor.
 30. În cazul în care este necesară înlocuirea, geamul ferestrelor și vitrinelor se va realiza în conformitate cu cel originar.

  Paramentul fațadelor

 31. Se interzice indepărtarea nejustificată a tencuielilor istorice.
 32. Se interzice folosirea materialelor de finisaj impermeabile.
 33. La orice refacere a fațadei se va realiza restaurarea ei pebază de material iconografic de epocă, în sensul reîntregirii ei cudetaliile de arhitectură și decorație dispărute odată cu lucrărileanterioare de refacere . Toate documentațiile de avizare pentru acestelucrări vor fi însoțite de fotografii color ale situației existente.
 34. Soclul clădirilor va fi realizat din materiale rezistente dar permeabile la vapori.

  Curți interioare, ganguri de acces, scări, cursive

 35. Curțile interioare împreună cu gangurile de acces, scărilespre etaje și cursivele exterioare de distribuție, formează un ansamblucaracteristic al locuirii și va fi păstrat ca atare. Ele au valoareculturală și documentară și structurează morfologic fiecare parcelă,păstrându-i identitatea.

  Curți interioare

 36. Curțile interioare sunt entități valoroase care necesită operații de punere în valoare.
 37. Punctele comune de apă situate în curțile interioare vor fipăstrate sau refăcute în cazul în care ele au dispărut odată cuintervențiile anterioare.
 38. Pavajul curților interioare se va menține, recondiționa saurepara în cazul în care este valoros (de exemplu: calupuri dedimensiuni mai mari, dale de piatră sau lemn).

  Scări de acces și cursive

 39. Accesoriile (cutii de corespondență, camere de serviciu,camere de gunoi, interfon, afișaj etc.) vor fi realizate în acord cuarhitectura gangului de acces și a curții interioare.
 40. Nu se admite schimbarea finisajelor la scări (chiar dacăsunt de lemn) sau la pardoseala cursivelor.În cazuri justificate,părțile distruse se pot înlocui cu materiale similare.
 41. Se interzice desființarea elementelor utilitare cu valoaredocumentară (ștergătoare de picioare, mânere, nișe pentru iluminatul cufelinar, etc.).
 42. Confecțiile metalice sau din lemn tradiționale la balustrade, console etc. se vor conserva și restaura.