Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

9. Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenurilor pentru construcții

 1. Zonele protejate, ale căror relementări sunt prevăzute la acest capitol, sunt monumentele istorice înscrise în Lista monumentelor istorice din 1991-1992 la capitolul E.Zone istorice urbane și rurale șivor fi denumite în continuare Z.P.
 2. Z.P. trebuie să fie integrate intr-o politică coerentă dedezvoltare economică și socială atât la nivel local cât și regional saunațional.
 3. Valorile ce trebuie conservate sunt caracterul istoric alZ.P. și toate acele elemente materiale și spirituale care exprimă acestcaracter, în special următoarele:
  • forma urbană definită prin trama parcelarului;
  • relația dintre diferitele spații urbane – spații construite, spații libere, spații plantate;
  • forma și aspectul edificiilor (interioară și exterioară)definite de structura, volumul, stilul, modul de construire,materialele, culoarea și decorația lor;
  • relația dintre Z.P. și împrejurimile lor artificiale sau naturale;
  • funcțiunile diverse pe care Z.P. le-a achiziționat în timp.
 4. Participarea și implicarea rezidenților din Z.P. suntesențiale pentru succesul conservării și reabilitării.ConservareaZ.P.trebuie să țină cont în primul rând de locuitorii acestora.
 5. Intreținerea continuă este obligatorie și pentru conservarea Z.P.
 6. Noile funcțiuni și activități trebuie să fie compatibile cucaracterul istoric al Z.P. Adaptarea acestor zone la viațacontemporană, înclusiv în ceea ce privește infrastructura șiutilitățile trebuie să țină cont de specificul istoric.
 7. Când este necesar să se construiască în Z.P. o nouă clădiresau să se adapteze una mai veche este necesar să se respecteorganizarea spațială existentă și în special scara și și mărimealotului, impuse de calitatea și valoarea ansamblului de construcțiiexistente. Introducerea de elemente cu caracteristici contemporane înarmonie cu împrejurimile nu este descurajată atât timp cât acesteacontribuie la armonia ansamblului.
 8. Traficul din interiorul Z.P. trebuie să fie strictreglementat, iar zonele de parcare nu trebuie să degradeze aspectulistoric sau cadrul inconjurător.
 9. Este interzisă închiderea unor unghiuri de vedere de interesmajor din Z.P. prin amplasarea de construcții noi sau prin poziționareaelementelor de signalistică.