Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

13. Zone și subzone funcționale

13.1 Zonele funcționale ale municipiului TIMIŞOARA s-au stabilit conformpunct. 3.3 din R.L.U. sunt puse în evidență în planșa de REGLEMENTĂRIdin P.U.G. și în planșele desenate la cap. V ce cuprinde unitățileteritoriale de referință.

13.2. În vederea asigurăriicompatibilității funcțiunilor, autorizarea executării construcțiilor seface pe baza analizei raportului între construcția propusă și structurafuncțională a zonei, în cadrul documentațiilor de urbanism.
Pentruintegrarea în zonă a construcțiilor noi se va ține seama de Normele deIgienă aprobate cu ordinul Ministerului Sănătății nr. 536/1997 art.3-5. Art. 7-11, art. 13-15.
Având în vedere art. 11, distanțeleminime de protecție sanitară între o serie de unități care producdisconfort și unele activități din teritoriul orașului sunt:

  • stația de epurare a apelor uzate : 300 m
  • cimitire : 50 m
  • rampe de gunoi : 1000 m
  • baze de utilaje ale întreprinderii de transport : 50 m

Aceste distanțe pot fi modificate pe baza studiilor de impact avizate de institute specializate.

13.3. Subzonele funcționale sunt subdiviziuni ale zonelor funcționale cufuncțiuni specializate. Ele sunt marcate în cadrul unitățilorteritoriale de referință anexate la piesele desenate..

13.4. Municipiul TIMIŞOARA care face obiectul Regulamentului Local deUrbanism are următoarele zone și subzone funcționale, fiecare zonăfiind reprezentată printr-o culoare atât în planșa de Reglementări câtși în planșele UTR – urilor anexate:

marire    /    imagine in format . zip