Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

11.1. Toate clădirile împrejmuite și orice fel de construcții vor fi întreținute în stare corespunzătoare scopurilor existente.

În această privință, față de Primărie este răspunzător proprietarul sau persoana însărcinată cu administrarea imobilului.
Înconsecință, dacă o construcție ar ajunge într-o stare ce ar primejduiviața sau siguranța publică ce n-ar mai corespunde scopului, pentrucare a fost înființată, proprietarul sau mandatarul lui vor lua imediatmăsurile necesare, pentru a executa reconstrucțiile sau reparațiilenecesare cerând în prealabil autorizație de construire.

11.2.Primăria va putea invita pe proprietarul imobilului, să-și repare ,tencuiască din nou sau să-și aducă în stare ireproșabilă construcțiilesau împrejmuirile neglijate.
Primăria, în baza serviciului tehnic,va acorda un termen pentru executarea lucrărilor după importanța lor,termen care va fi adus la cunoștința celor în cauză odată cu publicareași înștiințarea.

11.3. Primăria, în baza serviciuluitehnic, după importanța lor, termen care va fi adus la cunoștința celorîn cauză odată cu publicarea și înștiințarea.
Pentru neexecutarealucrărilor prevăzute, proprietarul va suporta prevederile legislațieiîn vigoare și ale prezentului regulament.

11.4.Primăria va putea impune ca părțile de construcție sau împrejmuiri,care se află într-o stare încât nu mai pot fi reparate și menținerealor amenință viața sau siguranța publică, evacuate și demolate.