Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Zona centrală cuprinde următoarele spații urbane:

 • U.T.R. nr. 1: subzona centrală cu țesut urban constituit ce faceparte din zona istorică protejată, cu funcțiuni complexe specifice (instituții publice administrative, culturale, de învățământ superior,instituții financiar-bancare, reprezentanțe state străine, unitățicomerciale, servicii diversificate, locuire, parcuri, etc.).

  Planul Urbanistic General Timisoara

 • Zona din U.T.R. nr. 2 situată la nord de canalul Bega, zonă cu funcțiunea de spații verzi: parcuri, agrement, sport.

  Planul Urbanistic General Timisoara

 • U.T.R. nr. 13: zonă propusă pentru reconversie funcțională,conform PUZ "Zona Antenelor" – aprobat cu H.C.L. nr. 100/28,04,1998.

  Planul Urbanistic General Timisoara

 • U.T.R. nr. 27: zonă propusă pentru reconversie funcțională dinzonă specială în zonă pentru instituții publice, servicii și locuire.

  Planul Urbanistic General Timisoara

Art. 1.Tipurile de subzone funcționale

Zona centrală este compusă din următoarele zone și subzone funcționale:
C – Zona centrală existentă.
IS– Subzonă propusă pentru reconversie în instituțiile publice șiservicii de interes orășenesc . Pentru această subzonă se va consultași regulamentul la nivelul zonei funcționale IS – cap. IV. 3. al RLU.
P– Subzonă de parcuri, grădini publice, agrement și sport, cuprinsă înzona centrală. Pentru subzona P se va consulta și regulamentul lanivelul zonei funcționale P – cap. IV. 7. al RLU.
LI – Subzonă delocuințe înalte- P+4 – P+10. Pentru această subzonă se va consulta șiregulamentul la nivelul zonei funcționale L , respectiv subzona LI –cap. IV. 2.al RLU.
S – Subzonă specială: penitenciar. Se va consulta și regulamentul la nivelul zonei funcționale S: cap. IV.11.al RLU.
I – Subzonă industrială : Tipografia “HELICON”.

ÎnZONA CENTRALĂ se găsesc următoarele monumente și zone protejate conformListei Monumentelor Istorice din 1992 la care se aplică și prevederilecapitolului 4.B. din prezentul Regulament:

MONUMENTE

 • UTR 1: B 001, B 002, B 005, B 006, B 007, B 008, B 012, B013, B 014, B 015, B 016, B 018, B 018, B 019, B 021, B 022, B 023, B025, B 026, B 027, B 028, B 029, B 031, B 032, B 034, B 035, B 036, B041, B 042, B 043, B 044, B 045, B 046, B 047, B 048, B 049, B 050, B052, B 058
 • UTR 1: D 008, D 009, D 012, D 013, D 015, D 018, D 019
 • UTR 2:D 016, D 017

ZONE PROTEJATE

 • UTR 1:E 001, E 006, E 007, E 013, E 021, E 022

Art. 2. Funcțiunea dominantăa zonei este dată de instituțiile publice și serviciile existente:administrație publică, comerț, învățământ, cultură, spații verzi ,etc.

Art. 3. Funcțiunile complementareadmise ale zonei sunt rețelele tehnico – edilitare ce deservesc zona șiconstrucțiile aferente, precum și căile de comunicație existente.