Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Art. 8. Orientarea față de punctele cardinale.

Conform art. 17 – RGU și Anexa nr. 3 RGU. Se vor respecta prevederile Ordinului nr. 536/1997 al Ministerului Sănătății.

Art. 9. Amplasarea față de drumurile publice.

Conform art. 18 – RGU.
Nici o construcție definitivă nu se va realiza între drumurile publice și aliniamentul existent .

Art. 10. Amplasarea față de căile navigabile.

Conform Art. 19 din RGU.

Art. 11. Amplasarea față de căile ferate din administrarea S. N.C.F.R..

Conform Art. 19 din RGU.

Art. 12. Amplasarea față de aeroporturi.

Nu este cazul.

Art. 13. Retrageri față de fâșia de protecție a frontierei .

Nu este cazul.

Art. 14. Amplasarea față de aliniament.

Toateconstrucțiile ce urmează a se construi la stradă vor respecta îngeneral regula de aliniere a construcțiilor existente, astfel:

 • se vor amplasa la aliniament în cazul străzilor cu construcțiileexistente situate la aliniamentul stradal, cu condiția ca înălțimeamaximă la cornișă să nu depășească distanța dintre acesta șialiniamentul de pe latura opusă a străzii
 • se vor amplasa obligatoriu retras de la aliniament, păstrânddistanța de amplasare a clădirilor existente, în cazul străzilor cuconstrucții retrase de la aliniamentul stradal.
 • dacă înălțimea clădirii în planul aliniamentului depășeștedistanța dintre aliniamente, clădirea se va retrage de la aliniament cuo distanță minimă egală cu plusul de înălțime al clădirii față dedistanța dintre aliniamentele străzii dar nu mai puțin de 4,0 metri;fac excepție de la această regulă numai situațiile de marcare prin plusde înălțime a intersecțiilor și întoarcerile și racordările de înălțimea clădirilor pe străzile laterale conform Art. 22.

Nu seadmit scări, trepte și nici o altă ieșire din limita de aliniere, cumai mult de 0,30 m, cu excepția streșinilor și parasolarelor. Nu seadmit ieșiri din aliniament cu consolă la etajele superioare.
Firmele ieșite perpendicular din aliniere nu vor depăși 2/3 din lățimea trotuarului.

Art. 15. Amplasarea în interiorul parcelei.

Se respectă toate prevederile art. 24- R.G.U.

 • Amplasarea construcțiilor față de limitele laterale ale parcelei se va face respectând condițiile:
  • clădirile vor putea fi realizate în regim înșiruit (atingând ambelelimite laterale ale parcelei) cu condiția de a avea obligatoriuasigurat un acces auto în parcelă la parterul clădirii, având minimum 3m lățime
  • clădirile se vor putea realiza în regim cuplat sauindependent cu condiția ca distanțele clădirilor față de limitelelaterale pe care nu le ating, să fie cel puțin egală cu jumătateaînălțimii clădirii, dar nu mai mică de 3 m
  • Amplasarea construcțiilor se va face cu respectarea normelorde însorire conform normelor de igienă cuprinse în Ordinul nr. 536 din1997.
 • Amplasarea construcțiilor față de limitele de fund ale parcelelor va respecta următoarele condiții:
  • clădirile principale se vor amplasa la o distanță de cel puțin 10 mfață de limită, sau pe limită în situația în care se alipește unei alteconstrucții existente din parcela vecină;
  • construcțiile anexe se vor amplasa la cel puțin 4 m față delinită sau pe limită cu condiția să nu depășească înălțimea de 3 m, sause pot amplasa pe limită în situația în care se alipesc altorconstrucții anexe din parcela vecină.
 • Amplasarea unei construcții principale în spatele unei alte construcțiiexistente aflate la stradă se va face doar cu condiția ca prinînălțimea și volumetria ei să nu aducă prejudicii aspectuluiarhitectural al clădirii existente sau al străzii.
  Proiectul pentruautorizația de construire în acest caz va cuprinde obligatoriu odesfășurare a frontului stradal pe o lungime de 100 m de-o parte și dealta a parcelei, precum și un profil transversal (ca siluetă) alclădirilor existente și celei propuse.