Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

3.4. Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenului și ale construcțiilor.

Art. 21. Parcelarea.

Parcelareaeste operațiunea de divizare a unei suprafețe de teren în minimum 4loturi alăturate, în vederea realizării de noi construcții.
Parcelările pot fi aprobate doar în baza unui proiect PUD sau PUZ.
Parcelările conform Art. 30 din RGU.

Art. 22. Înălțimea construcțiilor

Se va respecta Art. 31 din RGU.
La stabilirea înălțimii construcțiilor se va avea în vedere:

  • protejarea și punerea în valoare a fondului construit existent, curespectarea regulilor de compoziție arhitectural – urbanistică a zoneiistorice;
  • respectarea normativelor legate de asigurarea însoririiconstrucțiilor (conform Ordinului nr. 536 pentru aprobarea Normelor deigienă și recomandărilor privind modul de viață al populației, etc.)pentru a nu aduce prejudicii clădirilor învecinate sub aspectulînsoririi acestora.
  • înălțimea clădirilor nu va depăși distanța dintre aliniamente:
  • în cazul clădirilor de colț situate la racordarea dintrestrăzi având regim diferit de înălțime, dacă diferența este de unsingur nivel, se va prelungi regimul cel mai înalt spre stradasecundară pe întreaga parcelă; dacă regimul diferă cu două niveluri seva realiza o descreștere în trepte, primul tronson prelungind înălțimeaclădirii de pe strada principală pe o lungime minimă egală cu distanțadintre aliniamente .
  • dacă înălțimea clădirii depășește distanța dintrealiniamente, clădirea se va retrage de la aliniament cu o distanțăminimă egală cu plusul de înălțime al clădirii față de distanța dintrealiniamentele străzii, dar nu cu mai puțin de 4,0 metri; fac excepțiede la aceasta regulă numai întoarcerile și racordările de înălțime aclădirilor pe străzile laterale conform aliniamentul anterior.
  • în zona protejată se va respecta alinierea cornișelor existente.

Art. 23. Aspectul exterior al construcțiilor.

Conform art. 32 din R.G.U.

A. Dispoziții generale

a)Autorizarea executării construcțiilor care prin conformare, volumetrieși aspect exterior intră în contradicție cu aspectul general al zoneiși depreciază valorile general acceptate ale urbanismului șiarhitecturii, este interzisă.
b) Construcțiile trebuie să se apropie prin volumetrie și proporții de tipul dominant al construcțiilor din zona înconjurătoare.
c) Extinderile clădirilor tradiționale se vor face în spiritul construcției inițiale.
d)Fațadele laterale și posterioare ale clădirilor trebuie tratate laacelași nivel calitativ cu cele principale și în armonie cu acestea.
e)Lucrările tehnice (rețele, conducte, cutii de branșament, etc.) trebuieintegrate în volumul construcțiilor sau al împrejmuirilor. Instalațiilede alimentare cu gaze naturale, energie electrică și CATV, precum șipunctele de racord vor fi concepute în așa fel încât să nu aducăprejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor sau al zoneiînconjurătoare
f) Instalațiile exterioare pentru climatizare nu sevor monta pe fațade. Ele pot fi montate pe acoperișuri numai peversantul interior și retrase obligatoriu cu minimum 3 m sau înpodurile nemansardabile.

B. Fațade

a) În cazulclădirilor cu valoare arhitectural – ambientală se interzice folosireatencuielilor moderne cu textură puternică (terasit, tehnică „stropiriicu mătura”, etc.) Este interzisă placarea fațadelor care inițial auavut finisaje realizate din tencuială.
b) La monumentele istorice șila construcțiile vechi cu valoare arhitecturală cuprinse în zonaprotejată, este interzisă înlocuirea tâmplăriilor din lemn cu tâmplării din metal sau plastic. Se vor folosi geamuri transparente la exterior.
c)Se interzice eliminarea sau acoperirea decorațiilor de pe fațadelemonumentelor de arhitectură sau caselor vechi cu valoare arhitectural-ambientală. Este obligatorie refacerea ornamentelor distruse saudeteriorate, utilizând aceleași materiale ca cele inițiale, pe bază dematerial iconografic de epocă.
d) Toate documentațiile de avizarepentru lucrările de refacere sau restaurare ale fațadelor clădirilorvechi vor fi însoțite de fotografii color ale situației existente.
e)Este interzisă folosirea pe fațadele clădirilor tradiționale amaterialelor scumpe (marmură, travertin, etc.) la clădiri care nu aufolosit astfel de materiale și înainte. Noblețea fațadelor va rezultadin claritatea concepției generale, acuratețea detaliilor, etc.
f) Este interzisă utilizarea gratiilor la vitrine montate la exterior. Se admit gratiile montate la interior.
g)Este interzisă modificarea fațadelor prin realizarea de “balcoanefranțuzești” la monumentele de arhitectură sau la clădirile existentecu valoare arhitectural- ambienală.
h) Nu se admite modificareafațadelor monumentelor de arhitectură prin realizarea de balcoane, cuexcepția balcoanelor actuale. Acestea vor păstra elementele deferonerie originale. Orice intervenție asupra acestora se va face curespectarea detaliilor inițiale.
i) Se interzice amplasarea caselor de lemn.
j)Intervențiile asupra clădirilor valoroase existente ( monumente dearhitectură sau clădiri cuprinse în zona protejată) vor fi făcute cupăstrarea golurilor existente în fațadă. În cazuri bine argumentate(ex.: deschideri de goluri pentru acces în spațiul parterului) esteposibilă practicarea unui gol de ușă numai dacă intervenția nuafectează coerența compozițională a fațadei sau potențialul deorganizare funcțională a întregului imobil. Pentru orice deschidere degoluri este necesar avizul Inspecției în Construcții, Lucrări Publice,Urbanism și Amenajarea Teritoriului – Jud. Timiș.
k) Clădirile noivor fi realizate având fațade cu o expresie modernă cu obligația de aține seama de scara arhitecturală a fațadelor și fronturilor învecinateexistente, de cadența, ritmul, raportul plin – gol în favoareaplinului, caracteristice clădirilor existente.
l) Cromatica fațadelor clădirilor monument sau a celor cuprinse în zonele protejate va păstra caracterul tradițional.

C. Firme, reclame, elemente de signalistică

a)Nu se admite montarea pe fațadele vechi a firmelor și reclamelordeasupra cornișelor peste parter. Este posibilă montarea lor doar sublinia de demarcție dintre parter și etaj.
b) Nu se admite acoperireaelementelor decorative sau de arhitectură (cornișe, balustrade debalcon, frontoane, etc.) cu elemente de signalistică, reclame, firme.
c)Nu se admite montarea de reclame, benere elemente de semnalizare autocare să obtureze imagini valoroase asupra monumentelor de arhitecturăsau monumentelor de artă plastică, capete de perspectivă .

D. Acoperișuri

a)La stabilirea pantelor de acoperiș se va urmări ca acestea să fierealizate în armonie cu cele caracteristice zonei înconjurătoare.
b) La acoperișurile fără rupere de pantă se acceptă pantă de maximum 400 – 450.
c)Învelitorile clădirilor (principale) vor fi realizate din materialeceramice specifice zonei. Învelitorile din tablă se pot folosi laclădirile care au folosit inițial acest material cu obligația de afolosi același tip de tablă și la construcții anexe situate dincolo delimita de 20 m de la aliniament.
d) Învelitorile extinderilorconstrucțiilor sau ale garajelor va fi realizate din același materialca și construcția principală, utilizând aceeași tipologie de acoperiș.
e)În cazul mansardării construcțiilor cu valoare arhitectural – ambienalădin zona protejată nu se admit modificări ale geometriei acoperișului.Iluminarea mansardei se va face prin ferestre de tip “VELLUX”,poziționate la minimum 2,0 m măsurați pe orizontală de la streașină.
f)Nu se admite realizarea de clădiri cu acoperișuri în terasă pe odistanță de 20,0 m de la aliniamentul stradal, în cazul clădirilor dinzona protejată.

Art. 24. Procentul de ocupare a terenului.

Conform Art. 15 din R.G.U. și Anexei nr. 2 .