Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

3.1. REGULI DE AMPLASARE ŞI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII.

Art. 8. Orientarea față de punctele cardinale.

Conform Art. 17 R.G.U.

Art. 9. Amplasarea față de drumurile publice.

ConformArt. 18 din R.G.U. Se vor avea în vedere respectarea propunerilor dinplanșele: „Căi de comunicații și transport” și „Încadrarea înteritoriu”.
Distanțele ce se vor respecta între parcaje și diferitetipuri de clădiri vor fi stabilite în conformitate cu „Normativulpentru proiectarea parcajelor de autoturism în localități urbane” -indicativ P132-93 și vor fi următoarele:

  • parcaje pe carosabil sau pe trotuar față de frontul de comerț sau întreprinderi productive și servicii : 5 m;
  • parcaje sau garaje pentru mai puțin de 50 autovehicule față de frontul de locuințe, birouri: 15 m;
  • parcaje cu mai puțin de 50 vehicule față de grădinițe, școli, aziluri, spitale: 25 m;
  • parcaje cu peste 50 vehicule față de grădinițe, școli, aziluri, spitale: 75 m;
  • parcaje situate paralel cu calcanul clădirilor: 5 m.

Art. 10. Amplasarea față de căile navigabile.

Conform Art. 19 R.G.U.

Art. 11. Amplasarea față de căile ferate din administrarea S. N.C.F.R..

Amplasarea construcțiilor se va face conform Art. 20 R.G.U.

Art. 12. Amplasarea față de aeroporturi.

Conform Art. 21 R.G.U.

Art. 13. Retrageri față de fâșia de protecție a frontierei .

Nu este cazul.

Art. 14. Amplasarea față de aliniament.

Conform Art. 23 R.G.U.

Art. 15. Amplasarea în interiorul parcelei.

Conform Art. 24 R.G.U.

3.2. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII.

Art. 16. Accese carosabile.

Conform Art. 25 și anexa 4 – R.G.U.

Art. 17. Accese pietonale.

Conform Art. 26- R.G.U.

3.3. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO-EDILITARĂ.

Art. 18. Racordarea la rețele publice de echipare edilitară existentă.

Conform Art. 27 din R.G.U.
Se interzice amplasarea supraterană a rețelelor de alimentare cu gaze sau cu energie termică.

Art. 19. Realizarea de rețele tehnico-edilitare.

Conform Art. 28 din R.G.U.
Toate rețelele și branșamentele de gaz se vor amplasa subteran.

Art. 20. Proprietatea publică asupra rețelelor tehnico-edilitare.

Conform Art. 29 din R.G.U.

3.4. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ŞI DIMENSIUNILE TERENULUI ŞI ALE CONSTRUCȚIILOR.

Art. 21. Parcelarea.

Pentruconstrucțiile aferente căilor de comunicație se recomandă întocmireaunor documentații de urbanism având în vedere complexitatea funcționalăa acestor construcții.

Art. 22. Înălțimea construcțiilor

Înălțimea maximă a construcțiilor în UTR 4 va fi mai mică decât clădirea gării.

Art. 23. Aspectul exterior al construcțiilor.

Conform Art. 32 din R.G.U.
Organizarea incintelor va ține cont de imaginea prezentată spre căile rutiere, feroviare și navale.

Art. 24. Procentul de ocupare al terenului.

Conform Art. 15 din R.G.U. și Anexei nr.2 din R.G.U.

3.5. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPAȚII VERZI ŞI ÎMPREJMUIRI.

Art. 25. Parcaje

Conform Art. 33 și Anexa 5 din R.G.U.

Art. 26. Spații verzi.

Conform art. 34 și Anexa 6 din R.G.U.

Art. 27. Împrejmuiri.

Conform art. 35 – R.G.U.