Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Art. 8. Orientarea față de punctele cardinale.

Conform art. 17 – RGU și Anexei nr. 3 din RGU.
Sevor respecta prevederile Ordinului pentru aprobarea Normelor de igienăși a recomandărilor privind modul de viață al populației: Ordinul nr.536/1997.

Art. 9. Amplasarea față de drumurile publice.

Conform Art. 18- R.G.U. și cap. II. 6 al R. L.U.
Autorizareaexecutării construcțiilor cu funcțiuni de locuit (locuințe și dotăricomplementare) este permisă cu respectarea zonelor de protecție adrumurilor.

Art. 10. Amplasarea față de căile navigabile existente și cursuri de apă cu potențial navigabil

Conform Art. 19- R.G.U.

Art. 11. Amplasarea față de căile ferate din administrarea S. N.C.F.R..

Amplasarea obiectivelor se va face conform art. 20 din R.G.U.

Art. 12. Amplasarea față de aeroporturi.

Nu este cazul.

Art. 13. Retrageri față de fâșia de protecție a frontierei .

Nu este cazul.

Art. 14. Amplasarea față de aliniament.

Se vor respecta prevederile Art. 23- R.G.U. și cap. II. 6 al R.L.U.

a) clădirile din subzonele LM b și LM m se vor amplasa conform prevederilor ce se stabilesc în documentațiile P.U.Z.
b) construcțiile anexe pentru creșterea animalelor se va amplasa la minimum 20 m față de aliniament.

Art. 15. Amplasarea în interiorul parcelei.

Se vor respecta toate prevederile Art. 24- R.G.U. și cap. II. 6 al R.L.U.

A. Pentru subzonele LM a, LI a:

a) Amplasarea construcțiilor față de limitele laterale ale parcelei se va face respectând condițiile:

  • clădirile vor putea fi realizate în regim înșiruit (atingând ambelelimite laterale ale parcelei) cu condiția de a avea obligatoriuasigurat un acces auto în parcelă la parterul clădirii, având minimum 3m lățime, respectiv 3,80 m în cazul parcelelor mai mari de 600 mp.
  • clădirile se vor putea realiza în regim cuplat sauindependent cu condiția ca distanțele clădirilor față de limitelelaterale pe care nu le ating, să fie de1,9 m și să aibă un acces autoasigurat în parcelă.
  • Amplasarea construcțiilor se va face cu respectarea normelorde igienă cuprinse în Ordinul nr. 536 din 1997 al MinisteruluiSănătății, Art. 2,3,4,5 și 16

b) Amplasarea construcțiilor față de limitele de fund ale parcelelor va respecta următoarele condiții:

  • clădirile principale se vor amplasa la o distanță de cel puțin 10 mfață de limită, cu cundiția să nu stânjenească însorirea pe parcelavecină; în condiții bine justificate se acceptă o distanță minimă de6m.Clădirile se pot amplasa pe limită, în condițiile alipirii de uncalcan existent.
  • anexele gospodărești se vor amplasa la cel puțin 4 m față delimită sau pe limită cu condiția să nu depășească înălțimea de 3 m.

c)Amplasarea unei construcții principale în spatele unei alte construcțiiexistente aflate la stradă se va face doar cu condiția ca prinînălțimea și volumetria ei să nu aducă prejudicii aspectuluiarhitectural al clădirii existente sau al străzii și să nu fieperceptibilă din stradă.
Proiectul pentru autorizația de construire în acest caz va cuprinde obligatoriu o perspectivă din stradă a ansamblului .
Amplasareaclădirilor pe o parcelă în raport cu alte construcții se va face curespectarea reglementărilor cuprinse în Ordinul nr. 536/1997, art.2,3,4,5 16 și 17.

B.Pentru subzonele LM b și LM m

Amplasarea clădirilor în interiorul parcelei se va face conform regulamentelor cevor fi prevăzute în documentațiile PUZ, cu respectarea obligatorie anormelor de însorire și igienă sanitară din Ordinul nr. 536/1997 alMinisterului Sănătății și prevederilor art. 24-RGU.