Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

3.4. Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenului și ale construcțiilor.

Art. 21. Parcelarea.

Parcelareaeste operațiunea de divizare a unei suprafețe de turn minimum 4 loturialăturate, în vederea realizării de noi construcții.
Parcelările pot fi aprobate doar în baza unui proiect PUD sau PUZ.
Parcelările vor respecta prescripțiile Art. 30 din Hotărârea nr. 525/1996, Art.30 din R.G.U. și Cap. II. 9 din R.L.U.

Art. 22. Înălțimea construcțiilor

La stabilirea înălțimii construcțiilor se va avea în vedere:

  • protejarea și punerea în valoare a fondului construit existent, curespectarea regulilor de compoziție arhitectural – urbanistică a zonei;
  • respectarea normativelor legate de asigurarea însoririiconstrucțiilor (conform Ordinului nr. 536 pentru aprobarea Normelor deigienă și recomandărilor privind modul de viață al populației, etc.)pentru a nu aduce prejudicii clădirilor învecinate sub aspectulînsoririi acestora.

Nici o clădire nu va depăși P + 2 niveluri în subzonele LM a, LM b și LM m.
Esteinterzisă supraetajarea clădirilor cu valoare arhitectural – ambientalădin zonele protejate sau a monumentelor de arhitectură. Acestea se vorputea putea mansarda cu condiția menținerii geometriei actuale aacoperișurilor. Celelalte construcții vor respecta prevederile art. 31din RGU.
Modificarea regimului maxim de înălțime poate fi făcută însituații justificate, cu condiția elaborării unei documentații PUZ caresă cuprindă un studiu referitor la impactul creșterii înălțimii asuprasiluetei urbane.

Art. 23. Aspectul exterior al construcțiilor.

Se vor respecta prevederile art. 32 din R.G.U.

A. Dispoziții generale

a)Autorizarea executării construcțiilor care prin conformare, volumetrieși aspect exterior intră în contradicție cu aspectul general al zoneiși depreciază valorile general acceptate ale urbanismului șiarhitecturii, este interzisă.
b) Construcțiile trebuie să se apropie prin volumetrie și proporții de tipul dominant al construcțiilor din zona înconjurătoare.
c) Extinderile clădirilor tradiționale se vor face în spiritul construcției inițiale.
d)Fațadele laterale și posterioare ale clădirilor trebuie tratate laacelași nivel calitativ cu cele principale și în armonie cu acestea.
e)Lucrările tehnice (rețele, conducte, cutii de branșament, etc.) trebuieintegrate în volumul construcțiilor sau al împrejmuirilor. Instalațiilede alimentare cu gaze naturale, energie electrică și CATV, precum șipunctele de racord vor fi concepute în așa fel încât să nu aducăprejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor sau al zoneiînconjurătoare
f) Instalațiile exterioare pentru climatizare nu sevor monta pe fațade. Ele pot fi montate pe acoperișuri numai peversantul interior și retrase obligatoriu cu minimum 3 m sau înpodurile nemansardabile.

B.Fațade

a) În cazulclădirilor cu valoare arhitectural–ambientală din zonele protejate seinterzice folosirea tencuielilor moderne cu textură puternică (terasit,tehnică „stropirii cu mătura”, etc.)
b) Este interzisă placarea fațadelor care inițial au avut finisaje realizate din tencuială.
d)La construcțiile vechi cu valoare arhitecturală din zona protejată esteinterzisă înlocuirea tâmplăriilor din lemn cu tâmplării din metal sauplastic. Se vor folosi geamuri transparente la exterior.
e) Seinterzice eliminarea sau acoperirea decorațiilor de pe fațadele caselor vechi. Este obligatorie refacerea ornamentelor distruse saudeteriorate, utilizând aceleași materiale ca cele inițiale, pe bază dematerial iconografic de epocă.
f) Toate documentațiile de avizare pentru lucrările de refacere sau restaurare ale fațadelor clădirilorvechi vor fi însoțite de fotografii color ale situației existente.
g)Este interzisă folosirea pe fațadele clădirilor tradiționale amaterialelor scumpe (marmură, travertin, etc.) la clădiri care nu aufolosit astfel de materiale și înainte. Noblețea fațadelor va rezultadin claritatea concepției generale, acuratețea detaliilor, etc.
h) Este interzisă utilizarea gratiilor la vitrine montate la exterior. Se admit gratiile montate la interior.
i) Este interzisă executarea de locuințe din materiale nedurabile.
j)Intervențiile asupra clădirilor valoroase existente în zonele protejatevor fi făcute cu păstrarea golurilor existente în fațadă. În cazuribine justificate (ex.: deschideri de goluri pentru acces în spațiulparterului) este posibilă practicarea unui gol de ușă numai dacăintervenția nu afectează coerența compozițională a fațadei saupotențialul de organizare funcțională a întregului imobil.
Pentruorice deschidere de goluri este necesar avizul Inspecției înConstrucții, Lucrări Publice, Urbanism și Amenajarea Teritoriului –jud. Timis.
m) În zonele protejate clădirile noi vor fi realizateavând fațade cu o expresie modernă cu obligația de a ține seama descara arhitecturală a fațadelor și fronturilor învecinate existente, decadența, ritmul, raportul plin – gol în favoarea plinului,caracteristice clădirilor existente.

C.Firme, reclame, elemente de signalistică

a)Nu se admite montarea pe fațadele vechi a firmelor și reclamelordeasupra cornișelor peste parter. Este posibilă montarea lor doar sublinia de demarcație dintre parter și etaj.
b) Nu se admiteacoperirea elementelor decorative sau de arhitectură (cornișe,balustrade de balcon, frontoane, etc.) cu elemente de signalistică,reclame, firme.

D.Acoperișuri

a)- La stabilirea pantelor de acoperiș se va urmări ca acestea să fie realizate în armonie cu cele caracteristice zonei.
b)- La acoperișurile fără rupere de pantă se acceptă pantă de maximum 40o – 45o.
c)-Învelitorile clădirilor (principale) din zonele protejate vor firealizate din materiale ceramice specifice zonei. Învelitorile dintablă se pot folosi la clădirile care au folosit inițial acest materialcu obligația de a folosi același tip de tablă și la construcții anexesituate dincolo de limita de 20 m de la aliniament.
d)-Învelitorile extinderilor construcțiilor sau ale garajelor va firealizate din același material ca și construcția principală, utilizândaceeași tipologie de acoperiș.
e)- În cazul mansardăriiconstrucțiilor cu valoare arhitectural – ambienală din zonele protejatesau al monumentelor de arhitectură nu se admit modificări alegeometriei acoperișului. Iluminarea mansardei se va face prin ferestrede tip „VELLUX”, poziționate la minimum 2,0 m măsurați pe orizontală dela streașină.
f) -Nu se admite realizarea de clădiri cu acoperișuriîn terasă pe o distanță de 20,0 m de la aliniamentul stradal în zoneleprotejate.

Art. 24. Procentul de ocupare a terenului.

Conform art. 15 și Anexa 2 din R.G.U.