Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Art. 4. Utilizări permise:

 • dispoziții generale:
  • construcții cu funcțiune de regulă industrială, administrativă, dedepozitare, comerț, servicii, precum și echipamente legate defuncționarea zonei
  • spații verzi amenajate, perdele de protecție
  • construcții pentru gospodărie comunală
  • staționări auto
 • dispoziții specifice U.T.R. nr. 55- Zona Libera propusă:
  • spații pentru administrația coordonatoare a zonei
  • unități de producție industrială și depozitare
  • servicii
  • centre de afaceri, instituții financiar-bancare
  • spații de cazare
  • spații verzi
  • staționări auto, parking-uri
 • dispoziții specifice U.T.R. nr. 56-Parcul industrial propus-str. Polonă:
  • unități de producție industrială și de depozitare
  • spații verzi amenajate, plantații de protecție, sport
 • dispoziții specifice U.T.R. nr. 60-Parcul industrial propus-Calea Şagului:
  • unități de industrie mică și servicii diversificate, nepoluante
  • unități de producție și de depozitare specializate pe diverse profile, nepoluante
  • spații pentru administrația coordonatoare a zonei
  • spații polifuncționale
  • complexe comerciale cu vânzări en-gros, en-detail
  • alimentație publică, spații cazare
  • spații verzi, sport
  • staționări auto, parking-uri
 • dispoziții specifice U.T.R. nr. 73-Parcul industrial propus-Calea Torontalului- Solectron:
  • unități de industrie mică și servicii diversificate, nepoluante
  • unități de producție și de depozitare specializate pe diverse profile de activitate, nepoluante
  • spații pentru administrația coordonatoare a zonei, sediipentru firme, spații de prezentare și expunere, spații comerciale și dealimentație publică, spații de cazare
  • centru comercial- spații polifuncționale
  • centru afaceri
  • târg expozițional
  • spații verzi amenajate, plantații de protecție, amenajări sportive
  • staționări auto, parking-uri

Art. 5. Utilizări permise cu condiții:

 • funcțiunile mai sus menționate sunt permise în zona de protecție ainfrastructurii feroviare și în zona de protecție a drumurilor publice,cu condiția obținerii avizului Regionalei CF – Timișoara, și CN „CăiFerate CFR” SA respectiv avizul D.R.D.P. – Timișoara
 • pe terenurile situate în zonele istorice urbane sunt permisefuncțiunile precizate la Art. 4, cu condiția obținerii avizuluiComisiei Monumentelor Istorice la nivel teritorial, conform legislațieiîn vigoare. De asemenea, orice intervenție asupra construcțiilorclasificate ca monumente istorice este condiționată de obținereaaceluiași aviz.
 • Autorizația de construire pe terenurile situate în zona deprotecție a drumurilor publice poate fi acordată cu condiția obțineriiprealabile a avizelor instituțiilor abilitate conform legii.
 • unitățile de producție propuse se vor amplasa numai pe baza de PUZ sau PUD aprobat
 • prin studiul de impact se va stabili dacă există pericole sauinconveniente care să le facă incompatibile cu zona industrială sauvecinătățile ei și cu condiția să fie luate toate măsurile pentruevitarea poluării mediului și a altor pericole
 • amplasarea oricărei construcții față de canalele de desecarese va face avându-se în vedere H.G. 611/1997 „Hotărârea pentruaprobarea Regulamentului de aplicare a Legii Îmbunătățirii Funciare nr.84/1996”, care reglementează afectarea amenajării de îmbunătățiri funciare în funcțiune de către investitori. La întocmirea documentațiilor tehnice de execuție se va solicita avizul R.A.I.F.pentru stabilirea condițiilor necesare a fi respectate.

Art. 6. Interdicții temporare.

 • S-au stabilit interdicții temporare pentru extinderea zoneiindustriale, până la întocmirea și aprobarea documentațiilor deurbanism P.U.Z. respectiv P.U.D.
 • Până la elaborarea studiului de fezabilitate pentru inelul Vîn noua variantă, se instituie un regim de interdicție temporară deconstruire pe o rază de cca 200 m de la intersecția acestuia cu DN 6.

Art. 7. Interdicții definitive

 • unități ce prezintă riscuri tehnologice
 • unități de producție în zonele industriale și de depozitare în care P.U.G. propune reconversie funcțională
 • construcții de locuințe
 • depozite de deșeuri
 • construcții în perimetrele de protecție ale forajelor de apă potabilă.