Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Art. 8. Orientarea față de punctele cardinale.

Conform art. 17 – R.G.U.

Art. 9. Amplasarea față de drumurile publice.

Se va ține cont de zona drumurilor propuse.
Se va respecta art. 18 din R.G.U.
În cazul terenurilor situate de-a lungul arterelor de penetrație în oraș (DN 59, DN 6) se vor respecta retragerile construcțiilor față de drumuri stabilite în documentațiilor P.U.Z. aprobate.

Art.10. Amplasarea față de căi navigabile existente și cursuri de apă cu potențial navigabil.

Conform art. 19 – R.G.U.

Art. 11. Amplasarea față de căile ferate din administrarea S. N.C.F.R..

Conform art. 20 – RGU
Amplasarea oricărei lucrări de investiții pe zona de siguranță și de protecție a căii ferate se face numai după obținerea prealabilă a acordurilor RCF Timișoara, a CN „Căi Ferate CFR” SA și a Ministerului Transporturilor.
Zona de siguranță a căii ferate: 20 m de-o parte și de alta a căii ferate.
Zona de protecție a infrastructurii feroviare: fâșia de teren cu lățimea de 100 m măsurată de la limita zonei cadastrale CFR situată de-o parte și de alta a căii ferate.

Art. 12. Amplasarea față de aeroporturi.

Autorizarea executării construcțiilor în zona de protecție a aeroportului utilitar se va face conform legii, cu avizul conform al Ministerului Transporturilor

Art. 13. Retrageri față de fâșia de protecție a frontierei .

Nu este cazul

Art. 14. Amplasarea față de aliniament.

Conform Art. 23- R.G.U.
Unitățile de producție nepoluante din zonele rezidențiale sau din preajma lor vor respecta distanțele minime obligatorii ale zonei respective.
La fiecare situație în parte se vor asigura coerența fronturilor stradale, luând în considerare situația vecinilor imediați și caracterul general al străzii.
Pentru unitățile poluante amplasate în zonele industriale, se recomandă un regim de aliniere retras cu cel puțin 6,0 m față de aliniament, în vederea realizării unei plantații de protecție spre căile de comunicație.

Art. 15. Amplasarea în interiorul parcelei.

Conform Art. 24- R.G.U.
Se interzice cuplarea clădirilor de producție cu clădiri de locuit.