Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Prevederi privind modul de ocupare a terenurilor din extravilan

V.1. TAg – TERENURILE AGRICOLE din extravilan cuprind:

 1. suprafețe arabile, vii, livezi, pășuni și fânețe.
 2. autorizarea executării construcțiilor se face conf. art. 3 R.G.U.

V.2. TF – TERENURILE FORESTIEREdin teritoriul administrativ al municipiului sunt reprezentate prinPădurea Verde. Autorizarea executării construcțiilor și amenajărilor peterenurile cu destinație forestieră este interzisă (articolul 5 R.G.U.)

 • Utilizări permise: Lucrări de utilitate publică de interes național și local prevăzute de Legea 26/1996 – Codul Silvic.
 • Utilizări permise cu condiții:
  1. Construcții și amenajări specifice sectorului forestier (cantoane silvice, drumuri, făzănerii, etc.)
  2. Se propune amenajarea Pădurii Verzi ca pădure-parc, cu condiția efectuării unor studii: PUZ și studii de specialitate silvică .
  3. Inelul IV de circulație al municipiului, cu condiția de a selua toate măsurile împtriva poluării și a degradării pădurii în zonarespectivă.

 • Utilizări interzise: Orice fel de construcții și amenajări ce excepția celor prevăzute de lege.

V.3. TH – TERENURI AFLATE PERMANENT SUB APE Autorizarea executării construcțiilor de orice fel în albiile minore ale cursurilor de apă (articolul 7 R.G.U.).

 • Utilizări permise:
  1. Captări de apă
  2. Lucrări pentru prevenirea și combaterea acțiunilor distructive a apelor.
  3. Lucrări specifice pentru pescăria existentă.
  4. Utilizări permise cu condiții: Lucrări de poduri, lucrărinecesare căilor ferate și drumurilor de traversare a cursurilor de apă,cu condiția asigurării măsurilor de apărare împotriva inundațiilor, amăsurilor de prevenire a deteriorării calității apelor și curespectarea zonelor de protecție a lucrărilor de gospodărire a apelor,având avizul Consiliului Local și al autorităților competente îngospodăria apelor.
  5. Utilizări interzise: Orice fel de construcție în zonele de protecție severă a captărilor de apă.

V.4. TC – TERENURI OCUPATE DE CĂI DE COMUNICAȚIECondițiile de amplasare a construcțiilor față de drumurile publice șiinfrastructura feroviară în extravilan se vor respecta conform art.18din R.G.U. și Cap. IV.10 al R.L.U. Amplasarea construcțiilor învecinătatea aeroportului utilitar și a culoarelor de siguranțăstabilite conform legii se vor respecta conform art. 21 din RGU.șiconform schemei anexate, cu avizul conform al MinisteruluiTransporturilor.

 • Utilizări permise:
  1. Căi de comunicație rutieră
  2. Căi de comunicație feroviară
  3. Construcții și amenajări specifice activităților feroviare.
  4. Construcții și amenajări specifice activităților de decolare – aterizare în zona aeroportului
  5. Lucrări pentru protecția împotriva poluării
  6. Spații verzi
  7. Orice construcție sau amenajări adiacente drumurilor publicecare se fac pe baza planurilor urbanistice și de amenajareateritoriului cu avizul organelor specializate ale administrațieipublice pentru lucrările din zonele de protecție.

 • Utilizări admise cu condiții:
  1. Toate construcțiile și amenajările amplasate în zonele de protecțieale drumurilor publice care respectă prescripțiile tehnice șireglementările urbanistice privind funcționalitatea, sistemulconstructiv, conformarea volumetrică și estetică, asigurarea acceselorcarosabile, pietonale și rezolvarea parcajelor aferente, precum șievitarea riscurilor ecologice de construcții și exploatare. Prinamplasare și funcționare ele nu vor afecta buna desfășurare acirculației pe drumurile publice sau căi ferate în condiții optime decapacitate, fluență și siguranță. Accesele carosabile și pietonale laaceste construcții vor fi amenajate și semnalizate corespunzătornormativelor și standardelor tehnice specifice. Autorizația deconstruire pentru orice construcție sau amenajare permisă în zonele deprotecție ale căilor rutiere și feroviare existente și propuse se vaacorda cu condiția obținerii prealabile a avizului D.R.D.P., respectivRegionalei CFR Timișoara.
  2. Construcțiile și instalațiile destinate activitățiloraeronautice, cu respectarea normelor tehnice stabilite de organeleadministrației publice specializate. Construcțiile și amenajările cualte destinații decât cele aeronautice în zona aeroportului sau în zonaculoarelor de acces se pot amplasa cu condiția respectării normelor deprotecție acustică, precum și a limitelor de înălțime și a retragerilorfață de diversele componente ale zonei de siguranță a terenului deaeronautică, înscrise în avizul conform emis de autoritatea competentă.

 • Utilizări interzise.
  1. Orice construcție care prin amplasare, configurație sau exploatareîmpietează asupra bunei desfășurări, organizări și dirijări atraficului de pe drumurile publice sau prezintă riscuri de accidentevor fi interzise în zonele de siguranță și protecție a drumurilor saucăilor ferate.
  2. Amplasarea în zona aeroportului utilitar și pe culoarele deacces a construcțiilor a căror destinație este incompatibilă cuvecinătatea aeroportului.