Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Viza de flotant

Începând cu data de 01.04.2021 Comuna Biled este arondată la Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Şandra.
Pentru obţinerea actelor de identitate, a vizelor de flotant, a adeverinţelor privind domiciliul, cetăţenii români cu domiciliul în Comuna Biled sunt rugaţi să se adreseze la S.P.C.E.P. Şandra
Loc. Şandra, Str. Principală, nr. 5 , jud. Timiş
tel. / fax 0256/379039
e-mail: spclepsandra@gmail.com

Menţiunea privind stabilirea reşedinţei se înscrie la cererea persoanei fizice care locuieşte mai mult de 15 zile la adresa la care are locuinţa secundară.

De la obligaţia de a solicita înscrierea în actul de identitate a reşedinţei sunt exceptate:
a) persoana care locuieşte la o altă adresă decât cea de domiciliu, în interesul serviciului sau în scop turistic;
b) persoana internată într-o unitate sanitară/medicală.

  1. cerere tip; se va imprima FAŢĂ-VERSO, pe o singură foaie, conform art. 85 alin. (2) din H.G. nr. 1375/2006
  2. actul  de identitate al solicitantului, în original;
  3. certificatele de naştere ale copiilor minori sub 14 ani, original şi copie;
  4. documentul cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie – pentru detalii accesaţi acest link;
  5. actul de identitate al găzduitorului (proprietarul locuinței / uzufructuarul), dacă este cazul. 

Pentru persoanele care solicită stabilirea reşedinței în locuri de cazare în comun – cămine, campusuri universitare, instituții de ocrotire şi protecție socială, la rubrica din Cererea pentru înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reşedinței, destinată găzduitorului, se menționează datele administratorului imobilului, care semnează şi aplică ştampila administrației.

Studenții cazați în campusuri universitare pot depune cererea personal ori prin intermediul administratorilor imobilelor.

Având în vedere prevederile art. 51 din H.G. 1375/2006, vă informăm faptul că aveţi posibilitatea să solicitaţi deplasarea unui funcţionar de evidenţă a persoanelor din cadrul Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Timişoara în vederea preluării cererii / imaginii cu camera mobilă la domiciliul persoanelor netransportabile, prezentând în susţinerea cererii o dovadă medicală.

Dovada stării de sănătate a persoanelor care se află în imposibilitate de a se deplasa se va face printr-un document justificativ, respectiv:

 – adeverinţă de la medicul de familie / specialist din care să rezulte că solicitantul nu se poate deplasa (cu dată recentă);
 – certificat de încadrare în grad de handicap;
 – bilet de externare din spital (cu dată recentă).

Solicitările vor fi făcute în scris de către aparţinătorii persoanelor mai sus menţionate, prin completarea formularului care poate fi descărcat aici. Solicitanţii sunt rugaţi să lase un număr de telefon la care vor fi contactaţi în vederea programării deplasării.

Solicitarea de deplasare se va depune împreună cu documentele necesare stabilirii reşedinţei.

Facem precizarea că accesarea acestui serviciu nu implică niciun fel de costuri din partea petenţilor.

Cererea pentru stabilirea reşedinţei pentru persoana internată într-o instituţie sanitară, se primeşte şi se soluţionează de către serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor în a cărui rază administrativ-teritorială funcţionează instituţia sanitarăpe baza adresei scrise a instituţiei sanitare, datată, semnată şi ştampilată de către conducătorul instituţiei respective sau de către persoana desemnată de acesta; precum şi a celorlalte documente necesare stabilirii reşedinţei, în funcţie de situaţie.

Preluarea cererii, a documentelor necesare şi a imaginii persoanei care solicită stabilirea reşedinţei se realizează la sediul instituţiei sanitare, de către persoana desemnată din cadrul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor pe raza căruia se află instituţia respectivă.

Actul de identitate se înmânează titularului la sediul instituţiei sanitare de către lucrătorul de evidenţă a persoanelor, pe bază de semnătură pe cerere. (art. 78ˆ1 din H.G. nr. 1375/2006)

Lucrătorul de evidenţă a persoanelor se poate deplasa în vederea preluării cererii / înmânării actelor de identitate a persoanelor netransportabile numai în raza de competenţă teritorială a Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Timişoara, respectiv la unităţile sanitare din raza de competenţă, în cazul persoanelor internate.

Termenul de eliberare a actelor de identitate este stabilit între 5 şi 10 zile lucrătoare, în funcţie de volumul de lucru și condițiile tehnice. În situaţiile în care sunt necesare verificări prevăzute de lege – efectuate de către organele de poliţie, serviciul de paşapoarte, structurile de stare civilă din cadrul altor primării / spclep,  termenul de soluționare a cererii este de 30 de zile, care poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de şeful serviciului, în conformitate cu prevederile art. 15, alin. (5) din O.U.G. nr. 97/2005.

Oricare ar fi termenul de eliberare stabilit, acesta vi se comunică la data depunerii cererii.

Pentru urgenţe medicale dovedite cu documente emise de către medic, persoana în cauză se poate adresa conducerii instituţiei, în cadrul programului de audienţe la şeful Biroului Actualizări Verificări Furnizări Date / directorul executiv, care va analiza şi va dispune, după caz, măsuri pentru soluţionarea în timp util a cererii.

Menţiunea privind stabilirea reşedinţei se acordă pentru perioada solicitată, care nu poate fi mai mare de un an, şi are valabilitate pe timpul cât persoana locuieşte în mod efectiv la adresa declarată ca reşedinţă.

La expirarea acestui termen, persoana poate solicita înscrierea unei noi menţiuni privind stabilirea reşedinţei.

Nu se percep taxe pentru înscrierea în actul de identitate a reşedinţei.

Formulare

📎 Cerere pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei (anexa19)
se va imprima FAŢĂ-VERSO, pe o singura foaie, conform art. 85 alin. (2) din H.G. nr. 1375/2006 

📎 Declaraţie pentru primirea în spaţiul de locuit (Anexa 12)
se completează de către găzduitor în cazul în care nu se poate prezenta la ghișeu | se dă în faţa poliţistului 

📎 Declaraţie prin mandatar pentru primirea în spaţiul de locuit (Anexa 13)
se completează de către persoana împuternicită de găzduitor în cazul în care găzduitorul nu se poate prezenta la ghișeu

Pentru informații suplimentare, sugestii, sau sesizări, vă rugăm să ne contactaţi pe adresa de e-mail evpers@primariatm.ro