Compartiment Audit Public Intern

Efectuarea de misiuni de audit public intern (de regularitate, sistem sau performanță) asupra tuturor activităților desfășurate în cadrul instituției.

Atribuții

Atribuțiile compartimentului de muncă sunt stabilite în conformitate cu prevederile Legii nr. 672/2002 (republicată) privind auditul public intern și ale H.G. nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern (aplicarea normelor generale de audit public intern, ghidul procedural, carta auditului intern), după cum urmează:
a) Elaborarea normelor metodologice specifice privind exercitarea activității de audit public intern de în cadrul aparatului de specialitate al primarului Timișoara, precum și actualizarea acestora ca urmare a modificărilor organizatorice și legislative; cu avizul Unității Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern (U.C.A.A.P.I.);
b) elaborarea proiectului planului multianual de audit public intern, de regulă pe o perioadă de trei ani și, pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern la nivelul instituției (primăriei);
c) efectuarea de misiuni de audit public intern (de regularitate, sistem sau performanță) asupra tuturor activităților desfășurate în cadrul instituției;
d) auditarea, cel puțin o dată la trei ani, a următoarelor activități (fără a se limita la acestea):
- activitățile financiare sau cu implicații financiare desfășurate de entitatea publică din momentul constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din finanțare externă;
- plățile asumate prin angajamente bugetare și legale, inclusiv din fondurile comunitare;
- administrarea patrimoniului, precum și vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului ori al unității administrativ-teritoriale;
- concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului sau al unității administrativ teritoriale;
- constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare și stabilire a titlurilor de creanță, precum și a facilităților acordate la încasarea acestora;
- alocarea creditelor bugetare;
- sistemul contabil și fiabilitatea acestuia;
- sistemul de luare a deciziilor;
- sistemele de conducere și control, precum și riscurile asociate unor astfel de sisteme;
- sistemele informatice.
e) informarea structurii teritoriale a U.C.A.A.P.I. despre recomandările neînsușite de către conducătorul entității publice auditate, precum și despre consecințele acestora;
f) raportarea periodică asupra constatărilor, concluziilor și recomandărilor rezultate din misiunile de audit efectuate;
g) elaborarea raportului anual al activității de audit public intern;
h) în cazul identificării unor iregularități sau posibile prejudicii, raportează imediat conducătorului entității publice și structurii de control intern abilitate;
i) Efectuarea de misiuni de consiliere în conformitate cu Normele generale privind exercitarea activității de audit public intern;
j) Efectuarea altor acțiuni dispuse de conducătorul instituției;
k) Informarea Serviciului Audit Public Intern din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Timișoara – reprezentant al U.C.C.A.P.I. în teritoriu, la solicitarea acestora, prin rapoarte periodice privind constatările, concluziile și recomandările rezultate din activitatea lor de audit intern;
l) Elaborarea raportului anual al activității de audit public intern, care prezintă modul de realizare a obiectivelor compartimentului;
m) Raportarea, în termen de 3 zile lucrătoare de la constatare, în cazul identificării unor iregularități sau posibile prejudicii identificate în realizarea misiunilor de audit public intern, Primarului Municipiului Timișoara și structurii de control intern abilitată;
n) Realizarea misiunilor de audit public intern de asigurare, de consiliere și de evaluare;
o) Verificarea respectării normelor, instrucțiunilor, precum și a codului privind conduita etică a auditorilor interni din cadrul compartimentelor de audit public intern din aparatul de specialitate al primarului/ entitățile publice subordonate/sub autoritatea/în coordonarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
p) Elaborarea programului de asigurare și îmbunătățire a calității activității de audit public intern și a raportului de monitorizare a programului de asigurare și îmbunătățire a calității activității de audit intern;
q) Desfășurarea de activități specifice implementării, menținerii și îmbunătățirii sistemului de control intern managerial la nivelul compartimentului, conform O.S.G.G. nr. 600/2018 cu modificările aferente;
r) Desfășurarea, la nivelul compartimentului, de activități privind implementarea strategiei naționale anticorupție, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public adoptate la nivelul unității administrativ-teritoriale;
s) Analizarea normelor metodologice specifice entităților publice subordonate/sub autoritatea/în coordonarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara și a cartei auditului intern;
t) Acordarea avizului în vederea numirii/destituirii șefului compartimentului de audit intern din cadrul entităților subordonate/sub autoritatea/în coordonarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
u) Acordarea avizului în vederea numirii/destituirii/revocării auditorilor interni din cadrul aparatului de specialitate al primarului sau entităților subordonate/sub autoritatea/în coordonarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
v) Avizarea planului multianual de audit public intern și a planului anual de audit public intern și avizarea normelor metodologice specifice entităților publice subordonate/sub autoritatea/în coordonarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara și a cartei auditului intern;
w) Urmărește acoperirea necesităților de perfecționare profesională a personalului din cadrul structurii de audit public intern, precum și evaluarea performanțelor profesionale ale personalului propriu;
x) Participă la acțiuni inițiate și organizate de către UCAAPI pe linia instruirii profesionale și a respectării codului de etică;
y) Asigură confidențialitatea datelor și informațiilor privind misiunile de audit public intern, de consiliere și ad-hoc efectuate;
z) Urmărește clasarea și arhivarea documentelor create și/sau primite, conform dispozițiilor legale;
Îndeplinește orice alte sarcini dispuse de către superiorul ierarhic, sau care rezultă din legislația privind auditul public intern, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.

Este utilă această pagină?